Het woord van zondag 8 mei 2022

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil vanmorgen met jullie gaan naar Exodus 34:1-7. Hier wordt gesproken over dat Mozes op de berg is met de Here. Wat daar aan vooraf gegaan is dat Mozes in opdracht van de Here de tabernakel heeft gebouwd. Hij heeft de eerste keer met de 2 tafelen de berg Sinaï beklommen. Als hij de berg afstijgt, met de twee tafelen, beschreven met de vinger van God, dat vindt hij het volk aanbiddende het gouden kalf. Mozes ontbrandde in toorn bij het zien hiervan en hij smeet de twee tafelen op de grond, zodat ze verbrijzeld waren. Eigenlijk een hele vreemde situatie. De Here had Zich geopenbaard. De tabernakel is gebouwd en ingewijd. De Here heeft Zich geopenbaard dat Hij de tien geboden gegeven heeft. Maar toch…,terugkerende van de berg ziet Mozes dat het volk zich een eigen afgod had genaakt. Mozes smeet uit woede de 2 tafelen op de grond. Nu staat Mozes voor de tweede keer voor het aangezicht van de Heer met 2 nieuwe stenen tafelen. In vers 5 en 6 lezen we: “En de Here daalde neder in een wolk, stelde Zich daar bij hem en riep de naam des Heren uit. De Here ging aan hem voorbij en riep: Here, Here, God, barmhartig en genadig…..”. Beetje rare zin. Wat wordt hier mee bedoelt ? Roept de Here zelf de Naam des Heren uit ? Wat hier gebeurt is dat de tegenwoordigheid des Heren neder daalt bij Mozes. God openbaart Zich als wie Hij is ! Hoe Hij is ! Hij openbaarde Zich als de: “Ik ben die Ik ben” ! (lees: Exodus 3:14-15) Hier laat God weten hoe Hij door de mensen gekend wil worden: “Ik ben die Ik ben” ! M.a.w: “Ik ben de Eeuwige, Ik was er, Ik ben er, Ik zal er altijd zijn” ! De God die wij dienen is en blijft onveranderd ! Wees standvastig in het geloof ! Geef dit standvastig geloof door aan de volgende generatie ! Hoe zien jouw kinderen God door jou heen ? Wij dienen een levende God. Hij wil door ons heen werken ! God is met jou ! Ons vertrouwen is op de Here ! Dit mogen wij aan onze kinderen doorgeven ! God is lankmoedig ! God is verdragend ! God is geduldig ! God is een liefdevolle God ! God wil niet dat de mens verloren gaat, maar Hij wil de mens behouden ! Strek je uit naar Hem ! Hij wil jou ontmoeten. In zijn brief naar de Romeinen zegt Paulus: “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene”. M.a.w.: laat je niet opsluiten in je eigen denkwereld ! “Zoekt Mij”, zegt de Here, “en leeft” ! (Amos 5:4) Dit spreekt de Here tot Israël, maar ook tot ons ! Leef in Christus ! Hij is het waarachtige Leven ! Johannes zegt over zichzelf: “ Hij moet wassen, ik moet minder worden”. ( Johannes 3:30) M.a.w.: Hij moet groter worden in mij en ik kleiner. Wat zegt Paulus tot de gemeente te Korinthe: “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen”. (2 Korintiërs 5:17) “God is groot van goedertierenheid en trouw” (vers 6 van Exodus 34) Wij kunnen altijd op God vertrouwen ! Hij zal altijd doen wat Hij beloofd heeft ! “ Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw”. (Hebreeën 10:23) Laat het licht van Christus door je heen schijnen ! God is waarachtig ! Hij is de Schepper van hemel en aarde ! De God van Abraham, Isaak en Jakob is met ons ! Laat dit ook voor ons een bemoediging zijn ! Ik behoor tot God ! We gaan naar Jesaja 55:1-3. “O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige. Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve; Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare genadebewijzen van David”. Dit is wat de Here ook tot ons zegt ! Wij hebben maar één Bron des Levens waar we door versterkt, opgebouwd en vernieuwd kunnen worden ! De Here nodigt ons uit om tot Hem te komen. Tot slot: Matteüs 11:28. “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht”. Hij is de getrouwe God ! Hij zal voor jou zorgen ! Laten we dat vasthouden, ten allen tijde ! Ongeacht wat er gebeurt ! God is getrouw ! Hij zal nooit loslaten wat Zijn hand begonnen is ! “Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus”. (Filippenzen 1:6) Amen !