Welkom bij pinkstergemeente Sion

Welkom

Graag begroeten wij u op onze website. Pinkstergemeente SION is een kleurrijke afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Toch hebben we één ding gemeenschappelijk: Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Verlosser! ( Joh 3:16) PG Sion is al meer dan 30 jaar actief in Venlo en omgeving. We organiseren diverse activiteiten voor de wijk zoals de Vossenkamp (spel en activiteiten voor de jeugd), Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Indien u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.
Vanwege de ontwikkelingen omtrent het corona virus, zijn de doordeweekse activiteiten aangepast. Deze worden alleen in het kerkgebouw gehouden (aangepaste indeling). Uiteraard volgen we de richtlijnen van het RIVM en is het dringende verzoek om bij gezondheidsklachten de live-stream te volgen ipv de dienst bij te wonen.

Voor de zondagsdiensten zijn er beperkte plekken waarbij aanmelden de voorkeur heeft Deze diensten worden ook als live video stream uitgezonden.

Dinsdag
10:00 – Vrouwenochtend + mannen wandelen
20:00 – Bijbelstudie
Donderdag
10:00 – Mannenochtend
20:00 – Bidstond
Zondag
10:30 – Zondagsdienst (aanmelden of via live-stream)

Digitale Pinksterconferentie
Dit jaar gaat de Pinksterconferentie in digitale vorm door met als thema “Samen kerk, samen sterk”. De voorgaande bijeenkomsten bestonden uit inspirerende workshops, opbouwende preken en mooie muziek. Een  fijne bevestiging dat we als Christen niet alleen zijn!

Ondanks dat er geen bijeenkomsten zijn mogen we als Christenen tijdens het Pinksterfeest groot vieren dat Hij waarlijk is opgestaan. Dit jaar zullen er nog meer Christenen dan bij voorgaande jaren aan het evenement deel kunnen nemen!

Het programma staat op de site van de Evangelische Omroep


Nieuws

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen lezen uit Marcus 16:9-18. Waar gaat het hier om ? De Here is opgestaan uit de dood en Hij heeft Zich vertoont aan Zijn discipelen. Zo is het ook in ons leven, dat wij de Here hebben ontvangen. De Here heeft Zich ook aan ons geopenbaard. Want zo zijn wij tot geloof gekomen. Belangrijk is, dat hetgeen wij ontvangen hebben van de Here, dat wij dat gaan delen. Als wij de Here ontmoet hebben, dan is het goed om daar vrijmoedig getuigenis van te geven. De Here zegt ons: “deel dat getuigenis wat je hebt” ! Natuurlijk, velen zullen je niet geloven ! Ze verklaren je voor gek ! Maar, als ze je niet geloven, neemt dat dan weg dat je niet meer hoeft te getuigen ? Neen, in tegendeel ! Jezus zegt: “Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden”. Dus… zo zei Jezus: “Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping”. Verkondigt de boodschap van verlossing ! Als wij dit doen, als wij dit vrijmoedige getuigenis hebben en dit delen, of ze dit nu aannemen of niet, dan zal de Here met dit vrijmoedig getuigenis wonderen en tekenen toevoegen. Welke wonderen en tekenen ?

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
aan de gezinnen. De Here heeft jou geweven in de moederschoot. (lees: Psalm 139:13) De Here zegt in Zijn woord: “Eer uw vader en uw moeder – dit is immers het eerste gebod, met een belofte – opdat het u welga en gij lang leeft op aarde.” (Efeziërs 6:2 en 3) We gaan vandaag naar Spreuken 31:10-29. “De lof der degelijke huisvrouw”. De bijbel spreekt met respect over de huisvrouw. We zien hier een lofprijs, een waardering, voor wie de vrouw in het gezin is. De vrouw is een belangrijk middelpunt in het hele gezin. Natuurlijk, in de tegenwoordige tijd zien we ook steeds meer dat vrouwen ook carrière maken buiten het gezin. Een zakenvrouw ! Op zich is dat geen probleem. De bijbel spreekt er over.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
God is een machtig God over ons ! Het is geweldig om de Heer groot te maken. Het is geweldig om de Heer te danken en Hem alle eer te geven ! We gaan vanmorgen naar Psalm 30:1-13. Hier wordt de Here groot gemaakt. Het gaat hier over een situatie waarin wij in kunnen komen staan. Ongeacht wat mij kan overkomen, momenten van druk, momenten van strijd, momenten van beproeving, op wie is mijn vertrouwen ? Het is de Here die ons met Zijn liefde gegrepen heeft. Het is Zijn liefde die ons vasthoudt. Laten wij die geweldige God proclameren ! Heb je het licht van Christus in jou ? Schijnt het licht van Christus in jou, ook als het niet goed gaat ? God is met ons ! Hij is ons een Helper, groot van kracht ! Roepen wij tot Hem ? Hij zal ons helpen ! Hij zal ons zegenen ! Hij zal een situatie veranderen ! Momenten van toorn van God worden hier beschreven. (vers 6) Die toorn is over de zonden van de wereld. De Here haat de zonde. Maar Hij heeft de zondaar lief. God wil dat de mens bij Hem komt ! Hij wil dat de mens met Hem in gemeenschap komt ! Dat de mens het leven mag ontvangen in Hem ! Als wij de zonden in ons laten heersen, dan kan God niet tot ons naderen ! Want Zijn aanwezigheid is als een verterend vuur ! Laten wij ons dus verre houden van de zonde !

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen naar Johannes 21:1-14 Het is een rare tijd geweest waarover het woord hier spreekt. Jezus is gekruisigd, Hij is begraven en Hij is opgestaan uit de dood. Wat moesten de discipelen doen ? Jezus was er niet meer ! Ze hadden opgetrokken met Jezus. Jezus onderrichtte hen en zij volgden Hem naar allerlei plaatsen. Plotseling was dit alles weggevallen ! Zij waren helemaal teruggeworpen op zichzelf. Het lijkt een beetje op deze tijd. Hoevelen van ons zijn niet teruggeworpen op zichzelf ? We waren eigenlijk gewend om met andere mensen samen te zijn. Hier en daar op bezoek te gaan. Elkaar hartelijk verwelkomen met een omhelzing of een knuffel. Maar vanwege de corona-crisis wordt ons dat ten strengste afgeraden i.v.m. een eventuele besmetting. Petrus zegt hier op een bepaald moment dat hij ging vissen. Dat was hij gewend om te doen. De andere discipelen sloten zich bij hem aan. Weet je, als je je eigen ding maar gaat doen, dan kom je niet tot het doel van God. We kunnen dit duidelijk zien in dit verhaal. De hele nacht waren zij aan het ploeteren met het vangen van vissen met een net. Het net werd dan, verzwaard met stenen, uitgeworpen in de zee. Door de stenen zonk het net in het water. Je was blij als je vissen in het net had, anders had je al het werk voor niets gedaan. Je moest dan opnieuw het net weer uitgooien met die stenen er in. Het was echt heel zwaar werk ! Helaas voor de discipelen vingen zij die nacht niets. Teleurgesteld gingen zij, het was reeds morgen, weer richting oever. Aan de oever stond een man. Het was Jezus. Zij herkenden Hem in eerste instantie niet. Jezus spreekt hen aan: “Kinderen, hebt gij ook enige toespijs” ! M.a.w.: Jezus vroeg hen of zij wat te eten hadden. Helaas, dat hadden zij niet. Zij hadden immers niets gevangen die nacht. Hij zeide tot hen: “Werpt uw net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden”.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
God maakt vrij ! God maakt waarlijk vrij ! We gaan lezen Kolossenzen 1:9-14. Wat geweldig is het dat God ons bekrachtigd heeft ! Dat Hij voorziet in alles ! Dat Hij ons geduld en volharding geeft. Dit vinden wij niet in onszelf. Wij mogen dit vinden in de Here door Zijn Geest, door Zijn woord. Wij zijn overgeplaatst van het koninkrijk van de wereld naar het Koninkrijk van God ! Van het koninkrijk van duisternis naar het Koninkrijk van licht ! God is licht ! Hij troont in al zijn heerlijkheid in de hemel. Zo mogen wij nu al reeds in de heilige tegenwoordigheid zijn van God, onze Vader. God maakt vrij ! Dit is het heerlijke leven wat wij van God ontvangen hebben. Niet om wie wij zelf zijn, maar om wie Hij is ! Halleluja ! In de bijbel staat een mooi verhaal waar dit heel duidelijk naar voren komt. We gaan lezen in Daniël 3:1- Het volk van God was in ballingschap gevoerd naar Babel. Daar moesten ze meedraaien in de cultuur van Babel. God had voorzien dat Daniël in dienst mocht zijn in het hof van de koning. We lezen hier dat Daniël met zijn drie vrienden staan voor koning Nebukadnessar. De koning was vol ontzag voor Daniël, want Daniël mocht met de wijsheid van God de droom van koning Nebukadnessar uitleggen. Geen van de geleerden, de bezweerders, de tovenaars en de Chaldeeën, die voor uitlegging aan het hof geroepen werden, konden de droom verklaren. Daniël, met de wijsheid van God, wel. (lees: Daniël 2:1-12) Koning Nebukadnessar had een gouden beeld had gemaakt.

Lees de volledige preek

Meer nieuws