Welkom bij pinkstergemeente Sion

Welkom

Graag begroeten wij u op onze website. Pinkstergemeente SION is een kleurrijke afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Toch hebben we één ding gemeenschappelijk: Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Verlosser! ( Joh 3:16)

PG Sion is al meer dan 30 jaar actief in Venlo en omgeving. We organiseren diverse activiteiten voor de wijk zoals de Vossenkamp (spel en activiteiten voor de jeugd), Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Indien u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

Mededeling bidstond 16-9-2019

Vanavond (16-9-2019) houden we de bidstond van Venlo op de Helbeek 62 te Venlo.

26 september studieavond

Op donderdag 26 september is er in Venlo een studieavond met ds. Kees van Velzen van Christenen voor Israël. Het thema is: Ruth: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. De bijeenkomst vindt plaats in  Pinkstergemeente Sion, Vossenerlaan 84 in Venlo-Blerick. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God
In deze studie zien we dat in een nagenoeg hopeloze situatie de belijdenis en het geloof van een Moabitische vrouw alles zal veranderen. Zij betuigt haar solidariteit met haar schoonmoeder, met het Joodse volk en spreekt haar geloof uit in de God van Israël. Waarom deed ze dat terwijl ze weduwe was, haar schoonmoeder haar zwaar ontmoedigde met haar mee terug te keren naar Israël en haar schoonzus, die ook weduwe was, hen had verlaten? Les voor ons: Geloven is niet alleen maar iets voor als het mooi weer is. Juist in de soms bizarre situaties van het leven is een vast geloof in de God van Israël, in de Here Jezus en het uitleven van de solidariteit met Zijn volk, nodig. Dat verandert zelfs de loop van de geschiedenis!

Achtergrond spreker
Ds. Kees van Velzen werkte bij de Evangelische Omroep jarenlang als hoofd van de afdeling Nazorg en was betrokken bij de Nederland Zingt-avonden. Zijn persoonlijke bediening is onderwijs en coaching. Zijn talenten daarvoor kon hij eerder benutten als voorganger in Antwerpen en Lelystad. Hij is een veelgevraagd spreker en spreekt regelmatig voor Christenen voor Israël.

Geen berichten gevonden.

Nieuws

(spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
We gaan lezen: Romeinen 8:31:39. 5 punten wat ik naar voren wil brengen in dit bijbel-gedeelte: 1) God is vóór ons. Hebben wij tegenstanders ? Jazeker, maar de grootste tegenstander zijn meestal wijzelf. Leugens en misleiding komen van de satan. Prijs God, hij is een verslagen vijand door Jezus Christus ! Als wij, echter, gehoor geven aan zijn leugens en misleiding, dan vormen wijzelf een belemmering voor Gods Geest om in ons te werken. 2) In Zijn Zoon Jezus Christus wil Hij ons alle dingen schenken. Jezus Christus is Gods grootste geschenk aan ons. God is mens geworden in Jezus Christus. Omdat Hij zelf mens is geworden kan God meevoelen in alles wat wij doormaken in ons leven. Jezus Christus als mens heeft, echter, nog nooit gezondigd. Zijn focus was volledig gericht op de wil van Zijn hemelse Vader. In Johannes 14:13 staat dat Jezus zegt: “…en wat gij ook vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen….”. Dit is een belofte van Jezus. Echter, zoals bij elke belofte van Godswege hangt een prijskaartje. God vraagt iets van ons. Hij vraagt aan ons om ons gehele leven in Zijn hand toe te vertrouwen. Radicale keuze voor Hem ! Als je God wil dienen én de wereld, vraag je dan niet af waarom je niet alles krijgt wat je verlangt ! 3) God is het die rechtvaardigt.

Lees het volledige woord

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
God is onveranderlijk, eeuwig dezelfde. Het enigste wat veranderd zijn de mensen. Mensen denken over allerlei dingen en leggen dingen uit zoals zij dat menen. Gods woorden zijn: “ja en amen” ! In Jakobus 1:17 staat: “Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer”. Jezus zegt: “….en wat gij ook vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen”. (Johannes 14:13) Wat houdt dit in voor jou persoonlijk ? Hoe komt dit woord bij jou binnen ? Zeg jij: “amen” !! Of is het: “Ja….maar…dat moet ik nog maar even afwachten” ! Weet je, God is getrouw ! Elk belofte in Gods woord zal vervuld worden ! Als Jezus dit zegt, dan, wees maar gerust, dan zal Hij het doen ! Jezus zegt ook in Zijn woord, dat Hij met ons zal zijn tot aan de voleinding der wereld. (Matteüs 28:20) God is getrouw ! Hij doet het ! Daar mag je zeker van zijn ! God is de Schepper van hemel en aarde ! Alles is Hem onderworpen ! Durven wij aan te gaan om over onze twijfels, onze onzekerheden te stappen en Hem onvoorwaardelijk te vertrouwen ? Om al onze situaties in Zijn handen te geven en om Hem te danken dat Hij reeds een oplossing heeft voor elke situatie ? Ook al zien wij het niet ? Of ook al voelen wij het niet ? Eén ding is zeker: Gods wil geschiede in de hemel en op aarde !

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Prijs de Heer, dat wij de Here mogen kennen. We hebben een levende God ! Waar het om gaat is dit: hoe is onze geestelijke gesteldheid ? Waar leven wij naar toe ? Wie is onze God ? Wie zijn wij ? Vanmorgen lezen wij uit Matteüs 24:45-47. De vraag hier is: “Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf……” ? Wie laat zich niet afleiden door al de dingen die om hem/haar heen gebeurt in deze wereld ? Wie is degene die zijn/haar leven alleen maar focust op de Here Jezus Christus ? Wie is de Here Jezus Christus voor jou ? Wat heeft Hij tot jou gesproken ? Of beginnen wij steeds meer te geloven in hetgeen de wereld tot ons spreekt ? God zegt in Hebreeën 12:13: “…en maakt een recht spoor met uw voeten….”. Gods woord is gezond voor ons ! “Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees en lafenis voor uw gebeente”. (Spreuken 3:7-8) Laat niet zovelen jouw leraar zijn. (Jakobus 3:1) Zoek de waarheid in Christus ! Laat Gods woord tot jou spreken ! Als Jezus hier spreekt over wie de trouwe en verstandige slaaf is, dan spreekt hij over de tijd van de laatste dagen. Hij heeft het dan over de eindtijd. Niet toevallig gaat het in het volgende hoofdstuk over de wijze en de dwaze maagden. Wij moeten leren de Geest van God te verstaan ! Leer te onderscheiden waar het op aankomt ! Laat je leiden door de Heilige Geest ! Volg datgene wat Gods Geest jou geeft om te doen ! Vraag jezelf af: is hetgeen jouw plan voor jouw leven belangrijk óf is Gods plan voor jouw leven belangrijk ?

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion
We gaan vanmorgen naar Handelingen 1:8. “….maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult Mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste de aarde”. God heeft de Heilige Geest uitgestort in onze harten ! Gods Geest woont in u ! God is bij machte jou te zegenen. God wil jou de zalving met de Heilige Geest geven. Maar waar het om gaat is: wat is het einde van je wandel ? Zoek het woord van de Here ! Jezus had tegen Zijn discipelen gezegd: “……gij zult Mijn getuigen zijn…”. Bedoelde Jezus dit alleen voor Zijn discipelen ? Neen, voorzeker niet, het is ook bedoeld voor ons ! Want ook wij hebben Zijn Heilige Geest ontvangen. Wij zijn getuigen van de Here Jezus ! Laat het vuur van de Heilige Geest in je branden ! Willen wij vanmorgen getuigen van de machtige daden van de Heer ? Willen wij vanmorgen getuigen van wat Hij heeft gedaan in jouw leven ? Kom gerust naar voren en wees vrijmoedig in jouw getuigenis. Dit is mijn getuigenis: Ik was 20 jaar. Vanaf ongeveer mijn twaalfde jaar was ik niet meer naar de kerk geweest. De kerk vertelde mij niks. De kerk was een uiterlijkheid, maar geen innerlijkheid. Ik kende God niet, maar had wel van Hem gehoord. Toen ik 20 jaar was, was ik onder de macht van demonen. Tijdens mijn diensttijd heb ik God ervaren. Hij kwam als een helder wit licht midden in de nacht, terwijl ik moest wachtlopen. In een deeltijd van een seconde werd ik bevrijd van de duisternis, van elke angst ! Amen ! Een broeder komt naar voren. Hij vertelde over de tijd dat hij God niet kende, of beter gezegd: niet wilde kennen. Tot op een moment dat hij een vrouw leerde kennen die tegen hem zei: “kijk eens in de spiegel, wat zie je” ? Ik zei: “ik zie mijzelf, mijn spiegelbeeld”. Zij antwoordde: “neen, wat je ziet is Gods creatie. God heeft jouw gecreëerd naar Zijn beeld. Vergeet dat nooit” !

Lees de volledige preek

(spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
We gaan vanmorgen lezen in Matteüs 6:25-34. Wij hoeven ons, als kinderen Gods totaal niet bezorgd te zijn over ons leven vandaag en morgen en in de toekomst. God zorgt voor ons. Hij weet wat wij nodig hebben. Toch, als mensen van vlees en bloed, doen wij dat soms. Zorgen over ons werk. Zorgen over onze kinderen. Kortom, zorgen over allerlei situaties. Wij willen vaak nl. zoveel mogelijk uit alles het beste te halen. Op zich is dat geen probleem. Want je wilt toch het beste voor je kinderen ? Je wilt toch dat je werkgever tevreden is over het werk wat je levert ? Echter, als je Jezus Christus ervaren hebt als je Redder en Verlosser, dan mag je weten dat al deze dingen in Zijn hand zijn. Je mag Zijn rust ervaren in al deze situaties. Jezus heeft gezegd: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in Mijn Naam”. (Johannes 16:23) Jezus Christus is de sleutel tot het Koninkrijk Gods ! Want niemand komt tot de Vader dan door Jezus. (Johannes 14:6) Jezus heeft de belofte gegeven dat Hij eens terug zal komen om ons, Zijn kinderen, tot Zich te nemen en te brengen naar de plaats die Hij ons bereid heeft in de hemel (Johannes 14:2-3) Bent u bereid voor Zijn komst ? In Jesaja 11:6-9 staat beschreven hoe het te dien dage zal zijn. Jezus predikte over het Koninkrijk van God. In vers 33 van Matteüs 6 zegt hij tot een ieder van ons om Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid te zoeken. In Openbaring 21:1-8 spreekt over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Lees de volledige preek

Meer nieuws