Welkom bij Pinkstergemeente Sion

 

Graag begroeten wij u op onze website. Pinkstergemeente SION is een kleurrijke afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Toch hebben we één ding gemeenschappelijk: Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Verlosser! ( Joh 3:16) PG Sion is al meer dan 34 jaar actief in Venlo en omgeving. We organiseren diverse activiteiten voor de wijk zoals o.a. de Vossenkamp (spel en activiteiten voor de jeugd), gezellige avonden,  Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Indien u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

Volgende week zaterdag staat onze Evangelisatiestand ook in het centrum van Venlo bij het stadhuis. Hier kunt u voor meer informatie en uw vragen terecht.

 

Gastspreker Ronny Heyboer op 26 september

Op zondag 26 september 2021 komt Ronny Heyboer tijdens de zondagsdienst spreken over de ontwikkelingen van de Living Waters Village in Borneo waar hij geleidde Here verwaarloosde kinderen opvangt en een toekomstperspectief biedt.

Aanvang om 10:30

Nieuws

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
In Johannes 8:44 staat wie de vader van deze wereld is en over de situatie waarin deze wereld zit. De here Jezus zegt hier: “Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen”. Dit is de geest van de wereld. Het is een identiteit. Tegenwoordig spreekt men van een ID. Iedereen moet een ID bij zich hebben. We krijgen steeds meer uitbreidingen van de ID. Op onze telefoons moeten we dadelijk een QR-code hebben. De wereld heeft zijn ID. Wat is jouw ID ? Wie is jouw identiteit ? Voor ons christenen is Jezus onze identiteit ! We hebben de ID van Jezus Christus ! Sommige mensen bidden voor de wereldvrede. Maar helaas, die komt er niet. Niet zolang zij Jezus Christus in hun leven hebben aangenomen. We gaan lezen Romeinen 1:24 en 25. “Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangende leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen”. Weet je, dingen moeten ons niet bevreemden. Ontwikkelingen in deze wereld moeten ons niet bevreemden. Voor ons, kinderen Gods is echter een hele andere zaak van toepassing. Door de Heilige Geest openbaart ons de hemelse Vader Zijn woord en Zijn plan voor ons leven. We gaan lezen in Johannes 12:36. “Gelooft in het licht zolang gij het licht hebt, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn”. Het is belangrijk waar we onze ogen naar richten ! Wat is het licht van jou ? Waardoor laat je je verlichten ? Waar zoek je verlichting ? De wereld zal komen met allerlei dingen. Maar onze verlichting is, prijs God, in de Here Jezus Christus !

Lees de volledige preek

(spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
We gaan lezen Marcus 10:46-52. Was Bartimeüs écht blind ? Fysiek wel ! Met zijn vleselijke ogen kon hij inderdaad niet zien. Hij had echter gehoord dat Jezus de lammen liet lopen, de doven het gehoor weer teruggaf en de blinden weer liet zien. Geestelijk blind was hij echter niet, want hij geloofde dat Jezus hem ook kon genezen. Jezus zei nl. tot hem: “Ga heen, uw geloof heeft u behouden”. Wat willen wij eigenlijk tegen God zeggen als wij zingen: “open mijn ogen, wil Jezus mijn Heer zien” ? Psalm 119:18 zegt dat zo mooi: “Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen uit uw wet”. “Here, neem de bedekking weg, laat mij zien met Uw We gaan lezen Marcus 10:46-52. Was Bartimeüs écht blind ? Fysiek wel ! Met zijn vleselijke ogen kon hij inderdaad niet zien. Hij had echter gehoord dat Jezus de lammen liet lopen, de doven het gehoor weer teruggaf en de blinden weer liet zien. Geestelijk blind was hij echter niet, want hij geloofde dat Jezus hem ook kon genezen. Jezus zei nl. tot hem: “Ga heen, uw geloof heeft u behouden”. Wat willen wij eigenlijk tegen God zeggen als wij zingen: “open mijn ogen, wil Jezus mijn Heer zien” ? Psalm 119:18 zegt dat zo mooi: “Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen uit uw wet”. “Here, neem de bedekking weg, laat mij zien met Uw ogen“. “Here, U bent een God van wonderen” !Wat zegt 2 Korintiërs 5:7 ? “- want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen”. De Here Jezus zal spoedig terugkomen ! De tekenen van deze tijd wijzen daarop ! Lees Matteüs 24:5-13. Wij zien deze dingen gebeuren voor onze ogen. Wat is onze geestelijke reactie hierop ? Zijn onze geestelijke ogen gericht op Jezus ? Verwachten wij Hem ? Of zijn wij geestelijk blind voor deze tekenen en gaan wij gewoon verder op onze eigen weg ? Jezus blindelings volgen ! Ik heb de Paralympische Spelen gevolgd. Er waren zwemwedstrijden waar ook blinden aan meededen. Zij werdenmensen begeleid naar hun startplaatsen. Zij hadden het vaste vertrouwen dat zij precies op de plaats kwamen waar zij moesten staan. Hoe is ons vertrouwen in de Here Jezus ? Jezus wil ook ons leiden naar de plaats die Hij voor ons bereid heeft. Staan wij Hem toe dat wij Hij ons leidt ? Hij heeft voor ons een woning bereid in de hemel. Satan wil ons verblinden met zijn leugens en misleidingen. Hij gunt ons het licht (van Jezus Christus) in onze ogen niet ! Ik wil met jullie gaan naar Romeinen 10:17. “Zo is dan het geloof uit het horen, en het horenhet woord van Christus”. Jezus Christus, Hij is het Woord. (Johannes 1:1-5) Luister naar Hem ! We gaan verder met: Hebreeën 11:1. “Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet”. Jezus Christus, we mogen op Hem vertrouwen. Hij woont in onsde Heilige Geest. Hij heeft belooft dat Hij ons nooit zal verlaten. Wij zijn Zijn kinderen. Wij zijn veilig geborgen in Zijn hand. Wij zijn gekocht en betaald met Zijn dierbaar bloed. Als ik met de evangelisatiekraam in de stad sta, dan denk ik vaak als ik de mensen voorbij zie komen: “wat gaat er allemaal in hun hoofd om” ? In Micha 4:5 staat: “Want alle volkeren wandelen elk in de naam van zijn god, maar wij zullen wandelen in de Naam van de Here, onze God, voor altoos en immer”. Kunnen wij daar “amen” op zeggen ? Tot slot wil ik gaan naar: Habakuk 3:17-18. “Al zou de vijgeboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, en de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil”. Amen.

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Er zijn zaken van de Geest en zaken van de wereld. Als kinderen Gods zijn we geroepen om te letten op de dingen die God voor ons heeft. De wereld zal zijn eigen gang gaan. Als christenen gaan we al eeuwenlang parallel met de wereld. Echter, we zijn wel in de wereld, maar we behoren de wereld niet toe. We behoren Christus toe. Ben jij voorbereid op de komst van Christus op de wolken ? Ik wil met jullie vanmorgen lezen in Matteüs 22:1-40. Hier wordt een bruiloft met zorg voorbereid. Als alles uiteindelijk gereed is, is het de tijd om de genodigden uit te nodigen voor de maaltijd. De slaven worden uitgezonden om de genodigden te roepen. De bruiloft is aangericht voor de zoon van de koning. Wie is die zoon in deze gelijkenis ? Antw.: Jezus. Als de gelijkenis spreekt over de bruiloft, wat wordt hier mee bedoelt ? Antw.: de vereniging de bruid en de bruidegom. Het is de tijd dat de kinderen Gods verenigd wordt met de Here. En wie zijn dan eigenlijk de genodigden waarover hier gesproken wordt ? Antw.: het Joodse volk. En wie zijn dan die slaven die uitgezonden zijn om de genodigden uit te nodigen tot de maaltijd ? Antw.: dat waren de profeten. Zij werdenGod uitgezonden om het Joodse volk voor te bereiden op de komst van de Messias. Hier wordt ook gesproken over dat de genodigden geen acht sloegen op de profeten. Zij gingen elk hun eigen weg en sommige profeten werden zelfshen gedood. Uit boosheid zond de koning zijn slaven wederom uit om naar de kruispunten der wegen te gaan om eenieder die zij tegen kwamen, goed of slecht, uit te nodigen tot het feest. Hier komen wij ter sprake. Wij, die uit de heidenen zijn. Wij zijn uitgenodigd om binnen te komen tot de feest van God. Met deze gelijkenis wil Jezus duidelijk maken dat, omdat de Joden Jezus niet hadden erkend als de Messias, het heil van God ook naar ons, die uit de heidenen zijn, is gekomen. Als we het verhaal verder lezen dan lezen wij over de Farizeeën Zij hadden beraadslaagd hoe zij Jezus in een strikvraag konden vangen. Daarvoor zonden zij hun leerlingen tot Jezus.

Lees de volledige preek

(Spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
Ik wil met jullie verder gaan met de preek waar ik jl. zondag 25 juli ben gestopt. Het gaat over Efeziërs 6:10-20, de geestelijke wapenrusting. Ik heb het gehad over dat we onze lendenen moeten omgorden met de waarheid. De wapenrusting is voor een ieder van ons. We moeten hem wel gebruiken ! Er zijn 7 elementen van de geestelijke wapenrusting die we hebben gekregen van God. Als eerste: omgord je lendenen met de waarheid. Ten tweede: in Christus zijn wij bekleed met het pantser der gerechtigheid. Ten derde: laten je voeten geschoeid zijn met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Schaam je de Naam van Jezus niet. Schaam je niet om Zijn evangelie van liefde te verkondigen. Wees bereidwillig om het evangelie te verkondigen. Getuig van de liefde van Jezus Christus. Ten vierde: en neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. Wat is het schild des geloofs ? Je moet je voorstellen: alles is gebaseerd op een Romeins strijd-uitrusting. Dit schild dat beschermt je. De Romeinen hadden 2 soorten schilden: een rond schild dat alleen een klein gedeelte van je lichaam beschermde. Het werd eigenlijk voornamelijk gebruikt bij parades. Maar in de strijd hadden de Romeinen een groot, langwerpig schild. Ongeveer ter grootte van een deur. Dit schild was bekleed met dierenhuid. Het werd onderhouden met olie. En vervolgens werd het ondergedompeld in water. Op deze manier werden de brandende pijlen, afgevuurdde vijand, in dit schild gedoofd. Broeders en zusters, laat zo ook het geloof in Jezus Christus jullie bescherming zijn tegen al de aanvallen van de satan. Wedersta hem vast in het geloof en hij zal van je wijken ! Ten vijfde: neem de helm des heils aan. De helm die de Romeinen in de strijd droegen beschermden hun hoofden. De helm des heils waarover in dit vers wordt gesproken is heel belangrijk voor je geestelijk groei in Christus. De helm des heils behoedt je nl. voor allerlei zondige gedachtes die in je hoofd rondspoken. Satan zal ten allen tijde je in je gedachten proberen te manipuleren. Trap er niet in ! Blijf in je gedachten bij God en Zijn waarheid ! Ten zesde: neemt het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. Lees: Matteüs 4:1-11. Jezus wederstond de satan met Gods woord. Satan dacht dat hij slim was. Hij gebruikte ook Gods woord. Maar hij deed dit om Jezus te verzoeken om te zondigen tegen God ! Confronteer, net zoals Jezus, satan met de waarheid van het woord van God ! Satan heeft dan geen vat op ons ! Pas Gods woord daadwerkelijk toe in jouw leven ! Ten zevende: bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest. Niet alleen voor jezelf, maar zeer zeker ook voor je broeders en zusters ! Heb elkander lief, zoals je ook jezelf liefhebt. Bemoedig elkander ! Reinig en heilig je leven in Christus Jezus ! Wij behoren God, de Allerhoogste, toe ! Tot slot: “Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten”. (vers 11 en 12) Amen.

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil met jullie lezen Filippenzen 1:3-6. Paulus zegt hier dat hij met blijdschap zijn broeders en zusters gedenkt. Want hij ziet dat de Here in hun leven een nieuw werk is begonnen. En dat zij enthousiast zijn met hun nieuw leven in de Heer. En dat zij ervaren dat zij getrokken wordende liefde van God. En dat kun je aan de buitenkant zien ! Een christen is niet iemand die in een stil hoekje zit en alleen maar de bijbel leest. Een christen wordt waargenomende wereld. Een christen is een licht in de duisternis. Het is belangrijk dat hetgeen jij in jouw leven voor God doet vruchten afwerpt. Goddelijke vruchten. Paulus kijkt hier ook uit naar de dag van Christus. Ook wij mogen in de verwachting zijn van de komst van Christus. In vers 6 zegt Paulus: “Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus”. God zal ook het werk hetgeen Hij is begonnen in ons tot het einde toe afmaken ! God zal het plan dat Hij met ons heeft stap voor stap uitwerken tot het einde toe ! Hij laat niet los wat Zijn hand begonnen is ! Hij zegt tegen ons: “En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld”. (Matteüs 28:20) Laten we net als Paulus ons verheugen in elke broeder en zuster die zijn/haar hart aan de Heer gegeven heeft en die zich heeft laten dopen en zijn/haar oude leven heeft afgelegd en een nieuw leven is begonnen in Christus Jezus. We gaan naar Marcus 13:1-4. De Here spreekt hier over de tijd dat deze dingen in de wereld voorbij zullen gaan. Jezus heeft het hier over de grote gebouwen. Hij doelt hiermee op de schoonheid en pracht van de tempel en de perfectie waarmede het was gemaakt. Maar Jezus zei echter tot Zijn discipel: “Ziet gij deze grote gebouwen. Er zal geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken”.

Lees de volledige preek

Meer nieuws