Welkom bij Pinkstergemeente Sion

 

Graag begroeten wij u op onze website. Pinkstergemeente SION is een kleurrijke afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Toch hebben we één ding gemeenschappelijk: Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Verlosser! ( Joh 3:16) PG Sion is al meer dan 34 jaar actief in Venlo en omgeving. We organiseren diverse activiteiten voor de wijk zoals o.a. de Vossenkamp (spel en activiteiten voor de jeugd), gezellige avonden,  Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Indien u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

Deze zaterdag staat onze Evangelisatiestand ook in het centrum van Venlo bij het stadhuis. Hier kunt u voor meer informatie en uw vragen terecht.

 

Gastspreker Ronny Heyboer op 26 september

Op zondag 26 september 2021 komt Ronny Heyboer tijdens de zondagsdienst spreken over de ontwikkelingen van de Living Waters Village in Borneo waar hij geleidde Here verwaarloosde kinderen opvangt en een toekomstperspectief biedt.

Aanvang om 10:30

Nieuws

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Er zijn zaken van de Geest en zaken van de wereld. Als kinderen Gods zijn we geroepen om te letten op de dingen die God voor ons heeft. De wereld zal zijn eigen gang gaan. Als christenen gaan we al eeuwenlang parallel met de wereld. Echter, we zijn wel in de wereld, maar we behoren de wereld niet toe. We behoren Christus toe. Ben jij voorbereid op de komst van Christus op de wolken ? Ik wil met jullie vanmorgen lezen in Matteüs 22:1-40. Hier wordt een bruiloft met zorg voorbereid. Als alles uiteindelijk gereed is, is het de tijd om de genodigden uit te nodigen voor de maaltijd. De slaven worden uitgezonden om de genodigden te roepen. De bruiloft is aangericht voor de zoon van de koning. Wie is die zoon in deze gelijkenis ? Antw.: Jezus. Als de gelijkenis spreekt over de bruiloft, wat wordt hier mee bedoelt ? Antw.: de vereniging de bruid en de bruidegom. Het is de tijd dat de kinderen Gods verenigd wordt met de Here. En wie zijn dan eigenlijk de genodigden waarover hier gesproken wordt ? Antw.: het Joodse volk. En wie zijn dan die slaven die uitgezonden zijn om de genodigden uit te nodigen tot de maaltijd ? Antw.: dat waren de profeten. Zij werdenGod uitgezonden om het Joodse volk voor te bereiden op de komst van de Messias. Hier wordt ook gesproken over dat de genodigden geen acht sloegen op de profeten. Zij gingen elk hun eigen weg en sommige profeten werden zelfshen gedood. Uit boosheid zond de koning zijn slaven wederom uit om naar de kruispunten der wegen te gaan om eenieder die zij tegen kwamen, goed of slecht, uit te nodigen tot het feest. Hier komen wij ter sprake. Wij, die uit de heidenen zijn. Wij zijn uitgenodigd om binnen te komen tot de feest van God. Met deze gelijkenis wil Jezus duidelijk maken dat, omdat de Joden Jezus niet hadden erkend als de Messias, het heil van God ook naar ons, die uit de heidenen zijn, is gekomen. Als we het verhaal verder lezen dan lezen wij over de Farizeeën Zij hadden beraadslaagd hoe zij Jezus in een strikvraag konden vangen. Daarvoor zonden zij hun leerlingen tot Jezus.

Lees de volledige preek

(Spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
Ik wil met jullie verder gaan met de preek waar ik jl. zondag 25 juli ben gestopt. Het gaat over Efeziërs 6:10-20, de geestelijke wapenrusting. Ik heb het gehad over dat we onze lendenen moeten omgorden met de waarheid. De wapenrusting is voor een ieder van ons. We moeten hem wel gebruiken ! Er zijn 7 elementen van de geestelijke wapenrusting die we hebben gekregen van God. Als eerste: omgord je lendenen met de waarheid. Ten tweede: in Christus zijn wij bekleed met het pantser der gerechtigheid. Ten derde: laten je voeten geschoeid zijn met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Schaam je de Naam van Jezus niet. Schaam je niet om Zijn evangelie van liefde te verkondigen. Wees bereidwillig om het evangelie te verkondigen. Getuig van de liefde van Jezus Christus. Ten vierde: en neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. Wat is het schild des geloofs ? Je moet je voorstellen: alles is gebaseerd op een Romeins strijd-uitrusting. Dit schild dat beschermt je. De Romeinen hadden 2 soorten schilden: een rond schild dat alleen een klein gedeelte van je lichaam beschermde. Het werd eigenlijk voornamelijk gebruikt bij parades. Maar in de strijd hadden de Romeinen een groot, langwerpig schild. Ongeveer ter grootte van een deur. Dit schild was bekleed met dierenhuid. Het werd onderhouden met olie. En vervolgens werd het ondergedompeld in water. Op deze manier werden de brandende pijlen, afgevuurdde vijand, in dit schild gedoofd. Broeders en zusters, laat zo ook het geloof in Jezus Christus jullie bescherming zijn tegen al de aanvallen van de satan. Wedersta hem vast in het geloof en hij zal van je wijken ! Ten vijfde: neem de helm des heils aan. De helm die de Romeinen in de strijd droegen beschermden hun hoofden. De helm des heils waarover in dit vers wordt gesproken is heel belangrijk voor je geestelijk groei in Christus. De helm des heils behoedt je nl. voor allerlei zondige gedachtes die in je hoofd rondspoken. Satan zal ten allen tijde je in je gedachten proberen te manipuleren. Trap er niet in ! Blijf in je gedachten bij God en Zijn waarheid ! Ten zesde: neemt het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. Lees: Matteüs 4:1-11. Jezus wederstond de satan met Gods woord. Satan dacht dat hij slim was. Hij gebruikte ook Gods woord. Maar hij deed dit om Jezus te verzoeken om te zondigen tegen God ! Confronteer, net zoals Jezus, satan met de waarheid van het woord van God ! Satan heeft dan geen vat op ons ! Pas Gods woord daadwerkelijk toe in jouw leven ! Ten zevende: bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest. Niet alleen voor jezelf, maar zeer zeker ook voor je broeders en zusters ! Heb elkander lief, zoals je ook jezelf liefhebt. Bemoedig elkander ! Reinig en heilig je leven in Christus Jezus ! Wij behoren God, de Allerhoogste, toe ! Tot slot: “Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten”. (vers 11 en 12) Amen.

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil met jullie lezen Filippenzen 1:3-6. Paulus zegt hier dat hij met blijdschap zijn broeders en zusters gedenkt. Want hij ziet dat de Here in hun leven een nieuw werk is begonnen. En dat zij enthousiast zijn met hun nieuw leven in de Heer. En dat zij ervaren dat zij getrokken wordende liefde van God. En dat kun je aan de buitenkant zien ! Een christen is niet iemand die in een stil hoekje zit en alleen maar de bijbel leest. Een christen wordt waargenomende wereld. Een christen is een licht in de duisternis. Het is belangrijk dat hetgeen jij in jouw leven voor God doet vruchten afwerpt. Goddelijke vruchten. Paulus kijkt hier ook uit naar de dag van Christus. Ook wij mogen in de verwachting zijn van de komst van Christus. In vers 6 zegt Paulus: “Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus”. God zal ook het werk hetgeen Hij is begonnen in ons tot het einde toe afmaken ! God zal het plan dat Hij met ons heeft stap voor stap uitwerken tot het einde toe ! Hij laat niet los wat Zijn hand begonnen is ! Hij zegt tegen ons: “En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld”. (Matteüs 28:20) Laten we net als Paulus ons verheugen in elke broeder en zuster die zijn/haar hart aan de Heer gegeven heeft en die zich heeft laten dopen en zijn/haar oude leven heeft afgelegd en een nieuw leven is begonnen in Christus Jezus. We gaan naar Marcus 13:1-4. De Here spreekt hier over de tijd dat deze dingen in de wereld voorbij zullen gaan. Jezus heeft het hier over de grote gebouwen. Hij doelt hiermee op de schoonheid en pracht van de tempel en de perfectie waarmede het was gemaakt. Maar Jezus zei echter tot Zijn discipel: “Ziet gij deze grote gebouwen. Er zal geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken”.

Lees de volledige preek

(Spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
We gaan lezen Kolossenzen 2:6-7. “Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging”. Broeders en zusters, hier worden wij aangesproken. Bovenstaande tekst is de hoofdtekst. Ik wil deze tekst in 5 delen behandelen “Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt…..” Hoe staat het met ons leven ? In hoeverre hebben wij Hem aanvaard ? Lees: Ezechiël 47:1-5. Hoever willen wij gaan met Hem ? Hebben wij erkend het verzoenend offer voor onze zondenHem aan het kruis op Golgotha. Is Hij waarachtig de Heer van ons hart ? Hebben wij ons leven in Zijn hand gelegd ? Zingen wij met volle overtuiging het lied: “Ik wandel in het licht met Jezus” ? Weet je wat het mooie is ? We mogen niet alleen wandelen met Hem, we mogen ook wandelen in Hem !
“wandelt in Hem…..” “Wandelt in Hem” gaat veel dieper. Het gaat om het woordje “in”. Jezus is ‘in’. Jezus is in ons ! Lees: Johannes 15:1-8. Het gaat om vers 3 en 4. Jezus zegt hier: “Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u”. Hij vervolgt: “Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft”. God heeft ons geroepen om vrucht te dragen. Laten we lezen Galaten 5:22. Dit zijn de karaktereigenschappen van God.

Lees de volledige preek..

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil vanmorgen lezen met jullie Romeinen 12:1-2. De Here heeft een zegen voor ons. Paulus vermaant ons hier dat we niet gelijkvormig aan de wereld zullen worden. De wereld is continu ons aan het pressen, aan het duwen. Maar de Here heeft ons geroepen. Hij heeft ons gekocht en betaald met Zijn dierbaar, kostbaar bloed ! Dat betekent dat wij Hem toebehoren ! Als je naar de supermarkt gaat en ik stop wat spullen in mijn winkelwagentje, dan zijn die spullen nog niet van mij. Pas als ikde kassa gegaan ben en als ik die spullen heb afgerekend heb, dan pas behoren ze mij toe. Ik heb ze gekocht en betaald ! Vervolgens ga ik naar huis en gebruik de spullen voor de doelen waarvoor ik ze gekocht heb. Wij behoren de Here toe en Hij gebruikt ons voor Zijn doel waarvoor Hij ons heeft geroepen met onze gaven en talenten. Hij heeft ons gekocht en betaald ! Laten we er van bewust zijn dat we Hem toebehoren en niemand anders ! We gaan naar 1 Korintiërs 3:16-17. Hier staat duidelijk dat we hem toebehoren. We zijn nl. Gods tempel ! De Heilige Geest woont in ons ! We gaan naar Efeziërs 4:1-8. Ook hier worden we aangesproken wie we zijn in Christus. We worden hier vermaand waardig te wandelen de roepi0ng waarmede wij geroepen zijn. God doet niet iets zo maar ! Neen, God is bezig met een plan ! En van dat plan, daar maken wij, ieder persoonlijk, deel van uit ! God is bezig met een reddingsplan, een verlossingsplan, een genade-plan ! Ik bemerk de laatste tijd dat de wereld steeds meer ‘christelijke’ films vertoont met een schijn van geestelijkheid. Je ziet dat er geknipt wordt in de films. Met name de christenen wil ik waarschuwen om niet alles op te nemen voor wààr ! Weet je waar de ellende mee begon voor ons in den beginne ? Antw.: Met de slang die Eva verleidde om te eten van de vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad, waarvan God had geboden daar niet van te eten. (Genesis 3:1-6) De zonde begon met het horen (naar de slang) en vervolgens met het zien ( de begeerlijkheid van de vrucht). Zo is het ook heden ten dage. We krijgen heel veel te horen en heel veel te zien. Vooral op tv en internet ! We worden steeds meer geconfronteerd met hetgeen voor de wereld waarheid is !

Lees de volledige preek..

Meer nieuws