Wat wij geloven

Inleiding Inleiding Het woord van God, zoals ons in de Bijbel is overgeleverd, is het enige richtsnoer voor ons geloof en leven. De belijdenis die hierna volgt, vormt de geestelijke grondslag voor onze geloofsgemeenschap. Op deze basis willen wij een hechte gemeenschap vormen; één in streven en overtuiging. Wij erkennen dat deze belijdenis van fundamentele betekenis is voor de verkondiging van het evangelie. Het gezag van deze belijdenis is echter ondergeschikt aan dat van de Bijbel en deze belijdenis geeft ook niet alle Bijbelse waarheden weer. Ps. 119:105 – Heb. 4:12 – Heb. 5:11-6:3 God, zijn wezen God, zijn wezen Wij geloven in één God, de eeuwige Schepper en Onderhouder van hemel en aarde. Hij heeft zich in de Schrift geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige Geest. Zijn bestaan kan uit zijn werk, de schepping, worden afgeleid. De Bijbel doet Hem, JHWH, kennen als de Almachtige, de Alwetende en de Heilige God, ten opzichte van wie alle mensen tekort schieten. Door zijn handelen met zijn volk, het Bijbelse Israël en de gemeente, en in Jezus Christus, Zijn Zoon, heeft Hij zich bovenal doen kennen als de Verlosser, die wil dat alle mensen behouden worden. Deut. 6:4 – Rom. 1:19, 20 – Js. 42:8 – Gen. 17:1 – Heb. 4:13 – Lev. 11:45 – 1 Tim. 2: 3,4 – Rom. 9 en 11 Jezus Christus, zijn persoon Jezus Christus, zijn persoon Wij geloven in Jezus Christus, de eerstgeborene der ganse schepping en de eniggeboren Zoon van de levende God, onze Heer en Verlosser. Hij is verwektde Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is gekruisigd, gestorven en begraven en op de derde dag opgestaan uit de doden. Deze Jezus is opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, bekleed met alle macht in hemel en op aarde. Mt. 1:20 – 16:16 – Kol. 1:15 – Joh. 3:16 – Lc. 1:35 – Joh. 19:15, 16 en 30 – Lc. 24:6 – Hnd. 1:9-11 – Heb. 10:12 – Mt. 28:18 Jezus Christus, zijn werk Jezus Christus, zijn werk Wij geloven dat Jezus Christus tijdens zijn leven op aarde de wil van God bekend maakte en het Koninkrijk van God verkondigde. Door zijn lijden en sterven aan het kruis heeft Hij voor ieder die in Hem gelooft een eeuwige verzoening tot stand gebracht. Zijn opstanding is het bewijs van deze verzoening en de verzekering dat wij met Hem zullen leven in eeuwigheid. Opgevaren naar de hemel is Hij daar onze voorspraak bij de Vader, bij wie Hij ook voor alle gelovigen bidt en pleit. Hij zal terugkomen in heerlijkheid om de levenden en de doden te oordelen. Joh. 4:34 – Lc. 4:18-21 – Hnd. 10:38 – Rom. 5:11 – Heb. 9:12 – 1 Joh. 2:2 – Heb. 5:9 – Hnd. 17:30 en 31 – Rom. 1:4 – Rom. 8:38-39 – Joh. 5:24 – 1 Joh. 2:1 en 2 – Rom. 8:34 – 1 Tim. 2:5-6 – 2 Tim. 1:10 – 2 Kor. 5:10 – Op. 20:11-15 De Heilige Geest, zijn persoon en werk De Heilige Geest, zijn persoon en werk Wij geloven in de Heilige Geest. Hij overtuigt van zonde tot bekering en bewerkt de wedergeboorte. Door Hem ontvangen wij kracht om getuigen van Jezus te zijn en om de zonde na te laten en een heilig en overwinnend leven te leiden, waarin de vrucht van de Heilige Geest zich kan openbaren. Hij deelt gaven uit aan een ieder zoals Hij dat wil, tot welzijn van de gemeente en tot vervulling van haar taak in de wereld. Gen. 1:2 – Joh. 16:5-15 – Joh. 6:63 – Hnd. 1:8 – Tit. 3:4-7 – Gal. 5:22 – 1 Kor. 12:11 – 1 Kor. 12:7 – 1 Kor. 14:12 Openbaring en Heilige Schrift Openbaring en Heilige Schrift Wij geloven dat de Bijbel, die de geschriften van het Oude en Nieuwe Testament omvat, hetde Heilige Geest geïnspireerde woord van God is en Gods openbaring aan ons mensen. Daarom is de Bijbel de onfeilbare en gezaghebbende norm en inspiratiebron voor geloof, leer en leven. Rom. 15:4 – 2 Tim. 3:16 – 2 Pe. 1:20 en 21 De mens De mens Wij geloven dat de mens oorspronkelijk goed en volkomen is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Door moedwillige overtreding is de mens in zonde gevallen en daardoor onderworpen aan de lichamelijke en geestelijke dood. Door de zonde valt iedere mens onder het oordeel. Redding hiervan is alleen mogelijkaanvaarding van het verlossingswerk van Jezus Christus. Gen. 1:27-31 – Gen. 3:6, 17-19 – Rom. 5:12-14 We’ve got the Joy Het reddingsplan van God Het reddingsplan van God Wij geloven dat op grond van het volbrachte werk van Jezus aan het kruis van Golgotha er vergeving is van zonden en verlossing voor allen die zich tot God bekeren. Aan het kruis droeg Jezus als plaatsvervanger voor ieder mens de straf voor de zonde en bewerkte Hij voor iedereen, die in Hem gelooft, verzoening en vrede met God. Joh. 19:30 – Kol. 1:13,14 – Joh. 1:12, 13 – Joh. 3:16, 36 – Jes. 53:5 – Ef. 2:14-22 De Gemeente De Gemeente Wij geloven dat de Gemeente de gemeenschap is waardoor God zijn heilswerk onder leiding van Christus als Hoofd ende kracht van de Heilige Geest in deze wereld wil realiseren. Iedere wedergeboren gelovige maakt deel uit van deze universele gemeente. De plaatselijke gemeente is een zichtbare uiting hiervan. Door de dienst van oudsten, diakenen en de bedieningen, die God daartoe geeft, worden de gelovigen toegerust tot dienstbetoon aan God, aan de wereld en aan elkaar. Iedere gelovige behoort zich in een plaatselijke gemeente te voegen. Ef. 3:10-12 – 1 Tim.3:15 – Ef. 4:15,16 – Hnd. 1:8 – 1 Kor. 12:13 – Mt. 5:13-16 – Mt. 7:18 – 1 Tim. 3:1-15 – Tit. 1:5-9 – 1 Tim. 5:17-19 – Ef. 4:11-16 De opdracht van de Gemeente De opdracht van de Gemeente Wij geloven dat de gemeente de opdracht heeft Gods Koninkrijk bekend te maken op aardede verkondiging van het evangelie in al zijn volheid aan alle volken en hen te maken tot discipelen van Jezus Christus en te brengen tot gehoorzaamheid aan Gods wil. Deze opdracht gaat vergezeld van de belofte dat tekenen en wonderen de gelovigen zullen volgen, zoals de genezing van zieken en het uitdrijven van boze geesten. Lc. 9:2 – Hnd. 20:24-27 – Mt. 28:18-20 – Rom. 1:5 – Rom. 15:18 – Rom. 16:26 – Mc. 16:15-20 – Joh. 14:12 – Hnd. 2:43, 3:6, 6:8 Doop en Avondmaal Doop en Avondmaal Wij geloven dat de Dooponderdompeling in water een getuigenis is van met Christus gestorven en opgewekt te zijn tot een nieuw leven. Allen die hun zonden belijden en geloven in Jezus Christus als hun Verlosser en Heer, behoren in gehoorzaamheid aan zijn bevel gedoopt te worden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wij geloven dat het Heilig Avondmaal een uitbeelding is van ons deelhebben aan het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus en een verkondiging is van zijn dood, totdat Hij komt. De gelovigen nemen na zelfonderzoek deel aan het eten van het brood en het drinken van de vrucht van de wijnstok. Mt. 3:13-17 – Mt. 28:19 – Hnd. 22:16 – Mt. 26:26-29 – 1 Kor. 11:23-29 Doop in de Heilige Geest en uitingen van de Geest Doop in de Heilige Geest en uitingen van de Geest Wij geloven dat God zijn gemeente toerustde gelovigen te dopen in de Heilige Geest. Deze doop, ontvangengeloof, wordt herkendhet spreken in nieuwe tongen, zoals de Geest deze geeft uit te spreken en ookhet functioneren van andere geestesgaven in de levens van de gelovigen. Hnd. 1:4,5 – Hnd. 2 – 1 Kor. 12:1-11, 28-31 – 1 Kor. 14 – Ef. 5:18-21 Toekomstverwachting Toekomstverwachting Wij geloven in de terugkeer van Jezus om als Koning in heerlijkheid te heersen. Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid en vrede zullen wonen. Wij geloven in de lichamelijke opstanding van de doden, van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. Wij geloven dat Jezus als Rechter een rechtvaardig oordeel zal vellen over levenden en doden. Dat oordeel houdt in eeuwig leven en heerlijkheid voor hen die Jezus als Verlosser en Heer tot hun heil zijn blijven verwachten en eeuwige verlorenheid voor hen die dat niet hebben gedaan. Mt. 24 – Lc. 17:20-37 – Joh. 5:28,29 – 1.Kor. 15 – 1 Tes. 4:13-18 – Heb. 9:27,28 – Op. 3:10, 20:11-15 – Op. 21 Slotverklaring en oproep Slotverklaring en oproep Op deze belijdenis willen we ons verenigen om samen volk van God te zijn en samen Hem te dienen. Deze belijdenis is opgesteld met de bede dat de waarheid ervan brede erkenning zal vinden en zo tot eenheid mag strekken. Dit alles tot eer van de drieënige God, de Vader, Schepper van hemel en aarde, en Jezus het hoofd van de gemeente en de Heilige Geest, de Trooster die tot de volle waarheid leidt. Judas 24,25[:]