Welkom bij Pinkstergemeente Sion

 

Graag begroeten wij u op onze website. Pinkstergemeente SION is een kleurrijke afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Toch hebben we één ding gemeenschappelijk: Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Verlosser! ( Joh 3:16) PG Sion is al meer dan 34 jaar actief in Venlo en omgeving. We organiseren diverse activiteiten voor de wijk zoals o.a. de Vossenkamp (spel en activiteiten voor de jeugd), gezellige avonden,  Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Indien u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

Volgende week zaterdag staat onze Evangelisatiestand ook in het centrum van Venlo bij het stadhuis. Hier kunt u voor meer informatie en uw vragen terecht.

 

Gastspreker Ronny Heyboer j.l. zondag, 26 september

Op zondag 26 september 2021 was Ronny Heyboer gastspreker tijdens de zondagsdienst. Hij sprak over de ontwikkelingen van Living Waters Village in Borneo.  Waar hij, geleidde Here, verwaarloosde kinderen opvangt en een toekomstperspectief biedt. Zijn getuigenis kunt u hier terug lezen.

Nieuws

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil met jullie vanmorgen lezen in Matteüs 7:13-14. Als je tot geloof komt en je je leven aan de Here hebt gegeven, dan denken veel mensen dat ze er zijn. Maar weet je: dat is eigenlijk pas het begin. Want toen je niet geloofde, toen je niet naar Gods woord hoorde, was de satan niet in jou geïnteresseerd. Want jij behoorde hem toe ! Zaken veranderen op het moment dat je geloofde in Jezus Christus. Toen je geloofde dat Hij voor al jouw zonden aan het kruis is gegaan en dat Hij jou een heel nieuw leven heeft gegeven en zo jou heeft vrijgezet ! De satan zal dan alles in het werk stellen om jou voor zijn dienst te behouden. Satan is een leugenaar ! Hij is de vader van de leugen ! (Johannes 8:44) Alles wat uit hem komt is leugen ! In Matteüs 5:17-48 legt Jezus uit waarom Hij gekomen is naar de mens. In vers 17 zegt Jezus dat Hij niet gekomen is om de wet of de profeten te ontbinden. Hij zegt dat Hij niet is gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. De essentie van Jezus is om Gods wil te vervullen. Jezus is gekomen om ons uit te tillen uit deze leugenachtige wereld en ons te brengen tot de volle waarheid in Hem ! Geef je leven aan Jezus ! Weet dat je geen twee heren kunt dienen. (Matteüs 6:24) Reinig en heilig je leven tot eer van God ! Geef niet toe aan de leugens van satan ! Neem niet alles maar klakkeloos aan ! In Matteüs 7:13-14 zegt Jezus: “Gaat inde enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden”. Richt je op de levende God ! Houdt je ver van occulte praktijken ! Er is maar één weg die leidt naar God ! Jezus ! In Johannes 14:6 zegt Jezus van Zichzelf: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader danMij”. Sluit geen compromissen met de satan ! Leef van elk woord dat uit de mond Gods uitgaat. (Matteüs 4:4) Leef in de relatie met God ! Neem tijd voor Hem ! In Matteüs 6:15-8 wordt gesproken over het bidden. Bidt niet om in het aanzien van mensen te staan. Gebruik geen omhaal van woorden !

Lees de volledige preek…

(Spreker: br. Angelo van Extel, voorganger Christengemeente Venlo)
Het is goed om elkaar te versterken, Gods woord met elkaar te delen. God is een goede God en Hij is zeer trouw. Het is goed om met elkaar te bouwen aan Gods Koninkrijk. De duivel is er gek op om verdeeldheid te zaaien onder Gods kinderen. Maar juist doordat wij samenwerken als gemeentes Gods, dan zullen wij zien dat Gods kracht zich openbaart. De wereld zal het zien ! Ik wil gaan spreken over Gods plan voor uw leven. Ik hoop dat u weet dat God een plan voor uw leven heeft ! Het maak niet uit of wij jong of oud zijn. Zijn plan met ons staat vast. Door het kijken naar het leven van Mozes wil ik u laten zien dat, onder welke omstandigheden u ook leeft, God getrouw is. Prijs de Heer, daar mogen we aan vasthouden ! Mozes werd als jonge jongen in zijn leven al bedreigd. Maar God had een plan met zijn leven. Gods plan met zijn leven was om verlossing te brengen aan een heel volk. Gelooft u, dat God ook u kan gebruiken om verlossing te brengen aan een heel volk ? Weet u, God heeft Zijn Gemeente, dat is het Lichaam van Jezus Christus, zo ingericht dat wij elkaar nodig hebben. Juist als wij werken voor God, dan hebben wij elkaar nodig ! Elk talent dat wij hebben, dat kan God gebruiken ! Maar ook wat er niet is, dat kan God geven ! De bijbel zegt dat wij moeten streven naar de gave van Gods Geest, zodat Zijn Gemeente wordt opgebouwd ! Maar weet u, als Gods plan in uw leven in werking komt, dat u dan tegenstand zult ervaren. We zien het in het leven van Mozes. Ten tijde van zijn geboorte was een bevel uitgegaan van de Farao dat indien een Hebreeuwse vrouw een zoon gebaard had, dat deze zoon gedood moest worden. (lees: Exodus 1:16) Ik had laatst een gesprek met een zuster die vertelde dat zij bij haar geboorte een navelstreng om haar nek zat. Ik zei tegen haar dat God een roeping voor haar heeft ! De satan wou niet dat zij levend geboren zou worden, maar God heeft dat niet toegestaan ! Prijs God ! Wanneer wij het hebben over het verlossingswerk van Christus, dan is dat een werk dat wij met zijn allen mogen doen. We zien in het verhaal van Mozes dat hij weggenomen werd bij zijn moeder. Maar uiteindelijk groeide hij op als een prins in het hof van de Farao. Als je dit leest zou je denken dat Mozes helemaal klaar was. Een gedegen opleiding aan het hof, dus…… succes gegarandeerd !

Lees de volledige preek…

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Door de kracht van Gods genade zijn wij vrij. Maar waartoe zijn wij vrij ? De Here heeft ons gezegend met vrijheid en met Zijn liefde. De Here heeft ons gezegend met Zijn Heilige Geest. De Here heeft ons aangeraakt met Zijn Heilige Geest. De Here heeft ons bewogen. De Here heeft ons met Zijn koorden van liefde naar Zich toe getrokken. Ik wil met jullie vanmorgen lezen in Lucas 5:1-7. We lezen hier dat de Here Jezus aan het spreken is tot de mensen. Jezus ziet een boot liggen. Weet je wat Jezus doet ? Hij stapt in die boot die Hij ziet liggen. Vervolgens zegt Hij tegen Simon, de eigenaar van deze boot, om iets verder de zee in te gaan, maar niet te ver van de oever. Vanaf daar sprak Hij de mensen toe. We zien hier dat Jezus gebruik maakt van de situatie die er is. Hij gaat niet eerst de situatie naar Zijn hand zetten, maar overal waar Hij komt maakt Hij gebruik van de situatie die er is. Niet tot Zijn voordeel, maar Jezus komt in de situatie in welke de mens is. Jezus komt naar de mensen toe. En dat zien we hier. Jezus legt contact met Simon, de eigenaar van de boot. Hij vraagt hem om de boot iets verder van de kust te varen, want van daar wil Hij de schare toespreken. Jezus spreekt niet zo maar woorden. Hij maakt de woorden levend voor de mensen. We kunnen wel zeggen dat de Here wil zegenen en dat Hij verlost. Daar kunnen wij eindeloos over praten. Maar wat bewerken deze woorden in ons ? Jezus zegt op een bepaald moment tegen Simon: “Ga naar diep water en zet uw netten uit om te vissen”. Hoe reageert Simon ? Antw.: hij reageert op zijn typisch menselijke manier. Hij antwoord Jezus: “Meester, de gehele nachthebben wij hard gewerkt en niets gevangen….”. Maar Simon weet wie Jezus is en daarom vervolgt hij: “…. maar op Uw woord zal ik de netten uitzetten”.

Lees de volledige preek

(Spreker: br. Ronny Heyboer, zendeling Borneo)
Br. Ronny heeft,de genade Gods, midden in het oerwoud van Borneo, samen met zijn vrouw Kay, een Br. Ronny heeft,de genade Gods, midden in het oerwoud van Borneo, samen met zijn vrouw Kay, een prachtig kinderdorp mogen opbouwen. Hij is vanmorgen onze gastspreker. Hij verteld ons van de machtige dingen die God doet daar midden in het oerwoud. Br. Ronny is blij weer in ons midden te zijn. Hij begint met het bidden voor de zegen voor het woord. Hij zegt dat we Jezus nodig hebben, maar ook elkander als kinderen Gods. Toen hij tot de Here kwam, toen realiseerde hij zich dat hijGod geschapen was om een relatie met Hem te hebben. Jezus is aan het kruis gegaan en Hij heeft voor onze zonden aan het kruis betaald met Zijn leven. Door dit te doen mogen wij een relatie met Hem hebben. Wij zijn gekocht en betaald met Zijn bloed. Wij mogen vrijmoedig tot God komen. Maar God wil ook dat we een relatie met elkaar hebben. Dat we liefde betonen aan elkaar. We hebben elkaar zó hard nodig. Hoe meer problemen in de wereld komen, hoe meer we elkaar gewoon keihard nodig hebben. We moeten elkaar bemoedigen, opbouwen, er voor elkaar zijn. We moeten elkaar blijven liefhebben ! Elke mens heeft iemand nodig rondom hem heen. Als je verdrietig bent, dan mag je blij zijn dat je een geestelijke familie hebt die altijd daar voor je is. Zoek elkaar op en bidt voor elkaar. Spendeer tijd met elkaar. Houdt contact met elkaar ! Br. Ronny geeft ons de groetenvan zijn vrouw Kay en alle kinderen en medewerkers in het dorp. Hij verteld ons dat hij in Australië geboren is. Hij heeft Nederlandse ouders. Toen hij acht jaar was, toen is hij naar Nederland gekomen. Hij heeft tien jaar in Eindhoven gewoond. Daar is hij naar school gegaan en heeft zodoende de Nederlandse taal geleerd. Met achttien jaar is hij teruggekeerd naar Australië. Hij woont al nu al 27 jaar in de oerwoud van Borneo. Het kinderdorp telt inmiddels 752 kinderen en 50 ouderen. Dus meer dan 800 monden om te voeden elke dag. Van alles is er aan de gang in het dorp. Er moeten, omdat er steeds meer kinderen bijkomen, steeds meer gebouwen bijgebouwd worden. Het is nu bomvol van kinderen ! Zelfs op zijn kantoor liggen matrassen waar kinderen slapen.

Lees de preek

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
In Johannes 8:44 staat wie de vader van deze wereld is en over de situatie waarin deze wereld zit. De here Jezus zegt hier: “Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen”. Dit is de geest van de wereld. Het is een identiteit. Tegenwoordig spreekt men van een ID. Iedereen moet een ID bij zich hebben. We krijgen steeds meer uitbreidingen van de ID. Op onze telefoons moeten we dadelijk een QR-code hebben. De wereld heeft zijn ID. Wat is jouw ID ? Wie is jouw identiteit ? Voor ons christenen is Jezus onze identiteit ! We hebben de ID van Jezus Christus ! Sommige mensen bidden voor de wereldvrede. Maar helaas, die komt er niet. Niet zolang zij Jezus Christus in hun leven hebben aangenomen. We gaan lezen Romeinen 1:24 en 25. “Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangende leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen”. Weet je, dingen moeten ons niet bevreemden. Ontwikkelingen in deze wereld moeten ons niet bevreemden. Voor ons, kinderen Gods is echter een hele andere zaak van toepassing. Door de Heilige Geest openbaart ons de hemelse Vader Zijn woord en Zijn plan voor ons leven. We gaan lezen in Johannes 12:36. “Gelooft in het licht zolang gij het licht hebt, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn”. Het is belangrijk waar we onze ogen naar richten ! Wat is het licht van jou ? Waardoor laat je je verlichten ? Waar zoek je verlichting ? De wereld zal komen met allerlei dingen. Maar onze verlichting is, prijs God, in de Here Jezus Christus !

Lees de volledige preek

Meer nieuws