Welkom bij Pinkstergemeente Sion

 

Graag begroeten wij u op onze website. Pinkstergemeente SION is een kleurrijke afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Toch hebben we één ding gemeenschappelijk: Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Verlosser! ( Joh 3:16) PG Sion is al meer dan 34 jaar actief in Venlo en omgeving. We organiseren diverse activiteiten voor de wijk zoals o.a. de Vossenkamp (spel en activiteiten voor de jeugd), gezellige avonden,  Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Indien u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

Volgende week zaterdag staat onze Evangelisatiestand ook in het centrum van Venlo bij het stadhuis. Hier kunt u voor meer informatie en uw vragen terecht.

 

Nieuws

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Het is goed om je te realiseren wat het betekent om de Here te loven en te prijzen. Om Hem uit te nodigen in je midden. Om Hem uit te nodigen bij elke situatie waar jeheen gaat. Er zijn nogal wat situaties in de bijbel waar zowel het loven en het prijzen als het omgekeerde plaatsvindt. We hebben klagen en juichen ! De ene keer blij en de andere keer diep in een dal. Maar de Here heeft ons vreugde, kracht en zegen gegeven. Dit is waar we ons naar mogen uitstrekken. We gaan naar 1 Korintiërs 10:1-6 Hier wordt aangehaald over de woestijn waar de Israëlieten doorgingen. In vers 6 staat dat alle dingen die geschied zijn toen ons tot voorbeeld moeten zijn. Hier laat Gods woord zien hoe God reageert als het volk, ondanks Zijn leiding en al de zegeningen die Hij het volk gaf, toch maar blijft klagen. In vers 5 staat dat God in het merendeel geen welgevallen heeft gehad. Zij werden neergeveld in de woestijn. (lees ook: Numeri 11: 1-2) Door het aanhoudend klagen van de mens over elke situatie vormt de mens een blokkade om Gods vreugde en zalving in zich te ervaren. Maar… er is een andere kant om zaken te benaderen. We gaan lezen in Romeinen 8:28. Hier staat dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben. Alle situaties die jij dus meemaakt in jouw leven doet God medewerken ten goede ! Dank de Here ! Wij hebben een levende God ! We mogen ons aan Hem vasthouden in alle tijden en in alle omstandigheden ! We gaan naar Jesaja 61:10. Zó moet het zijn in ons leven ! Verblijd je in de Here ! Lees ook: Efeziërs 4:20. “Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen”. Niet klagen, maar danken ! Vertrouw op de Here ! Hij doet alle dingen medewerken ten goede voor hen die God liefhebben ! Bij God zijn àlle dingen mogelijk ! Wat voor de mens onmogelijk is, is bij God mogelijk ! We kunnen in Lucas 18 vers 27 lezen dat Jezus dit zegt tot Zijn toehoorders. Een mooi voorbeeld in het oude testament staat in Exodus 13:17-14:31. Het gaat over de doortochtde Schelfzee. Mozes en het volk konden geen kant op ! Vóór hen de Schelfzee en achter hen de Farao met zijn legermacht, zeshonderd uitgelezen wagens ! Maar wat doet de Here ? Hij doet datgene wat voor de mens onmogelijk is: Hij splitst de Schelfzee in tweeën, zodat het volk op het droge konden voortgaan.

Lees de volledige preek…

Gezien de weersomstandigheden staan we vandaag helaas niet in Venlo met de kraam. Uiteraard kunt u met uw vragen ook telefonisch contact opnemen of mailen. Ook is er na de zondagsdienst (waar u ook van harte welkom bent) gelegenheid tot het stellen van vragen of gebed.

(Spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
Ik wil met jullie gaan naar Efeziërs 6:14. Hier staat dat we er voor moeten zorgen dat onze lendenen omgord zijn met de waarheid en dat we bekleed zijn met het pantser der gerechtigheid. Gods woord is de waarheid ! Van die waarheid wil de wereld niks weten. God echter heeft ons geroepen om te getuigen van die waarheid. Jezus Christus, Hij is de weg en de waarheid en het leven. (Johannes 14:6) Laten we gaan naar Johannes 1:14. Jezus heeft onder ons gewoond. Hij is Gods eniggeboren Zoon. Hij is vol van genade en waarheid. Wij mogen deze waarheid tot ons nemen. Als wij spreken, is het belangrijk om hetgeen wij spreken met de waarheid, Gods woord, te toetsen. Laten wij waken voor valse profetieën. Laten we gaan naar Matteüs 4:1-11. Hier zien we dat Jezus in de woestijnde satan verzocht wordt. Bij elk van deze 3 pogingen van satan om Jezus te verzoeken, weerstaat Jezus hem met Gods woord. Als satan merkt dat hij Jezus niet kan verleiden om hem te dienen, laat hij Hem met rust. Het is voor ons belangrijk dat we in elke strijd volharden in Gods woord ! Gods woord is ons wapen om te overwinnen in elke verleiding. Sta in de autoriteit van Jezus Christus ! We zijn een nieuwe schepping in Jezus Christus ! Leef in de waarheid van Jezus Christus ! Omgord je lendenen met de waarheid ! We gaan naar Efeziërs 4:22-24. Leg je oude leven af en doet de nieuwe mens aan die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid ! Als je gezondigd hebt, belijdt het aan God. Hij is een vergevend God ! God ziet jouw hart en Hij trekt jou met de koorden van Zijn liefde ! Hij heeft voor jou een woning bereidt in de hemel ! Geef je leven aan Hem ! Vertrouw op Hem met geheel jouw hart en ziel ! Maak je in geen ding bezorgd, Hij zorgt voor jou ! Jouw leven is in Gods hand ! Geef de duivel geen voet ! (Efeziërs 4:27) Volhard in het doen van de wil van God ! Volhard in het verkondigen van Gods woord ! Spreekt de waarheid onder elkander ! In Jezus Christus zijn wij méér dan overwinnaar ! (Romeinen 8:37) Wees standvastig in de waarheid van het woord ! Tot slot gaan we naar Titus 3:3-7. God is goed ! Amen.

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Soms laten we ons te veel meenemenangst in situaties. Weet je wat het probleem is van angst ? Op het moment dat ik iemand bang ga maken voor een bepaalde situatie, het eerste wat die persoon gaat doen is wegrennen. Vluchtgedrag ! Zonder eerst na te denken vlucht hij weg van die situatie. Sommige rennen de afgrond in ! Dat is de wereld ! De wereld maakt alleen maar angst ! Je wordt voor alles gewaarschuwd ! Kijk uit ! Kijk uit ! Doe dit, doe dat, anders ga je dood ! Bangmakerij ! Weet je wat het is ? Iedereen gaat vroeg of laat dood ! Een kind van God hoeft niet bang te zijn voor de dood ! In Christus Jezus hebben we eeuwig leven ontvangen. Ik wil met jullie lezen in Filippenzen 4:4-7. Verblijdt je ten allen tijde in de Here ! Weet dat je geestelijk fundament in God ligt ! Weet dat je behouden bent ! Natuurlijk komen er omstandigheden, maar op het moment dat ik bang ben om mijn leven te verliezen, dan ben ik vergeten wat Paulus zei: “Want het leven is mij Christus en het sterven gewin”. (Filippenzen 1:21) Als je bang bent, als kind van God, je leven te verliezen, dan heeft satan een machtig wapen in zijn hand ! Hij zal je voortdurend proberen angst aan te jagen als je Gods wil wil doen. “Kijk maar uit, straks doden ze je”. Op deze manier probeert hij je bang te maken voor de dood. Gods woord zegt: “Dood, waar is je prikkel” ? (1 Korintiërs 15: 55) Nogmaals, in Christus Jezus hebben wij eeuwig leven ontvangen !!! Wat kan een mens mij doen ? Als mensen mij vragen hoe ik de toekomst zie, dan zeg ik: “hoe ziet de God de toekomst” ? Laten wij lezen in Lucas 21:25-28. We lezen hier dat de mensen, die God niet kennen, steeds meer in radeloze angst zullen komen over hetgeen over de wereld zal komen. We moeten bidden voor al deze mensen dat zij in al hun angsten zullen richten op God ! Want elke ziel die verloren gaat, zonder God te kennen, is verloren in de eeuwigheid ! De hele wereld is onder de zonde ! De bijbel spreekt over dat er rampen over de wereld zullen komen. Ongetwijfeld zullen ook sommigen van ons, als kinderen van God, dit meemaken. De bijbel zegt: “….dat één lot hen allen treft”. (Prediker 2:14) Dus: die rampen zullen niet alleen de ongelovigen treffen, maar ook de gelovigen.

Lees de volledige preek…

(Spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
Ik wil met jullie vanmorgen gaan naar Deuteronomium 10:12-13. Ik wil het vanmorgen hebben over de vrezen van de Heer. Bij het vrezen van de Heer wordt niet bedoelt angst hebben voor de Heer. Met het vrezen van de Heer wordt bedoelt ontzag hebben voor de Heer, respect hebben voor Hem. Hem vooral, zoals we hier kunnen lezen, lief te hebben. Hem te vrezenin al Zijn wegen te wandelen. God heeft ons Zijn Zoon gegeven. Jezus Christus, Hij heeft de kloof overbrugt tussen God en de mens. Die kloof was ontstaande zonden van de mens. Jezus Christus, Hij is de Weg en de Waarheid en het Leven. (Johannes 14:6) God roept ons om elkander lief te hebben gelijk Hij ons lief heeft gehad. Maar hoe kan ik God liefhebben, als ik mijn naaste haat ? We kunnen in 1 Johannes 4:20 en 21 lezen dat als ik mijn naaste, die ik zie, haat, dat je je dan moet afvragen of je God, die je niet ziet, wel waarachtig kunt liefhebben. Nog sterker, hier staat dat als je je naaste haat en je zegt dat je God liefhebt, dat je dan een leugenaar bent. Nogmaals, God roept ons op om elkander lief te hebben. Dien God met je ganse hart en met je ganse ziel. Onderhoud Gods geboden, opdat het je wél ga. Heb elkander lief en God boven alles ! Wandel met God ! Maak tijd voor Hem ! Bouw intimiteit op met Hem ! Leer Zijn stem te verstaan ! Leer Zijn wil te verstaan voor jouw leven ! God wil niets liever om samen met jou te zijn ! Bidt voor hen die jou haten. Beantwoordt hun haat voor jou met de liefde van God. Zet God op de eerste plaats in jouw leven ! Getuig naar jouw naaste van de liefde van God voor hem of haar ! God heeft elk mens lief. Waarom ? De mens is de kroon van Zijn schepping ! De mens is geschapen naar Zijn beeld. Jezus is gekomen om de mens te redden uit de duisternis ! Hij is gekomen om de mens te redden uit de macht van de zonde ! Daarvoor is Hij voor ons aan het kruis gegaan ! Hij heeft Zijn leven gegeven, opdat wij, uit genade, kunnen leven voor God ! Geef Hem alleen de eer in jouw leven ! De vreze Gods is ontzag hebben voor Hem ! Sta nederig en ootmoedig voor Hem ! Hij is een heilig en almachtig God ! Laat Hem jou gebruiken naar Zijn wil ! Vrees God en geef Hem eer ! Ik wil afsluiten met Psalm 86:11-17. Amen.

Meer nieuws