Welkom bij pinkstergemeente Sion

Welkom

Graag begroeten wij u op onze website. Pinkstergemeente SION is een kleurrijke afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Toch hebben we één ding gemeenschappelijk: Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Verlosser! ( Joh 3:16)

PG Sion is al meer dan 30 jaar actief in Venlo en omgeving. We organiseren diverse activiteiten voor de wijk zoals de Vossenkamp (spel en activiteiten voor de jeugd), Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Indien u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

Zomerstop diverse activiteiten
Vanwege de zomervakantie zijn er tot eind augustus geen bidstonden en Bijbelstudies. Uiteraard gaan de Zondagsdiensten wel gewoon door.

Geen berichten gevonden.

Nieuws

(spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
We gaan vanmorgen lezen in Matteüs 6:25-34. Wij hoeven ons, als kinderen Gods totaal niet bezorgd te zijn over ons leven vandaag en morgen en in de toekomst. God zorgt voor ons. Hij weet wat wij nodig hebben. Toch, als mensen van vlees en bloed, doen wij dat soms. Zorgen over ons werk. Zorgen over onze kinderen. Kortom, zorgen over allerlei situaties. Wij willen vaak nl. zoveel mogelijk uit alles het beste te halen. Op zich is dat geen probleem. Want je wilt toch het beste voor je kinderen ? Je wilt toch dat je werkgever tevreden is over het werk wat je levert ? Echter, als je Jezus Christus ervaren hebt als je Redder en Verlosser, dan mag je weten dat al deze dingen in Zijn hand zijn. Je mag Zijn rust ervaren in al deze situaties. Jezus heeft gezegd: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in Mijn Naam”. (Johannes 16:23) Jezus Christus is de sleutel tot het Koninkrijk Gods ! Want niemand komt tot de Vader dan door Jezus. (Johannes 14:6) Jezus heeft de belofte gegeven dat Hij eens terug zal komen om ons, Zijn kinderen, tot Zich te nemen en te brengen naar de plaats die Hij ons bereid heeft in de hemel (Johannes 14:2-3) Bent u bereid voor Zijn komst ? In Jesaja 11:6-9 staat beschreven hoe het te dien dage zal zijn. Jezus predikte over het Koninkrijk van God. In vers 33 van Matteüs 6 zegt hij tot een ieder van ons om Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid te zoeken. In Openbaring 21:1-8 spreekt over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen naar 1 Koningen 16:29-30. We zien hier dat Achab een belangrijke positie heeft. Hij is koning. Maar tijdens de tweeëntwintig jaren dat hij regeert, doet hij wat kwaad is in de ogen van de Heer. Regeerders van het land hebben een verantwoordelijkheid. Als regeerders foute beslissingen nemen, dan heeft dat gevolgen. Wat het volk van het land doet , dat heeft gevolgen. Ook wij, als kinderen Gods, hebben een verantwoordelijkheid om onze plaats in te nemen. Maar… hoe zit dat eigenlijk met die Achab ? Als we verder lezen in hoofdstuk 17 vers 1 dat Elia bij Achab komt om hem een woord van God mede te delen: “Zo waar de Here, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord”. Met andere woorden: “Achab, je bent te ver gegaan” ! We zien hier dat de Here een straf geeft over het land vanwege de goddeloosheid. Het zou 3 jaar en zes maanden niet regenen. Het land droogde uit. De vruchten aan de bomen bleven klein. De planten hadden geen water, zij droogden uit ! Het leek wel net op een woestijn. De grond was kurkdroog. Weet u wat het mooie is ? God ziet om naar de kinderen Gods ! Elia was niet bang om een woord van God uit te spreken. Ook wij moeten niet bang zijn een woord van God uit te spreken. Wees niet bang om op te staan en te laten zien dat je een kind van God bent ! De vrouw van Achab was Izebel (1 Koningen 16:31) Izebel was de vrouw die zich overgaf aan de hoererij. Zij leerde en verleidde de mannen Gods om te hoereren en om afgodenoffers te eten en bleef daarin volharden tot het einde. (Openbaring 2: 20)

Lees de volledige preek

(spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
Allereerst 2 gezegdes: – “Vele wegen leiden naar Rome” “het doel heiligt de middelen”. Dit zijn 2 hele bekende gezegdes in deze wereld. De vraag is: “wat is uw doel in uw leven” of beter gezegd: “hebt u een doel in uw leven” ? Hebt u misschien een doel wat u wil bereiken in uw leven in deze wereld ? Steenrijk worden misschien ? Alles maar kunnen kopen wat uw hartje begeerd ? Succesvolle carrière in het bedrijfsleven ? Bent u sporter ? De Olympische Spelen ? Zingt u graag ? Misschien wilt u wel een heel beroemde zanger of zangeres worden ? Maar hoe zit dat in onze relatie met Jezus Christus ? Wat zegt Jezus hierover ? “Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen…..”. (Matteüs 6:19) In deze wereld hebben we alles maar voor tijdelijk. Een ander gezegde zegt: “het laatste hemd heeft geen zakken”. M.a.w.: als we sterven kunnen we niets meenemen. Alle materiële dingen die ons zo dierbaar zijn kunnen we niet meenemen bij ons sterven. “Vele wegen leiden naar Rome” ? Ja, dat is zo. Je kunt de route vanuit Venlo naar Rome via Duitsland nemen of via Frankrijk. Omwegen naar Rome zijn er ook ! Wat dacht u vanuit Venlo via Engeland naar Rome of vanuit Venlo via Moskou naar Rome ? Onlogische routes natuurlijk ! Maar…het is mogelijk ! Weet u, als uw doel is om in de hemel te komen bij God, dan zijn daar niet vele wegen die daar naar toe leiden ! Integendeel, er is maar één weg !

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Als een volk zich van God afkeert, dan komt de vijand en neemt het land in. Als wij ons niet onder de bescherming, onder de zalving van God stellen, dan heet de satan je van harte welkom. Hij kan dan rustig zijn werk doen in jou, want je bent nl. niet meer onder Gods bescherming. We gaan lezen in Richteren 6:1-4. Hier zien we ook dat het volk deed wat kwaad is in de ogen des Heren. Het gevolg was dat de Here Zich van hen terug trekt. Het volk werd overgeleverd aan de vijand. En die rooft letterlijk alles ! De satan gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij verslinden kan. (lees: 1 Petrus 5:8) Maar God heeft alle macht in de hemel en op aarde ! Als kinderen Gods moeten wij er van bewust zijn dat het helemaal niet gaat om wie wij zijn ! Het gaat in het geloof om wie God is ! Hij is machtig over ons ! Het mooie in dit verhaal over Gideon is dat de Here het volk niet aan zijn lot over laat. God is een God van wonderen en tekenen. Hij is waarlijk een Verlosser ! Als ik in dit verhaal Gideon zie, dan stelt hij zich een vraag: “hoe is het mogelijk dat het volk van God zich zo van God heeft afgewend” ? Hoe kon dit gebeuren ? Waar zijn de wonderen en tekenen ? Gideon stelt deze vraag aan de Here. We lezen in vers 12 t/m 16. Het antwoord van de Here is als volgt: Hij zendt Gideon uit om Israël te verlossen. Gideon mag gaan zoals hij is. Hij hoeft niet bevreesd te zijn, want de Here zegt immers tot hem: “Ik ben met u”.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen lezen uit Lucas 8:23-25. Als je onderweg bent in je dagelijks leven is het niet altijd rustig. Er zullen ook tijden van storm zijn, tijden van onrust. Maar stormen zijn een onderdeel van het leven. Dat wil niet zeggen dat het fijn is om in een storm te zitten. Soms komt een storm als een verrassing. Plots wordt het dan in je leven duister, windvlagen, regen etc. Alles wordt dan in je leven door elkaar geslingerd. Als je dan in die storm van je leven bent, dan is het fijn dat je een anker hebt ontvangen. (lees: Hebreeën 6:19) Als een schip in een storm van zijn koers raakt en door de wind wordt meegenomen, dan zijn de zeelieden bezig de touwen met de ankers te pakken om die in de zee te gooien. Dit is om niet helemaal meegenomen te worden door de storm. Als je dan meegenomen wordt door die storm, dan kun je zomaar tegen een rots gegooid worden. Of in aanvaring komen tegen andere schepen. Vandaar dat die ankers zo belangrijk zijn ! Je bent stuurloos als je geen anker hebt ! Gods woord spreekt over dat wij een anker voor onze ziel hebben ontvangen. Dit wil zeggen dat onze ziel een houvast heeft, in welke situatie wij ook komen. We gaan naar Deuteronomium 31:8. We mogen van de Here verwachten dat Hij met ons is. Dat Hij er is op het moment dat wij Hem nodig hebben. Het is net als dat anker voor onze ziel dat wij ontvangen hebben. Jezus is het anker voor je ziel. Hij is de zekerheid voor je leven ! Wij hoeven niet bang of verschrikt te zijn voor situaties, want het anker, dat is Jezus, is bij ons. Wij mogen leven zoals God ons geschapen heeft. Geloof is geen harnas wat voortdurend aan je is en wat je beperkt in je bewegingsvrijheid. Geloof is een vrijheid ! Vrijheid om te ervaren dat God je geschapen heeft zoals je bent en dat Hij van je houdt en dat je mag gaan leven ! Hij zal je steunen en helpen in alle situaties van je leven als je op Hem vertrouwt.

Lees de volledige preek

Meer nieuws