Het woord van zondag 7 november 2021

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil vanmorgen met jullie lezen in Matteüs 20:29-34. Hier lezen we over de genezing van twee blinden. Hier lezen we dat Jezus ging Jericho uitging. En daar zaten die twee blinden langs de weg. Toen zij hoorden dat Jezus voorbij kwam, riepen zei luide tot Jezus: “Here, heb medelijden met ons, Zoon van David” ! De schare bestraften hen dat zij moesten zwijgen, maar zij riepen des te meer: “Here, heb medelijden met ons, Zoon van David” ! Jezus stond stil en toen Hij hen zag werd Hij met ontferming bewogen. Hij vroeg hun: “Wat wilt gij, dat Ik u doen zal” ? Zij zeiden tot Hem: “Here, dat onze ogen geopend worden”. Jezus raakte hun ogen aan en zij werden op dat moment weer ziende. Broeders en zusters, hoe kom je er achter wat de Here wil doen in je leven ? Antw.: vraag het Hem ! Roep tot Hem ! Maar de bijbel zegt toch in Matteüs 6:8: “…..want [God] uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt” ? Ja, dat weet Hij inderdaad, maar hier staat “..eer gij Hem bidt”. Dus…hier staat ook dat je Hem moet bidden. Deze twee blinden riepen met heel hun hart tot Jezus en Jezus verhoorde hun bede tot Hem. Heb je Jezus nodig ? Roep Hem aan ! Ga op je knieën ! Neem tijd voor Hem ! De Here Jezus weet wie je bent en wat je doet en wat in je leeft ! Hij is bewogen met jou ! We gaan naar Marcus 1:40-42. Ook hier zien we dat Jezus met ontferming bewogen werd met de situatie van deze man, die voor Hem op de knieën viel en Hem smeekte met heel zijn hart om hem te genezen. Hij was melaats ! Jezus strekte Zijn hand uit, raakte hem aan en terstond verliet hem de melaatsheid ! Dit is wie Jezus is ! Hij wil ons genezen ! Hij wil dat we rein zijn !

Lees de volledige preek…