Welkom bij pinkstergemeente Sion

Welkom

Graag begroeten wij u op onze website. Pinkstergemeente SION is een kleurrijke afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Toch hebben we één ding gemeenschappelijk: Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Verlosser! ( Joh 3:16) PG Sion is al meer dan 30 jaar actief in Venlo en omgeving. We organiseren diverse activiteiten voor de wijk zoals de Vossenkamp (spel en activiteiten voor de jeugd), Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Indien u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

Studieseminar met ds. Henk Poot in Venlo over “Het geheim van Israël”

Op donderdag 5 maart is er in Venlo een studieavond met ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël. Het thema is: Het geheim van Israël.  De bijeenkomst vindt plaats in de Pinkstergemeente Sion, Vossenerlaan 84 in Venlo-Blerick. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

Het geheim van Israël
We beginnen met de ontstaansgeschiedenis van Israël. We horen over de roeping van Abram en de uittocht uit Egypte en het geschenk van de Wet. Israël is niet alleen Gods eerstgeboren zoon, maar ook de knecht des Heren. We gaan in op de prediking van de profeten die worstelen met de ontrouw van Israël, maar die ook vertellen van een hoopvolle toekomst. Hoogtepunt op de weg van God met het Joodse volk is de komst van Christus. Wat is zijn relatie met Israël?

Achtergrond spreker
Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan. Ds. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een veelgevraagd spreker.


Nieuws

(spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion
Twijfelen: het heeft te maken met kleingeloof. Het heeft ook te maken met angst voor wat je gaat tegenkomen. Angst om niet begrepen te worden. Niet het volle besef hebben dat God het onmogelijke mogelijk kan maken. Je ziet op je eigen beperkte, menselijke mogelijkheden in plaats van de oneindig onbeperkte mogelijkheden van God. Als God je roept om iets te doen, dan kun je dat ! Hij zal voorzien in alles wat je nodig hebt. Twijfel is niet van God. Satan zal alles in het werk stellen om je er van te overtuigen dat hetgeen God van je vraagt dat je dat niet kunt doen. In principe heeft hij daarin gelijk. Als mens kun je dat ook niet. Maar zijn bedoeling is, met al zijn afleidingen, dat je vergeet dat God met je is. We gaan naar: Exodus 3:11 Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden ? Wat antwoordde God hem: “Ik ben immers met u” ! Als God hier zegt dat Hij met Mozes zal zijn, dan moet dat toch alle reden voor Mozes zijn om zelfverzekerd te zijn dat alles goed zal gaan met de roeping van God om het volk uit Egypte te leiden.. Ja, toch ? Toch komen er toch nog twijfels bij hem op. We gaan naar: Exodus 4:1-9. Toen antwoordde Mozes: Maar als zij mij niet geloven en niet naar mij luisteren, doch zeggen: de Here is u niet verschenen ? En de Here zeide tot hem: Wat hebt gij daar in uw hand? Hij antwoordde: Een staf. Daarop zeide Hij: Werp die op de grond. En toen hij die op de grond geworpen had, werd hij een slang, zodat Mozes ervoor wegvluchtte.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen lezen uit Exodus 13:17-14:31. We zien hier het volk van Israël, eerst slaaf in Egypte, maar vervolgens door de Here, door de hand van Mozes, bevrijdt uit die slavernij. Wonderen en tekenen heeft de Here gedaan voor het oog van Farao. Uiteindelijk heeft de Farao het volk van Israël moeten laten gaan. Het volk is gezegend met rijkdom. Ten strijde toegerust trokken de Israëlieten op uit het land Egypte de woestijn in. Ze gaan naar het beloofde land. Maar dan begint de Here een paar wijzigingen in te voeren. Hij brengt hen niet naar het land der Filistijnen. Terwijl dit juist de logische weg zou zijn richting het beloofde land. Neen, de Here gaat een bijzondere weg met Zijn volk. Hij leidt hen de woestijn in. De Here brengt Zijn volk door de woestijn tot aan de Schelfzee. Vanaf hoofdstuk 14:1 lezen we wat de Here tot Mozes zei. De Here zou de Farao aanspreken. De Farao zou het volk volgen met een grote legermacht. Dit was niet het scenario wat het volk had verwacht. Eindelijk bevrijdt uit de slavernij ! Heerlijk op weg naar het beloofde land ! Het zou een reis van ten hoogste 11 dagen worden. Geweldig toch ? Dit was het plan wat de Joden dachten, maar……wat dacht God ! God had een heel ander plan. Als we Exodus 13:17 lezen dan zien we dat God er eigenlijk rekening mee houdt dat als Zijn volk in de strijd gewikkeld zou worden, dat zij altijd de mogelijkheid hadden om terug te keren naar Egypte. God hield er rekening mee dat Zijn volk in de strijd zou kunnen capituleren en dat Zijn volk dan liever weer in Egypte zou willen vertoeven. Wel weer terug in de slavernij, maar dan wel met eten en drinken ! God houdt dus wel rekening met de mens, maar niet om de mens te behagen, maar juist om tot Zijn doel te komen.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Als wij in de Here zijn, dan is de Here ook in ons. Als wij in de Here wandelen, dan wandelt de Here ook met ons. De Here is met jullie. Hij zegent jullie. De Here is een werk in jullie en mij begonnen. Hij heeft ons gevuld met de Heilige Geest. Hij heeft ons met vele gaven en talenten begiftigd. We gaan vanmorgen naar 1 Korintiërs 12:1-11 Bepalend, wat wij zeggen over Jezus, is niet hetgeen wij zeggen alleen met onze mond. Neen, bepalend is hetgeen wij zeggen met ons hart, met ons wezen. Het gaat er om dat onze woorden vanuit Gods Geest in kracht gesproken wordt. Wandel in de Geest ! Spreek in Gods Geest ! Bidt in Gods Geest ! Zegen elkaar in de liefde van God ! God doet het ! Wij mogen een kanaal van Zijn liefde zijn ! “Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest”. Niet iedereen heeft dezelfde bediening ! Iedereen heeft zijn eigen gaven en talenten ! De Here zegt dat wij ons moeten uitstrekken naar de hoogste gaven. (1 Korintiërs 12:31) Stel je volledig open voor God, zodat Hij je kan doorstromen met Zijn Geest, tot overvloeiens toe. Laat Hij datgene doen in jouw leven hetgeen naar Zijn wil is ! Dit is soms heel moeilijk voor de mens. Wij zitten vaak met heel veel beredeneringen hoe wij dingen zouden doen. Neen, laat Gods Geest jouw geest in beweging brengen !

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen naar 2 Korintiërs 9:6-8. Dit is een bekende tekst. Het wordt vaak gebruikt bij collectes e.d. , om mensen aan te sporen om maar zoveel mogelijk geld te geven. “Wat je zaait zal je oogsten”, wordt er dan bij gezegd. Als je bijv. 100 euro geeft, zegt men dan, dan zal je een vermenigvuldiging van dit bedrag terug ontvangen van Godswege. Maar….ik denk niet dat God dit met deze tekst bedoeld heeft. Het is niet bedoeld dat wij als volgt redeneren: als wij dit voor God doen, dan doet Hij dat terug. Het gaat hierom: hoe leef ik voor de Here ! Leef ik voor de Here vanuit mijn verstand ? Of leef ik voor de Here vanuit mijn hart ? Je relatie met God is niet vanuit het verstand, maar van het hart ! Het is een relatie vanuit de gemeenschap met de Heilige Geest ! Vanuit die gemeenschap zijn we bewogen met alles wat we doen en laten. Want we doen het vanwege de liefde. Als je naar de kerk gaat, dan moet je dat niet doen omdat je dat moet. Laat het de liefde Gods zijn die je dringt. Laat het een diepe innerlijke blijdschap zijn dat je God mag ontmoeten. Dat je samen met je broeders en zusters Hem mag loven en prijzen voor Zijn goedheid en genade ! We gaan naar 1 Korintiërs 13:1-3. Het woord liefde dat hier gebruikt wordt is de Goddelijke liefde. Het is de liefde die zichzelf niet zoekt. Het is de liefde van God, ongeacht wat jij gedaan hebt. Ongeacht wie je bent. Ongeacht waar je vandaan komt. Hij houdt onvoorwaardelijk van jou ! Hij wil jou het leven geven ! In de wereld is veel beweging. Er gebeuren slechte dingen. Maar er zijn ook mensen die goede dingen doen. Maar de vraag is: worden deze goede werken gedaan vanuit de liefde van God ? Als deze goede werken niet geleid worden vanuit de Heilige Geest, dan zijn het dode werken. Deze werken hebben geen eeuwigheidswaarde bij God.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil met jullie vanmorgen lezen Jesaja 7:1-14 Achaz was op dat moment koning van Jeruzalem. Er trok een leger tegen hem op, die sterker was als hem. Wat ga je dan doen als een vijand tegen je optrekt die sterker is als jou ? Het gaat hier over Jeruzalem, de stad van God. We zien hier dat de Here spreekt tot Jesaja. Hij moet naar Achaz gaan en hem vertellen om rustig te blijven. Dit was het eerste advies van de Here aan Achaz: “wat er ook gebeurt, blijf rustig” ! De Here spreekt hier over twee rokende stompen brandhout. Wat bedoelt de Here hiermee ? Antw.: de Here bedoelt eigenlijk hiermee dat bij de vijand het vuur uit is. De Here laat Achaz zien, dat de strijd al eigenlijk overwonnen is. In vers 7 staat dat de Here zegt: “Het zal niet bestaan en het zal niet geschieden”. De Here heeft dus besloten dat de vijand Zijn volk niet zal verslaan. Wat kunnen we hieruit leren ? Antw.: Elke omstandigheid wat op jouw weg komt, is in de hand van de Here. Hij zegt ook tegen ons: “maak je in geen ding bezorgd”. Twee dingen zegt de Here tot Achaz: “Indien gij niet gelooft, voorwaar, gij wordt niet bevestigd”. (vers 9) In feite zegt de Here hier tegen Achaz om Hem te geloven op Zijn woord. Maar in vers 10 zegt de Here tot Hem: “Vraag voor u een teken van de Here, uw God, diep in het dodenrijk of boven in den hoge”. Wat is het antwoord van Achaz ? Hij zegt: “Ik zal er geen vragen en de Here niet verzoeken”. Een nederige houding naar de Here toe van Achaz. Maar is dat wat de Here wil ? Is het de wil van de Here dat we iets over ons heen laten komen wat niet de bedoeling is ?

Lees de volledige preek

Meer nieuws