Het woord van zondag 7 augustus 2022

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Wij dienen een machtig God ! Ik wil met jullie vanmorgen gaan lezen in het Oude Testament in Jesaja 26:20-21. Een nogal heftig woord ! Een waarschuwing: “ga in je binnenkamer voor een korte tijd” ! Je binnenkamer is je hart. En in het hart van eenieder die gelooft woont de Geest van Jezus Christus. De Here zegt hier om naar je binnenkamer te gaan, m.a.w. ga naar de stilte van je hart om Hem te ontmoeten. Trek je terug van alle dingen die in de wereld gaan gebeuren. De wereld zal niet ontkomen aan het plotselinge verderf dat over hem komt ! Er komt een moment van rekening ! Wees waakzaam, broeders en zusters, trap niet in op alle verleidingen die er zijn in deze wereld ! Hoe mooi en glinsterend ze ook mogen zijn ! Ik wil met jullie gaan naar Psalm 84:2-13. Deze psalm begint met: “Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Here der heerscharen” ! Wat zegt Jezus in Johannes 14:1-3 ? “Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben”. Weet je, dit is een belofte van de Here ! Ga in je binnenkamer en verwacht de Here ! Hij komt spoedig ! Weet dat Hij een plaats bereid heeft in de hemel voor jou ! Houdt vast aan hetgeen je van God ontvangen hebt ! Laat niet los, ook al trekt die wereld aan jou ! De wereld wil jou verhinderen om God te ontmoeten. De wereld wil jou verhinderen dat jij andere mensen verteld over de liefde van God ! De wereld wil jou monddood maken ! Maar wat zegt de Here ! “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen”. (Matteüs 11:28-29) Laat je niet de last van de wereld op je leggen, maar wordt vrij in de Here ! Ga terug in de rust van je hart met de Here ! In Johannes 14:18-20 geeft de Here de belofte die voor de kinderen Gods zo belangrijk is: “Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, want Ik leef en gij zult leven. Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u”. God laat niet los ! In Christus zijn wij verbonden met Hem ! Wat staat in vers 17 van hetzelfde hoofdstuk ? “…de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn”. Prijs God, de Geest van Jezus Christus woont in ons ! Hij zal ons leiden in alle situaties van ons leven. Opwekkinglied 698 begint zo mooi met: “Ook al gaat mijn weg door een diep dal van duisternis heen, Uw liefde drijft de angst uit in mij. Ook al loop ik vast, overvallen door een hevige storm, ik keer niet om, want U bent nabij. En ik vrees geen gevaren meer, met mijn God steeds aan mij zij. Voor wie zou ik nog vrezen ? Hij is toch bij mij, Hij is toch bij mij”. Prachtig lied ! God laat ons nooit alleen ! Ik heb voor niets en niemand te vrezen, want Hij is bij mij ! De Geest van God is bij ons om ons op elk moment te helpen, te corrigeren, om wijsheid en inzicht te geven in het plan van God voor ons leven ! Daar wereld daartegenover wil ons steeds meer in een keurslijf drukken. Geef satan geen vrij spel in je leven ! Over de komst van de Heren kun je lezen in 1 Tessalonicenzen 4:13-17. Broeders en zusters, verwacht de Here ! Hij zal ons brengen op de plaats die Hij ons bereid heeft ! Laat je sterkte in Hem zijn ! Laat je leiden door de Here ! Laat je leiden door Zijn wijsheid ! De Here wil jou leiden naar de plaatsen waar de liefelijke geur van Christus is ! De Here wil jou vernieuwen en verjongen door Zijn Geest. Zoals we deze preek begonnen zijn: ga in je binnenkamer ! Ga in de stilte ! Zoek de Here met geheel je hart, met geheel je ziel. “Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden”. (Matteüs 6:33) Laat je ziel tot rust komen en wordt vervuld met Zijn zegeningen ! Ik wil gaan naar Johannes 14:12-14. “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen”. Vertrouw op de Here. Hij is getrouw met Zijn beloften. Hij zal het doen ! Amen !