Welkom bij pinkstergemeente Sion

Welkom

Graag begroeten wij u op onze website. Pinkstergemeente SION is een kleurrijke afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Toch hebben we één ding gemeenschappelijk: Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Verlosser! ( Joh 3:16) PG Sion is al meer dan 30 jaar actief in Venlo en omgeving. We organiseren diverse activiteiten voor de wijk zoals de Vossenkamp (spel en activiteiten voor de jeugd), Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Indien u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

Studieseminar met ds. Henk Poot in Venlo over “Het geheim van Israël”

Op donderdag 5 maart is er in Venlo een studieavond met ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël. Het thema is: Het geheim van Israël.  De bijeenkomst vindt plaats in de Pinkstergemeente Sion, Vossenerlaan 84 in Venlo-Blerick. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

Het geheim van Israël
We beginnen met de ontstaansgeschiedenis van Israël. We horen over de roeping van Abram en de uittocht uit Egypte en het geschenk van de Wet. Israël is niet alleen Gods eerstgeboren zoon, maar ook de knecht des Heren. We gaan in op de prediking van de profeten die worstelen met de ontrouw van Israël, maar die ook vertellen van een hoopvolle toekomst. Hoogtepunt op de weg van God met het Joodse volk is de komst van Christus. Wat is zijn relatie met Israël?

Achtergrond spreker
Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan. Ds. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een veelgevraagd spreker.


Nieuws

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil met jullie lezen uit 2 Petrus 3:1-7. Hier wordt gezegd dat we bewust moeten zijn van de woorden die door de profeten gesproken zijn, aangaande hetgeen geprofeteerd is over de tijd. Situaties veranderen. Wees alert ! Let op de tekenen van de tijd, zoals beschreven in Gods woord. Hier wordt gesproken over spotters, die zullen komen met spotternij. Het zijn mensen die Gods woord aan hun laars lappen. Het is triest wat het gevolg is als mensen niet in de gaten hebben wat er in de wereld aan het gebeuren is. Het woord van God leert ons aangaande de tijd. Het is goed om, door alle levensstormen die we doormaken, om te volharden in geloof. Om te volharden in Christus. Hij is onze hoop. Hij is onze toekomst. Hij is onze belofte ! In vers 10 staat dat de dag des Heren zal komen als een dief. Hier wordt gesproken over de dag des Heren. Het is de dag van het oordeel. Voor sommigen is dit verwarrend. Er zullen nl. 2 dingen die op die dag gebeuren. Aan de ene kant is het de heugelijke dag dat de Here Zijn kinderen, die in Christus zijn, zal meenemen naar de plaats die Hij voor hun bereid heeft. Aan de andere kant hebben we mensen die Gods woord kennen, de wet houden, maar Jezus Christus niet aangenomen hebben als Heiland en Verlosser. Ze hebben wel een bijbel, maar geen relatie met God. Zij zullen achterblijven bij de komst van Jezus Christus op de wolken. Het is zó belangrijk dat mensen wedergeboren zijn in Christus. Wie Jezus Christus vrijmaakt is waarlijk vrij ! (lees: Johannes 8:36) Het eeuwig leven is in niemand anders dan in de Naam van Jezus Christus ! (lees: Handelingen 4:12) We zitten dus momenteel in de verwachting van de komst van Jezus Christus op de wolken.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen naar 2 Kronieken 5:2-14 De tempel die Salomo heeft gebouwd wordt ingewijd. De ark van het verbond wordt in het huis van de Vader gebracht en wordt geplaatst in het heilige der heiligen. De ark des verbonds was de zichtbare tegenwoordigheid van de Here. Het bevond zich in beginsel in de tabernakel. De heerlijkheid van God was over de tabernakel. Pas als de heerlijkheid des Heren zich verplaatste, dan werd ook de ark verplaatst. Het ging hierom: dat de heerlijkheid des Heren in het midden van Zijn volk was. Nu de tempel was gebouwd kreeg ook de ark des verbonds een vaste plaats in de tempel. Net zoals de ark een vaste plaats kreeg in de tempel, zo wil de Here ook een vaste plaats krijgen in ons leven. Wij zijn nl. ook een tempel van de Heilige Geest. De Here wil vastigheid hebben in ons leven. De Here wil met ons zijn ! God wil een persoonlijke relatie met Zijn kinderen hebben. De Here had al tegen David gezegd dat niet hij de tempel zou bouwen, maar zijn zoon Salomo. (1 Kronieken 22:9-10) De ark was dus geplaatst en de priesters hadden zich geheiligd. Vervolgens hief het volk, tezamen met trompetten, een lied tot lofprijs van de Here aan. Op dat moment vervulde de heerlijkheid van God de tempel. Hier zien we wie God is. Hij is absoluut heilig !

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan naar Matteüs 26:36-46. Jezus weet dat Zijn tijd gekomen is. Hij weet dat Hij zal worden overgeleverd. Dat ze Hem aan het kruis zullen spijkeren. Hij begon bedroefd en beangst te worden. Wat gaat Jezus doen ? Hij zondert Zich af in de stilte om te bidden, Zijn discipelen achterlatend. Hij bad: “Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt”. Terugkomende bij Zijn discipelen, vond Hij hen slapende. Hij is een beetje teleurgesteld in hen. Hij had verwacht dat Hij hen biddende zou aantreffen. Een tweede maal gaat Hij in de stilte om te bidden. Wederom terugkerende, treft Hij hen slapende aan. Een derde maal gaat Hij in de stilte om te bidden. Terugkomende bij Zijn discipelen zegt Hij: “Slaapt nu maar en rust…..”. Hij verteld hen dat Zijn ure is nabijgekomen. Hij zal worden overgeleverd in de handen van zondaren. Jezus weet hier wat Hem overkomen gaat. Hij heeft Zijn leven volkomen in de handen van Zijn hemelse Vader gelegd. Als je bang of bedroefd bent, zoek, net zoals Jezus, het aangezicht van je hemelse Vader. Jezus zegt in vers 41: “…de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak”. Je vlees sputtert tegen als het gaat om het doen van Gods wil. Ik zeg jou: “ga de strijd aan tegen jouw vlees” ! Neem tijd voor God. Verootmoedig je voor Hem. Vertrouw op Hem ! Laat je door Hem geestelijk voeden. We gaan naar Matteüs 6:5-8. Zoek de stilte op met God. Praat met Hem. Gebruik geen omhaal van woorden. Gemeenschap met God hebben is een relatie met Hem hebben. Het is je hart neer leggen bij God. Het is God vragen om Zijn leiding voor jouw leven. Het is belangrijk dat wij in de Here zijn ! Het is dat wij weten wie onze Hemelse Vader is. God weet wie jij bent. Hij kent jou door en door ! Het gaat bij Hem niet om jouw buitenkant. Neen, het gaat bij Hem om jouw binnenkant. Hij kijkt naar de geestelijke gesteldheid van jouw hart. Hij kent jouw goede en slechte dingen. Niets is voor Hem verborgen ! Bidt vrijmoedig tot God. Ervaar de zalving van Zijn liefde voor jou ! Strek je uit naar die dingen die van je Hemelse Vader zijn ! Laat Hem jou zegenen en leiden. Laat Zijn wil geschieden in jouw leven ! Laten wij, juist in deze tijd, ernst maken met onze relatie met God ! God wil jou zegenen ! We gaan naar Matteüs 7:7-11. Weet dat God een verhoorder van gebeden is ! “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden”. Richt je op de levende God ! Amen !

(spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion
Twijfelen: het heeft te maken met kleingeloof. Het heeft ook te maken met angst voor wat je gaat tegenkomen. Angst om niet begrepen te worden. Niet het volle besef hebben dat God het onmogelijke mogelijk kan maken. Je ziet op je eigen beperkte, menselijke mogelijkheden in plaats van de oneindig onbeperkte mogelijkheden van God. Als God je roept om iets te doen, dan kun je dat ! Hij zal voorzien in alles wat je nodig hebt. Twijfel is niet van God. Satan zal alles in het werk stellen om je er van te overtuigen dat hetgeen God van je vraagt dat je dat niet kunt doen. In principe heeft hij daarin gelijk. Als mens kun je dat ook niet. Maar zijn bedoeling is, met al zijn afleidingen, dat je vergeet dat God met je is. We gaan naar: Exodus 3:11 Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden ? Wat antwoordde God hem: “Ik ben immers met u” ! Als God hier zegt dat Hij met Mozes zal zijn, dan moet dat toch alle reden voor Mozes zijn om zelfverzekerd te zijn dat alles goed zal gaan met de roeping van God om het volk uit Egypte te leiden.. Ja, toch ? Toch komen er toch nog twijfels bij hem op. We gaan naar: Exodus 4:1-9. Toen antwoordde Mozes: Maar als zij mij niet geloven en niet naar mij luisteren, doch zeggen: de Here is u niet verschenen ? En de Here zeide tot hem: Wat hebt gij daar in uw hand? Hij antwoordde: Een staf. Daarop zeide Hij: Werp die op de grond. En toen hij die op de grond geworpen had, werd hij een slang, zodat Mozes ervoor wegvluchtte.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen lezen uit Exodus 13:17-14:31. We zien hier het volk van Israël, eerst slaaf in Egypte, maar vervolgens door de Here, door de hand van Mozes, bevrijdt uit die slavernij. Wonderen en tekenen heeft de Here gedaan voor het oog van Farao. Uiteindelijk heeft de Farao het volk van Israël moeten laten gaan. Het volk is gezegend met rijkdom. Ten strijde toegerust trokken de Israëlieten op uit het land Egypte de woestijn in. Ze gaan naar het beloofde land. Maar dan begint de Here een paar wijzigingen in te voeren. Hij brengt hen niet naar het land der Filistijnen. Terwijl dit juist de logische weg zou zijn richting het beloofde land. Neen, de Here gaat een bijzondere weg met Zijn volk. Hij leidt hen de woestijn in. De Here brengt Zijn volk door de woestijn tot aan de Schelfzee. Vanaf hoofdstuk 14:1 lezen we wat de Here tot Mozes zei. De Here zou de Farao aanspreken. De Farao zou het volk volgen met een grote legermacht. Dit was niet het scenario wat het volk had verwacht. Eindelijk bevrijdt uit de slavernij ! Heerlijk op weg naar het beloofde land ! Het zou een reis van ten hoogste 11 dagen worden. Geweldig toch ? Dit was het plan wat de Joden dachten, maar……wat dacht God ! God had een heel ander plan. Als we Exodus 13:17 lezen dan zien we dat God er eigenlijk rekening mee houdt dat als Zijn volk in de strijd gewikkeld zou worden, dat zij altijd de mogelijkheid hadden om terug te keren naar Egypte. God hield er rekening mee dat Zijn volk in de strijd zou kunnen capituleren en dat Zijn volk dan liever weer in Egypte zou willen vertoeven. Wel weer terug in de slavernij, maar dan wel met eten en drinken ! God houdt dus wel rekening met de mens, maar niet om de mens te behagen, maar juist om tot Zijn doel te komen.

Lees de volledige preek

Meer nieuws