Het woord van zondag 5 juni 2022

(Spreker br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Het is vandaag Pinksteren. Het is de dag dat wij, als kinderen Gods, mogen gedenken dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen. Heden ten dage zullen we steeds meer merken dat de tegenstand toeneemt, want de geest van de wereld is niet blij met de Geest van God. Degenen die de Geest van God ontvangen hebben zullen tegenwerking ervaren. Maar, prijs de Heer, de Geest van God heeft alle autoriteit, alle macht ! We zijn aangeraakt door de Geest, geroepen door de Geest en we worden geleid door de Geest ! Ik wil met jullie lezen Handelingen 1:8-9. Dit was het laatste wat de Here tot de mensen gezegd heeft die rondom Hem waren, voordat Hij opgenomen werd. “……maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult Mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde”. Dit is wat de Here ook tot ons zegt. Als je gedoopt bent met de Heilige Geest dan zal dat gepaard gaan met werken. Machtige werken geleid door de Heilige Geest ! We dienen een levende God ! De Schepper van hemel en aarde ! Hij spreekt en het is ! Dat zien we in het leven van Jezus. De Here zal doen wat Hij belooft ! Hij heeft Zich onder ede verbonden aan Zijn woord ! Dus we mogen Hem aanspreken op Zijn woord. We gaan naar Handelingen 2:1-4. Hier zien we dat de Heilige Geest komt over de discipelen. Weet je, de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest is er ook voor ons ! Ik wil met jullie gaan naar Romeinen 8:5-7 We lezen hier dat er een verschil is in gezindheid. De gezindheid van het vlees én de gezindheid van de Geest. De gezindheid van het vlees is de dood en de gezindheid van de Geest is leven en vrede. In welke gezindheid leef jij ? Jezus Christus is gekomen, opdat wij, na Zijn opstanding, de Heilige Geest zouden ontvangen, zodat wij zouden leven in Hem en door Hem. Als wij in de gezindheid van de Geest blijven leven, dan zullen wij eeuwig leven ontvangen. Het is daarom zó belangrijk dat wij ons blijven uitstrekken naar de Heilige Geest. Dat Hij ons vult elke dag opnieuw. Het is Gods bedoeling dat wij de Heilige Geest de ruimte geven om in ons te werken. Luister naar wat de Geest zegt ! Laat je herstellen door de Geest. Laat je sturen door de Geest. Laat je door de Geest afbrengen van de weg van het vlees naar de weg van de Geest ! De weg van de Geest is de weg van het eeuwig leven met God ! Als je wilt weten wat de werken van het vlees zijn, dan kun je dat lezen in Galaten 5:19-21. “Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke….”. Hier wordt gewaarschuwd dat wie zulke dingen bedrijven het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Als je de Geest van God hebt ontvangen, dan zul je door de Geest van God leven ! Of wil je liever leven door de geest van de wereld ? Het is een keuze. De bijbel leert ons dat we geestelijk geen twee heren kunnen dienen. Het is: óf we kiezen voor de Geest van God óf we kiezen voor de geest van de wereld ! Het is een keuze tussen leven en dood ! Ieder mens is vrij om die keuze te maken ! “….kiest dan heden, wie gij dienen zult…”. (Jozua 24:15) We gaan naar Johannes 7:37-39. Hier spreekt Jezus, nog vóór Zijn kruisdood, over wat het werk van de Heilige Geest is. “Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien”. (vers 38) Ik weet niet of je weet wat een stroom van levend water is ? Een stroom van levend water is niet als je thuis in de keuken de kraan opendraait. Een stroom van levend water is een gigantische stroom van water die uit een berg komt vanuit een bron. Als Gods woord spreekt over dat stromen van levend water uit het binnenste van de gelovige zullen vloeien, dan betekent dat de kracht van God zich in hem/haar naar buiten openbaart Zonder de Geest van God is Gods woord krachteloos ! Je hebt de Geest van God nodig ! We gaan naar 1 Korintiërs 2:9-13. “Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben”. (vers 9) In Jesaja 64:4 staat dat iets anders geformuleerd, maar wel met dezelfde inhoud. Wat zegt Paulus in vers 12: “Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is”. Ons menselijk denken is té beperkt om God te kunnen bevatten en te beschrijven. Wij mensen zijn van nature niet geestelijk, naar de zin van God. Daarom hebben wij de Geest van God nodig, opdat Hij ons openbaart en alles te binnen brengt wat God voor ons heeft. Dit is de dag van Pinksteren gebeurt en vandaag de dag nog steeds gebeurt. Jezus heeft ons beloofd niet als wezen achter te laten. (Johannes 14:18) Hij heeft destijds de belofte gegeven van de komst van de Heilige Geest. Diezelfde Heilige Geest is ook nu werkzaam in de kinderen Gods ! Als de Heilige Geest tot je hart spreekt, doe wat Hij tot je zegt. Want daar door zul je leven ! Kom tot de Here en laat al hetgeen in de wereld is achter je ! Richt je op Hem en leef !! De Here wil ons door Zijn Geest aanraken. We gaan tot slot naar Handelingen 19:1-8. We zien hier wat gebeurde met het volk van Efeze toen Paulus daar was. Toen Paulus hen vroeg of zij de Heilige Geest hadden ontvangen, toen bleek dat zij niet wisten van het bestaan van de Heilige Geest. Zij waren slechts gedoopt met de doop van Johannes, dat is de doop van bekering. Toen Paulus hen vertelde dat zij in Jezus moesten geloven, die na Johannes kwam, lieten zij zich dopen in de naam van Jezus. Wat er verder gebeurde lezen we in vers 6: “En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden”. Er gebeurt iets met jou als de Heilige Geest over je komt. Je verandert tot eer en glorie van God ! Laat niet toe dat de geest van de wereld jouw leven beheerst ! God heeft een plan met jouw leven ! Gods Geest houdt jou staande in de wil van God. Laat die stroom van levend water uit jouw binnenste vloeien ! Pinksteren, een gedenkwaardige dag. Laat het elke dag in jouw leven Pinksteren zijn ! Amen.