Welkom bij pinkstergemeente Sion

Welkom

Graag begroeten wij u op onze website. Pinkstergemeente SION is een kleurrijke afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Toch hebben we één ding gemeenschappelijk: Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Verlosser! ( Joh 3:16)

PG Sion is al meer dan 30 jaar actief in Venlo en omgeving. We organiseren diverse activiteiten voor de wijk zoals de Vossenkamp (spel en activiteiten voor de jeugd), Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Indien u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

Geen berichten gevonden.

Nieuws

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan lezen in Jesaja 45:9-13. De Here is een machtig God ! Er is niets anders nodig dan de Here, uw God. Wij kunnen overleggen, wij kunnen studeren, wij kunnen met wijsheid dingen in elkaar zetten, maar in alles: God heeft de leiding ! Hij heeft de controle ! Als wij denken met wijsheid iets te maken: het is onvolkomen ! In alles wat wij maken, in alles wat wij doen: het is onvolkomen ! Het is niet eeuwig. We kunnen werken, wij kunnen ploegen, wij kunnen alles geven wat wij hebben en vergaderen: het is onvolkomen ! Het wordt pas volmaakt als de Here er in betrokken is ! Dit is wat de Here zegt. Sommige mensen denken beter te weten hetgeen voor hun leven belangrijk is als de Here God. Ik denk hierbij aan een lied dat gezongen werd door een hele bekende zanger: “I did it my way”. Fijn voor hem. Dit lied zal hem ongetwijfeld veel geld hebben opgeleverd. Maar dat liedje heeft hem geen leven gegeven. Deze man is heel ver gekomen, maar onvolkomen was zijn weg tot zijn dood. Maar God zegt: “Waar ben je mee bezig” ? “Waar zijn jouw ogen op gericht” ? “Hoe kijk je naar hetgeen wat om je heen is” ? “Hoe kijk je naar je huidige leven in het vlees” ? Het mooie is dat we ons leven gewoon bij God neer kunnen leggen. Ik moet dan denken aan Paulus die op weg is en een bepaalde richting in wil gaan en dat hij dan door de Heilige Geest verhindert werden daar het woord te spreken. (Handelingen 16:6) Hij kon daar niet naar toe gaan, omdat het niet de tijd van de Here was. Sommige mensen, als dit hen gebeurt, die worden dan koppig. Ze worden eigenwijs. Maar bij de Here heeft alles Zijn tijd. Alle dingen worden gezegend in Zijn tijd !

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Als de Here ons aangeraakt heeft, dan veranderen we. Belangrijk is dat de Here ons geroepen heeft als Zijn kinderen om samen met Hem te zijn. Die gemeenschap met Hem is zó belangrijk. We gaan naar Handelingen 2:41-47. Hoe mooi is het als je de Here hebt aangenomen en dat je, als het ware, uit dat koude leven gerukt wordt en dat je vervolgens door de Here in het waarachtige leven gezet wordt. Hoe mooi is het dat je uit deze wereld getrokken wordt door de liefde van onze hemelse Vader en dat je geplaatst wordt in het huisgezin van God ! Dat je thuis mag komen bij broeders en zusters ! We zien hier dat broeders en zusters samenkomen. Ze zijn vurig. Ze zijn volhardend. Ze laten zich niet door de dingen om hen heen beangstigen. Angst en onzekerheid zijn een wapen van de vijand. De wereld is voortdurend bezig om beeldvorming te maken en verleidt op deze manier mensen om in die beweging mee te gaan. Dit is zaligheid, zegt men. Maar is de zaligheid van deze wereld zaligheid voor onze ziel ? “Want wat zou het een mens baten, als hij heel de wereld won, maar schade leed aan zijn ziel” ? (Matteüs 16:26)

Lees de volledige preek

(spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
Hoe groot is God ? We gaan naar Genesis 1:13-18. God heeft heel het heelal geschapen met al de sterren en planeten. Hij spreekt en het is ! De zon heeft Hij geschapen om te heersen over de dag en de maan om te heersen over de nacht. Ontelbare sterren schiep Hij. Dit alles schiep Hij op bijna onmetelijke afstand van ons vandaan. Zou God zover ook van ons zijn ? Hoever is God van ons vandaan ? Weet u, God is veel dichterbij dan wij kunnen beseffen. God is almachtig ! Hij mat de wateren met Zijn holle hand ! (Jesaja 40:12) Wij zijn maar een stofdeeltje op een doek ! Hoe groot is Zijn liefde voor ons ! Hij is vol genade voor ons ! Wij mogen hem dienen, Hem aanbidden, loven en prijzen ! Wij mogen ons hart openstellen voor Hem ! Als wij de deur van ons hart openstellen voor Hem, dan zal Hij binnenkomen. Wij mogen God danken voor Jezus Christus. Hij heeft de kloof die tussen de mens en God was overbrugt. Met Zijn leven heeft Hij aan het kruis geboet voor onze zonden ! Hij heeft de relatie tussen God en de mens herstelt. In Hem zijn wij gerechtvaardigd voor God ! Door Hem mogen wij vrijmoedig tot God komen. In Matteüs 18:20 kunnen we lezen dat Jezus zegt: “Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in hun midden”. Hoe dichtbij willen wij God hebben ? God is een groot en machtig God ! God is een eeuwige God ! In Deuteronomium 33:27 staat: “De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen”. In Jeremia 10:10 staat: “Doch de Here is de waarachtige God. Hij is de levende God en een eeuwig Koning….”. God is een God van vergeving. In Nehemia 9:17 staat: “….Maar Gij zijt een God van vergeving, genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid….”.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
We gaan lezen: Romeinen 8:31:39. 5 punten wat ik naar voren wil brengen in dit bijbel-gedeelte: 1) God is vóór ons. Hebben wij tegenstanders ? Jazeker, maar de grootste tegenstander zijn meestal wijzelf. Leugens en misleiding komen van de satan. Prijs God, hij is een verslagen vijand door Jezus Christus ! Als wij, echter, gehoor geven aan zijn leugens en misleiding, dan vormen wijzelf een belemmering voor Gods Geest om in ons te werken. 2) In Zijn Zoon Jezus Christus wil Hij ons alle dingen schenken. Jezus Christus is Gods grootste geschenk aan ons. God is mens geworden in Jezus Christus. Omdat Hij zelf mens is geworden kan God meevoelen in alles wat wij doormaken in ons leven. Jezus Christus als mens heeft, echter, nog nooit gezondigd. Zijn focus was volledig gericht op de wil van Zijn hemelse Vader. In Johannes 14:13 staat dat Jezus zegt: “…en wat gij ook vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen….”. Dit is een belofte van Jezus. Echter, zoals bij elke belofte van Godswege hangt een prijskaartje. God vraagt iets van ons. Hij vraagt aan ons om ons gehele leven in Zijn hand toe te vertrouwen. Radicale keuze voor Hem ! Als je God wil dienen én de wereld, vraag je dan niet af waarom je niet alles krijgt wat je verlangt ! 3) God is het die rechtvaardigt.

Lees het volledige woord

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
God is onveranderlijk, eeuwig dezelfde. Het enigste wat veranderd zijn de mensen. Mensen denken over allerlei dingen en leggen dingen uit zoals zij dat menen. Gods woorden zijn: “ja en amen” ! In Jakobus 1:17 staat: “Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer”. Jezus zegt: “….en wat gij ook vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen”. (Johannes 14:13) Wat houdt dit in voor jou persoonlijk ? Hoe komt dit woord bij jou binnen ? Zeg jij: “amen” !! Of is het: “Ja….maar…dat moet ik nog maar even afwachten” ! Weet je, God is getrouw ! Elk belofte in Gods woord zal vervuld worden ! Als Jezus dit zegt, dan, wees maar gerust, dan zal Hij het doen ! Jezus zegt ook in Zijn woord, dat Hij met ons zal zijn tot aan de voleinding der wereld. (Matteüs 28:20) God is getrouw ! Hij doet het ! Daar mag je zeker van zijn ! God is de Schepper van hemel en aarde ! Alles is Hem onderworpen ! Durven wij aan te gaan om over onze twijfels, onze onzekerheden te stappen en Hem onvoorwaardelijk te vertrouwen ? Om al onze situaties in Zijn handen te geven en om Hem te danken dat Hij reeds een oplossing heeft voor elke situatie ? Ook al zien wij het niet ? Of ook al voelen wij het niet ? Eén ding is zeker: Gods wil geschiede in de hemel en op aarde !

Lees de volledige preek

Meer nieuws