Het woord van zondag 9 oktober 2022

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
God is goed ! Hij is en blijft dezelfde ! Hij is goed voor ons ! Het is goed als je mensen om je heen hebt die goede ervaringen met God hebben en met wie je deze goede ervaringen met God samen kunt delen ! Zo kun je elkaar opbouwen in Christus ! Laten we lezen in Psalm 138:1-3. “Ik zal U loven met mijn ganse hart, in de tegenwoordigheid der goden zal ik U psalmzingen. Ik zal mij nederbuigen naar uw heilige tempel en uw naam prijzen om uw goedertierenheid en trouw, want Gij hebt, om uws grote naams wil, uw toezegging heerlijk gemaakt. Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij geantwoord, Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel”. David loofde de Here met zijn hele hart. Ook als allerlei kwade machten hem omringden, die tegen de wil van God opstonden, zong hij psalmen voor de Here ! Hoe mooi is het als ook wij de Here gaan loven en prijzen als wij aangevallen worden door allerlei machten van de duisternis ! Wij mogen ons dan richten tot de Here ! Dan komt er rust in je ziel. God is altijd goed ! Aan Zijn liefde en trouw zijn voor eeuwig. Daar komt geen einde aan ! De Here houdt van ons ! Wij maken fouten, maar de Here kent ons hart. “Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig, dat wij stof zijn”. (Psalm 103:14) We gaan verder lezen in Psalm 138:7. “Wanneer ik wandel te midden van benauwdheid, behoudt Gij mij in het leven; tegen de toorn van mijn vijanden strekt Gij uw hand uit, en uw rechterhand verlost mij”. David ervoer echt dat, in zijn benauwdheden, Hij bescherming vond bij de Here. De Here verloste hem van al zijn vijanden ! Ik wil met jullie gaan naar Matteüs 11:28-30. “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht”. De Here spreekt ons hier aan. Zijn er dingen die jou zwaar belasten, blijf er niet mee lopen. Breng het bij de Here. Geef het aan Hem ! Hij geeft jouw dan Zijn juk. Zijn juk is zacht en licht. Je zult dan rust vinden in Hem. Hij draagt dan jouw last ! De Here wil dat wij vrij zijn ! Waarom zou je in de put blijven zitten als de Here zegt tot jou: “Werpt al uw bekommernis op Mij, want Ik zorgt voor jou”. (1 Petrus 5:7) We hebben een levende God ! Wat voor mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God ! (Lucas 28:17) “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft”. (2 Korintiërs 5:17-18) We gaan naar Efeziërs 2:19 en 20. “Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is”. Broeders en zusters, voor God zijn we geen vreemdelingen meer. Wij mogen kinderen van God zijn ! Hij is altijd met ons ! Blijf ook altijd in Hem ! Bij Hem mag je rust ervaren, ook in de strijd ! Hij is ons schild die ons beschermd tegen alle brandende pijlen van de boze. (Efeziërs 6:16) We gaan lezen in Handelingen 7:54-60 Hier gaat het over de steniging van Stefanus. Saulus, later Paulus, stemde in met de terechtstelling van Stefanus. In vers 55 lezen we dat Stefanus vol van de Heilige Geest was. “Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods. En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande ter rechterhand Gods”. Weet, dat als je verdrukt of vervolgd wordt vanwege je geloof in Jezus Christus, dat God bij jou is. Weet, dat als je door een diep dal gaat, dat je je vertrouwen op Hem mag stellen. De Here kent jou. Hij laat jou niet los ! Laten we lezen vanaf vers 59: “En zij stenigden Stefanus, die de Here aanriep, zeggende: Here Jezus, ontvang mijn geest. En op de knieën vallende, riep hij met luider stem: Here, reken hun deze zonde niet toe ! En met deze woorden ontsliep hij”. Hier zien we het beeld van de liefde van God. “Here, reken hun deze zonde niet toe” ! Het waren ook ongeveer dezelfde woorden van Jezus toen Hij gekruisigd werd: “En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”. (Lucas 23:34) We gaan naar Handelingen 16:22-26. Het bekende verhaal van Paulus en Silas in de gevangenis. Ondanks de ellendige omstandigheden in die gevangenis bleven zij God loven en prijzen. God beantwoordde de lofprijzing aan Hem. “Doch plotseling kwam er een zware aardbeving, zodat de grondvesten der gevangenis schudden; en terstond gingen alle deuren open en de boeien van allen raakten los”. (vers 26) Hoe machtig is God ! Vraag aan jou: “wat heb jij met God en wie is God voor jou” ? Nog eenmaal: “Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u”. Doe dit gewoon. God wil dat je vrij bent in Hem ! Amen.