Welkom bij pinkstergemeente Sion

Welkom

Graag begroeten wij u op onze website. Op 15-09-2017 vierde Pinkstergemeente Sion haar 30 jaar jubileum en mochten wij beginnen met een gedenkwaardig en dankbaar jaar. Gedurende het gedenkjaar zullen diverse activiteiten plaats vinden in en rondom onze kerk in Venlo.

Middels deze website informeren we u over de geplande activiteiten voor de wijk, Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Als u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

Geen berichten gevonden.

Nieuws

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Het is goed om de Heer te kennen en Hem te volgen in al Zijn wegen. Gods wegen zijn vaak anders dan de wegen van mensen. God roept ons op om Zijn wegen te volgen. We gaan vanmorgen lezen in Lucas 9:1 en 2. Jezus zendt hier Zijn twaalf discipelen uit met de opdracht om voor mensen te bidden en om hen te vertellen over het koninkrijk van God. Veel christenen denken dat de genezing en de zalving alleen op die twaalf discipelen toen viel. Want, zo zegt men, zij hebben met de Here Jezus gewandeld. Is dat wel zo, dat dat alleen voor die twaalf discipelen was ? Volgens mij niet. Want als ik Lucas 10:1-3 lees, dan lees ik over de uitzending van de zeventig. De Here roept hier de zeventig op om uit te gaan naar de plaatsen waar Hij hen wil hebben. Hij zendt hen uit waar Hij zelf zou komen. Hij zendt hen dus niet ergens willekeurig heen. Neen, hier staat duidelijk, waar Hij zelf komen zou ! Dus, als de Here ons ergens naar toe zendt, dan zal Hijzelf daar ook komen ! We lezen verder in vers 8 en 9. Jezus geeft hen hier de opdracht mee om de gastvrijheid van de mensen, waar zij komen, aan te nemen en geen eisen te stellen.
Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan naar Romeinen 8:14-15. Wij hebben het zoonschap van God ontvangen. Elders in Gods woord wordt gesproken over dat wij erfgenamen zijn. (Romeinen 8:17; Galaten 4:7) De kracht en de zalving van God hebben wij ontvangen in Christus ! De Here wil Zich openbaren in de kinderen Gods. Dit is een tijd dat het licht van de Here in de kinderen Gods zich openbaart in deze duistere wereld. Kan en mag de Here jou gebruiken op de plek waar Hij jou gesteld heeft als Zijn vertegenwoordiger ? Mag de Here Zijn woorden door jou heen spreken ? Mag de Here jou gebruiken om voor iemand te bidden die ziek is of die een nood heeft ? Heb je dan het geloof en vertrouwen dat de Here door jou heen werkt ? Geloof jij dat Gods heilige tegenwoordigheid met jou is ? Mag God Zich openbaren in jou ? Hoever is jouw dagelijks leven bepalend voor wat God kan en wil doen ? Beperken wij God daarin of stellen wij ons leven volledig open voor Zijn werk in ons ? Weet dat Hij die met ons is groter is dan die in de wereld is ! (1 Johannes 4:4) Hij die met u is, is de Almachtige God ! Hij zegt: “En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld”. (lees: Matteüs 28:16-20) De Here geeft ons om stappen in geloof te zetten.
Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Het is heel belangrijk om te weten wie God voor ons is. Het leven gaat vaak over bergen en door dalen. We hebben de Here nodig in onze handel en wandel. In al ons doen en laten hebben we Hem nodig. God is met ons en Hij zegent ons ! Niet zo’n beetje, maar overvloedig ! David had dat begrepen. Hij zei: “Met U immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur”! (Psalm 18:30) David moest dan toch wel een heel stevige man zijn geweest ? Nee, hoor, David was iemand zoals u en mij. Hij had ook zijn dieptepunten in zijn leven. Maar één ding had hij geleerd: als de vijand kwam, dan vluchtte hij niet, maar hij richtte zich tot God en overwon de vijand in de kracht van God ! Laten ook wij, in moeilijke situaties, niet capituleren voor de vijand. Laat ons vertrouwen daarbij op God zijn. Hij wil ook ons de overwinning geven !
Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen naar Micha 5:1. Weet u wat gebeurt is in Bethlehem ? Inderdaad, daar is Jezus geboren ! Hij is de komende Koning ! Hier wordt al geprofeteerd over Jezus. Dat Hij geboren zal worden in Bethlehem. We gaan naar Jesaja 9:5-6. Hier wordt gesproken over een zoon die geboren zal worden, die de koning zal worden tot in eeuwigheid. Waar wordt het gesitueerd ? Antw.: onder David, koning over Israël ! We gaan naar Jesaja 7:14. Immanuël betekent: God met ons. Een jonkvrouw, dat is een maagd. Als een vrouw, een maagd, gemeenschap heeft met een man, dan is het niet vreemd als die vrouw een kind zou baren en zal dus, om die reden, niet meer als maagd benoemd worden. Maria was maagd. Zij had geen gemeenschap gehad met een man. Zij baarde Jezus. Toch wordt zij daarna nog steeds als maagd benoemd. Waarom: omdat Jezus geboren werd uit de Heilige Geest. Die jonkvrouw, waarover in Jesaja 7:14 geprofeteerd wordt, wijst dus op Maria. Dat kind is natuurlijk de Here Jezus ! Dus: duizenden jaren voordat Jezus geboren werd, werd al geprofeteerd over Hem. En die profetieën zijn exact ! Door God geopenbaard ! Jezus is door God gegeven ! Jezus communiceerde dagelijks met Zijn hemelse Vader. Hij trok Zich dagelijks terig in de stilte om te praten met Zijn hemelse Vader. In Johannes 5:19 staat dat Jezus over Zichzelf zegt: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen”.
Lees de volledige preek

(spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)

Ik wil het vanmorgen hebben over angst. Angst is een emotie wat in ons ingebouwd is. Soms hebben wij dat onder controle en soms niet. Je kan angst soms zelf creëren. Hoe bedoel ik dat ? Als je je door je vrienden laat verleiden om te gaan bungy-jumpen, terwijl jij dat nog nooit gedaan hebt, dat zoek je de angst op. Het kan zijn hoogtevrees of het kan ook de angst zijn van: “wat als die elastiek niet doet wat het moet doen” ? Met het catastrofale gevolg van de dood ! In feite zoek je dan de angst zelf op. Angst is echter niet van God ! De bijbel spreekt over de vreze voor God. Vreze staat hier niet voor angst voor God, maar voor respect voor God. Ontzag voor God in ons loven het prijzen voor het aangezicht van God en ontzag voor God in onze stille tijd met Hem. Heb geen angst voor mensen, maar wees vrijmoedig in het getuigenis. Ik had afgelopen week een gesprek op mijn werk met een leidinggevende. Hij is katholiek en hij gelooft ook in de God van Abraham, Isaak en Jakob. Die man slaapt al jaren maar drie of vier uren per nacht.
Lees de volledige preek


Meer nieuws