Welkom bij pinkstergemeente Sion

Welkom

Graag begroeten wij u op onze website. Pinkstergemeente SION is een kleurrijke afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Toch hebben we één ding gemeenschappelijk: Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Verlosser! ( Joh 3:16)

PG Sion is al meer dan 30 jaar actief in Venlo en omgeving. We organiseren diverse activiteiten voor de wijk zoals de Vossenkamp (spel en activiteiten voor de jeugd), Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Indien u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

Geen berichten gevonden.

Nieuws

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Als we de bijbel van het begin tot het einde zouden bekijken, dan zullen we zien dat God een heel specifiek plan heeft. In het begin wordt al heel duidelijk gewezen dat God de mens gaat verlossen. Door het hele oude testament heen zien we dat door profetieën wordt gesproken de Eeuwige, de Verlosser, het zaad van God. We gaan naar Jesaja 7:14. Hier wordt al heel duidelijk dat God laat zien hoe Hij geboren zal worden. Immanuël betekent: “God met ons”. Hier wordt dus duidelijk gezegd dat Jezus geboren zal worden uit een maagd. Dus Jezus was niet alleen mens, Hij was ook “God met ons”. We gaan verder naar Jesaja 9:5. Ook hier wordt over Jezus gesproken. Hier wordt Hij al met God benoemd. Hier wordt de persoonlijkheid van de verwachte Messias, de verwachte Verlosser al beschreven dat Hij uit God was en dat Hij God wàs ! We gaan naar de brief van Johannes. We lezen in hoofdstuk 18 t/m 19 over dat Jezus gevangen is genomen, dat ze Hem gemarteld hebben en dat ze Hem gekruisigd hebben.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen lezen in Johannes 17:1-26. We lezen hier over het Hogepriesterlijk gebed. Dit is het moment dat Jezus ten volle bewust werd van wat Hem weldra te wachten stond. Jezus had Zijn Goddelijke heerlijkheid afgelegd bij Zijn komst op aarde. Hij was aan de mens absoluut gelijk geworden. (Hebreeën 4:15) Door Adam was de zonde in de wereld gekomen. De satan had de mensheid in zijn greep. De macht van de satan over de mens moest verbroken worden. Dat kon alleen maar door iemand die absoluut rein en heilig was. Echter, die werd bij de mensen niet gevonden. God zond Jezus om de mens verlossing te brengen. Hij spreekt hier met Zijn hemelse Vader. Hij zegt Hem dat Hij tot dat moment alles, in gehoorzaamheid, had gedaan en dat Hij dit, naar Gods plan, tot het einde toe zou volbrengen. Na deze absolute daad van gehoorzaamheid zou Hij, naar Gods plan, weer hersteld worden in Zijn Goddelijke heerlijkheid. (vers 4 en 5) Dit was Zijn absolute verwachting. Door Zijn offer aan het kruis is er nu verlossing van duistere machten voor eenieder die Jezus aanneemt in zijn/haar leven ! We zijn gekocht en betaald met Zijn dierbaar bloed ! Jezus heeft ons de weg gebaand naar God. God wil ons duidelijk maken dat het niet gaat om wat wij zien en voelen. Hij wil dat wij het eeuwige leven grijpen in Jezus Christus ! Jezus was gekomen om God te openbaren aan de mens. Jezus bidt hier ook voor de mensen die Hem gegeven zijn. Dit zijn de mensen die Zijn woorden niet alleen gehoord hebben, maar ook bewaard hebben. (vers 6) Als je Gods woord bewaard, dan betekent dat, dat Gods woord in jou leeft. Dat jij leeft in gehoorzaamheid naar Zijn woord ! (vers 8) Gods woord is: “ja en amen” !

Lees de volledige preek

Preek: zondag 7 april 2019 (spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Vanmorgen gaan we naar Lucas 19:2-6. De Here komt voorbij. Zacheüs, een oppertollenaar, een rijk man die Hem persé wil zien. Hij heeft alles, maar toch is dat verlangen om Jezus te zien. Hij wil de Here Jezus ontmoeten. Echter, hij heeft een probleem. Hij is klein van gestalte. Door de dichte schare kon hij Jezus niet zien. Soms lijkt het wel in je relatie met Jezus, alsof je tegen een muur loopt. Als je merkt dat het moeizaam gaat, wat doe je dan ? Als het soms lijkt dat de hemel dicht is, wat doe je dan ? Soms lopen dingen anders uit dan je verwacht had. Zacheüs was een rijk man, hij had alles, maar toch miste hij iets. Hij miste net datgene wat hem volmaakt maakte. En dat was Jezus ! Maar hij laat zich door de omstandigheden niet vasthouden. Soms vraagt God van ons om stappen te zetten. Zacheüs deed stappen om Jezus te zien. Wat deed hij ? Hij klom in een boom ! Zodoende kon hij Jezus wel zien. Hij maakte gerichte stappen in het geloof ! En we zien het resultaat ! Hij komt in het zicht van Jezus. Jezus roept hem vervolgens bij zijn naam en zegt hem dat Hij in zijn huis wil vertoeven ! De Here weet wie jij bent. Hij kent jou bij naam. Hij verlangt naar jou en wil bij jou zijn.
Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen lezen uit Filippenzen 4:4-8. Hier staat duidelijk de vreugde en de blijdschap in de Here centraal. En niet voor een moment. Neen, ten àllen tijde ! De omstandigheden moeten niet bepalen hoe mijn vreugde in de Here is. De vreugde in de Here ligt in de innige gemeenschap die wij met de Here hebben. De vreugde in de Here ligt in de absolute zekerheid dat de Here met jou is ! De Here heeft Zijn vreugde in de harten van de kinderen Gods gelegd door de Heilige Geest. Maar de vraag is: mag de Heilige Geest echt doorwerken in ons leven ? Of laten wij ons bezighouden door onze omstandigheden ? De Heilige Geest wil ons in beweging brengen ! De Heilige Geest wil dynamiek in ons leven brengen ! “En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus”. (vers 7) Wat is behoeden ? Antw.: dat zijn de dingen die in je hart of gedachten spelen die vanuit de wereld of je vlees komen, daarvoor wil de Here jou beschermen. De Here wil niet dat gedachten vanuit je vleselijke begeerte een loopje met je nemen. Maar de Here komt met Zijn vrede, met Zijn liefde en Hij zorgt dat jouw hart en jouw gedachten binnen de dingen van God blijven. Opdat wij daardoor zullen leven en kunnen wandelen met Hem. “Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat…”. (vers 8) Dit is een hele lijst. Ik vraag u om bij u zelf na te gaan: “hoe gaan mijn gedachten over zaken” ? Of: “als iemand mij iets vertelt, wat is de waarheid achter dat verhaal” ? Nemen wij zomaar direct aan als iemand ons iets verteld over een ander ?
Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen lezen Romeinen 8:8-28.Wat is leven naar het vlees ? Antw.: Leven naar het vlees is, dat alle aandacht uitgaat naar het hier en nu. Leven in het vlees is dat hier en nu bepaalt wat ik doe of wat ik niet doe. Leven in het vlees betekent dat de omgeving de mensen, de cultuur of hetgeen momenteel actueel is bepaalt wat ik ga doen. Als in het vlees leeft, dan leef je vanuit de zintuigen van je lichaam. De bijbel leert ons dat zij die in het vlees leven, dat zij God niet kunnen behagen, omdat zij in hun gehele wezen gefocust worden, op het vlees, op datgene wat de wereld wil. De Heer noemt ons dienstknechten. (Romeinen 14:18) Maar wij zijn méér dan dienstknechten ! Want Hij noemt ons zonen en dochteren Gods. Gods woord spreekt ook over dat wij ons niet wederom een slavenjuk moeten laten opleggen. (Galaten 5:1) De Here heeft ons vrijgekocht opdat wij niet onder een slavenjuk te zijn. Om niet geknecht te worden. Hij heeft ons vrijgekocht om kinderen van Hem te zijn. Dit heeft Hij gedaan opdat wij ten volle tot eer en glorie van Hem kunnen leven. God heeft zich in ons een rein vat verworven. Hij heeft ons in Jezus Christus gereinigd en geheiligd. Hij heeft ons gevuld met Zijn heilige tegenwoordigheid, met Zijn Heilige Geest. Het is heel belangrijk, dat wij beseffen dat wij gekocht en betaald zijn ! (1 Korintiërs 6:20) Wij behoren Hem toe !
Lees de volledige preek

Meer nieuws