Welkom bij pinkstergemeente Sion

Welkom

Graag begroeten wij u op onze website. Pinkstergemeente SION is een kleurrijke afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Toch hebben we één ding gemeenschappelijk: Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Verlosser! ( Joh 3:16)

PG Sion is al meer dan 30 jaar actief in Venlo en omgeving. We organiseren diverse activiteiten voor de wijk zoals de Vossenkamp (spel en activiteiten voor de jeugd), Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Indien u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

Geen berichten gevonden.

Nieuws

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen lezen in 1 Korintiërs 15:1-9. We zien hier dat Paulus eigenlijk terug komt bij het begin wat hij gaat prediken. Hij zegt dat hij gegeven heeft datgene wat hij zelf ontvangen heeft. En datgene wat hij gegeven heeft, is eigenlijk maar een heel eenvoudig iets. Het gaat nl. hierom, dat Christus voor ons gestorven is, Hij is begraven en is na drie dagen opgestaan uit de dood. En juist dit laatste wordt door veel mensen in twijfel getrokken: “hoe kan iemand nu opstaan uit de dood” ? De wereld zegt: “dood is toch dood” ? Daarom zegt men in de wereld ook: één keer leven, één keer sterven, geniet dus van het leven zolang als je kunt ! Dit zien we ook in de wereld: er is geen liefde, zoals God het bedoelt heeft. De mensen denken alleen maar aan hun eigen belang. Alles is gericht op hun ego. Dit gaat ten koste van degenen die echt behoeftig zijn. Weet u, daarom houdt Paulus zich niet bezig met de prediking over de wereld. Want het leven is maar een kleine fase. De essentie is dat, als je dit leven in het vlees geleefd hebt, dat dan het leven met God komt. Dus in feite is het niet: pakken wat je pakken kunt in dit leven in het vlees, maar bereidt je voor op het leven met God ! Paulus wil ons duidelijk maken, dat we er ons van bewust moeten zijn dat wij in Christus zijn en dat wij op weg zijn naar het eeuwig leven met Hem ! Weest daarvan ook verzekerd dat wij daadwerkelijk zijn in Hem ! Wij hebben het eeuwige leven in Hem ontvangen ! De vreugde van de Here is in jouw hart, in jouw ziel, in jouw leven met Hem ! Dit is écht wat wij nodig hebben als mens ! Belangrijk is dat wij, als mens, komen tot het doel van God ! God wil ons vormen en kneden, opdat wij ook daadwerkelijk tot Zijn doel komen in ons leven ! Hij houdt van Zijn kinderen !
Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Het is Moederdag ! We lezen Spreuken 31:10-31. Als we dit gelezen hebben wil dit natuurlijk niet zeggen dat je dit moet doen. Neen, dit is een opsomming van de veelzijdigheid van de vrouw. Mannen zijn vaak eenzijdig. Moederdag is een dag dat we in de Here mogen danken voor de moeders. We gaan naar Filippenzen 3:2. In het Grieks klinkt deze tekst iets anders dan wat in het Nederlands staat. Bij ons staat er: “let op…” In het Grieks staat er: ‘kijk uit….’ ! Ziet u het verschil ? “Kijk uit” ! klinkt meer als een hele serieuze waarschuwing ! “Kijk uit voor de honden” ! Wordt hier letterlijk bedoelt alle honden ? Neen, honden is het beeld van onreinheid. Ik moet hierbij denken aan straathonden. Wat doen zij ? Als jij door de straat loopt, komen zij de hele tijd naar jou toe om te bedelen. Ze willen iets te eten hebben. Ze vallen je lastig. Ze klampen zich, als het ware, aan je vast. Hetzelfde is het met onreinheid. Het komt continu naar je toe. Ze wil jouw aandacht hebben ! Dus: “kijk uit voor de onreinheid” ! Wees oplettend wat er om je heen in de wereld gebeurd ! Er staat nog een tweede waarschuwing: “let op de slechte arbeiders” ! Dit slaat op het slechte dat je moet wegdoen. Hier wordt gewaarschuwd voor de dingen die verkeerd zijn ! Al hetgeen wat uit onreinheid voortkomt ! Dit zijn de dingen die ons geestelijk aantasten ! Het zijn de slechte gedachten die continu in jouw denken, door de wereld, geprent worden. Laten wij ons niet richten op hetgeen in de wereld is, maar laten wij ons richten op hetgeen van God is ! Als wij ons, als kinderen Gods, continu richten op hetgeen in de wereld is, dan blokkeren wij de geestelijkheid. Wij zijn niet meer vleselijk bezig, want wij zijn in Christus een nieuwe schepping !

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen lezen 1 Korintiërs 1:26-28. Hier wordt gesproken over de liefde van de Here en van de tekenen van deze tijd. We leven in een tijd waar het christendom een beetje in een hoek geschoven wordt. We leven in een tijd waar het gaan naar de kerk en het geloof in God door de wereld als een dwaasheid wordt gezien. De wereld denkt het beter te weten. De wereld denkt de waarheid in pacht te hebben. De wereld om ons heen is zo langzamerhand bezig alle vastigheid te verliezen. De oorzaak hiervan zijn de keuzes die de mens zelf maakt. De mens wil niet gebonden zijn. Neen, de mens wil vrij zijn. Maar wat is vrijheid ? Zijn wij wel vrij ? Of worden wij van het ene bevrijdt om aan het andere overgeleverd te worden ? Wij, als kinderen Gods, moeten er voor waken dat onze vrijheid in Christus door deze wereld in een bepaalde richting wordt geleid. Een voorbeeld is het mobieltje. Facebooken, whatts-appen, sms’n……etc. Er wordt steeds vaker alleen maar gecommuniceerd met elkaar via het mobieltje.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
We gaan lezen in Genesis 28:13 en 14. Dit is een belofte die God gaf aan Jakob. Jakob was de tweelingbroer van Esau. Als we de voorgeschiedenis van Jakob en Esau bekijken, dan zien we het volgende: Hun moeder heette Rebekka. In Genesis 19:23 zei God tot haar: “Twee volken zijn in uw schoot en twee natiën zullen zich scheiden uit uw lichaam; de ene natie zal sterker zijn dan de andere, en de oudste zal de jongste dienstbaar wezen”. Esau was rossig. Zijn naam betekent: “behaard”. Bij hun geboorte hield Jakob de hiel vast van Esau. Esau was dus de eerste, de oudste. Esau was een man van de jacht. Jakob verbleef merendeels bij zijn moeder thuis. Esau zou als oudste zoon de vaderlijke zegen ontvangen. Dit zinde Rebekka niet. Zij wilde dat Jakob die zegen zou ontvangen. Zij smeedde samen met Jakob het volgende plan: Jakob moest zich voordoen bij zijn vader als Esau. Isaak, hun vader, was oud en was blind. Isaak had Esau tot zich geroepen. Hij vroeg hem op jacht te gaan en twee geitebokjes te doden en deze vervolgens tot en smakelijk gerecht voor hem te bereiden. Na deze maaltijd zou Isaak Esau zijn vaderlijke zegen geven. Rebekka kwam dit ter ore. Zij droeg Jakob op om twee geitebokjes naar haar te brengen en dan zou zij die bereiden tot een smakelijk gerecht voor Isaak. Haar bedoeling was dat niet Esau, maar Jakob de vaderlijke zegen zou ontvangen. Maar….. Isaak was wel blind, hij zou bij betasting toch merken dat hij niet Esau was ? Esau was nl. behaard.
Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Als we de bijbel van het begin tot het einde zouden bekijken, dan zullen we zien dat God een heel specifiek plan heeft. In het begin wordt al heel duidelijk gewezen dat God de mens gaat verlossen. Door het hele oude testament heen zien we dat door profetieën wordt gesproken de Eeuwige, de Verlosser, het zaad van God. We gaan naar Jesaja 7:14. Hier wordt al heel duidelijk dat God laat zien hoe Hij geboren zal worden. Immanuël betekent: “God met ons”. Hier wordt dus duidelijk gezegd dat Jezus geboren zal worden uit een maagd. Dus Jezus was niet alleen mens, Hij was ook “God met ons”. We gaan verder naar Jesaja 9:5. Ook hier wordt over Jezus gesproken. Hier wordt Hij al met God benoemd. Hier wordt de persoonlijkheid van de verwachte Messias, de verwachte Verlosser al beschreven dat Hij uit God was en dat Hij God wàs ! We gaan naar de brief van Johannes. We lezen in hoofdstuk 18 t/m 19 over dat Jezus gevangen is genomen, dat ze Hem gemarteld hebben en dat ze Hem gekruisigd hebben.

Lees de volledige preek

Meer nieuws