Het woord van zondag 4 december 2022

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil met jullie vanmorgen lezen Romeinen 12:1-2. Hier lezen we een vermaning. Mensen krijgen niet graag een vermaning. Maar dit is een vermaning in liefde, uitgaande van God. God is een God van liefde. Hij houdt van ons. Hij wil ons veilig leiden door dit leven. Hij heeft het allerbeste met ons voor. In vers 2 staat: “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken….”. Laat je hervormen door de Geest van God ! Wat is dat hervormen ? Antw.: wij mensen zitten heel vaak vast in onze denkpatronen. In ons handelen die we in de loop van leven hebben aangeleerd. Gedrag wat we aangeleerd hebben. De Heer wil dat we ons op Hem richten. Hij wil ons leren los te komen van onze vaste denkpatronen. Hij wil ons in ons handelen en in ons gedrag veranderen naar Zijn wil. Laat de Here jou vernieuwen ! Er is genezing en herstel bij God ! Stromen van levend water geven kracht en wijsheid ! Verder in vers 2 staat: “….opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene”. God raakt jou aan ! Hij beweegt jou ! Hij geeft jou goede gedachtes ! Hij weet precies wat goed is voor jou ! Wij mensen hebben vaker de neiging om te denken dat alles wat wij denken goed is. Maar is wat wij denken ook Gods denken ? De Here wil ons veranderen naar Zijn wil. Maar… kunnen wij ons aanpassen aan de wil van God ? God dringt Zich niet aan ons op. We hebben gelezen dat Hij het goede, het welgevallige en het volkomene met ons voor heeft. God gebruikt hier voor situaties. God wil ons door dit woord van vanmorgen duidelijk maken: “laat Mij jou leiden”. Broeders en zusters, neem de tijd om Gods leiding te ervaren ! Neem de tijd om de fijngevoeligheid te krijgen om te kunnen onderscheiden wat naar Gods wil is en niet naar Gods wil is. Zodat je geoefend wordt in Gods Geest. Laat Gods Geest in je hart spreken. Gods Geest is een Leidsman, een Raadsman ! Verder naar vers 3: “Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld”. Eigenlijk wordt hier gezegd: “wees wie je bent in Christus”. “Wees niet wie jij denkt dat je zou willen zijn”. God heeft jou toebereid op Zijn manier. God heeft eenieder begiftigd met gaven en talenten. Gebruik ze dan ook ! Kijk nier naar die ander ! Kijk naar jezelf ! Vraag is: ken ik mijn eigen gedachten ? Ken ik mijn eigen overleggingen ? Zijn ze naar Gods wil of niet naar Gods wil ! Ben ik meer kritisch naar die ander en niet naar mijzelf ? Ik zeg jou vanmorgen: “Bezin je op wie jij bent in Christus” ! God heeft jou als een deel van Zijn lichaam geschapen. Dat betekent dat je mag en kunt functioneren als dat onderdeel van dat lichaam, zoals Hij jou geschapen heeft ! Dit is wat God geschapen heeft ! Wat staat in vers 4 en 5: “Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander”. Elk deel van het lichaam functioneert op de plek waar de Heer het heeft neergezet. De Here gebruikt jou op de plaats in Zijn lichaam waar Hij jou heeft neergezet met jouw specifieke gaven en talenten. We gaan naar 1 Korintiërs 12: 12. “Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus”. Alle kinderen van God vormen het Lichaam van Christus ! Het Lichaam van Christus is afhankelijk van zijn eenheid, zoals elk lichaam ! In Johannes 17:22 zien wij dat Jezus tot Zijn hemelse Vader bidt en zegt: “En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn”. Hoe geweldig is het als wij, als kinderen Gods, één zijn in Christus ! Wij hebben elkaar nodig ! We besluiten met 1 Korintiërs 12:28-31. “En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, (bekwaamheid) om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen. Zijn zij soms allen apostelen? Allen profeten? Allen leraars? Allen krachten? Hebben soms allen gaven van genezing? Spreken soms allen in tongen? Vertolken zij soms allen? Streeft dan naar de hoogste gaven. En ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert”. De Here komt terug bij onszelf. Bij jou en bij mij. De Here zegt hier tegen jou dat jij niet alles hebt wat die ander heeft. De Here daagt ons uit om de specifieke gaven en talenten die Hij jou en mij gegeven heeft om die te gebruiken in Zijn dienst. Tot opbouw van je naaste. Tot opbouw van de kerk. Streeft naar de hoogste gaven ! Kom in beweging ! Vers 27 zegt: “Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden”. Wees wie je bent in Jezus Christus op de manier waarop Hij jou geformeerd, gezegend en geroepen heeft ! Je bent deel van het lichaam van Christus wereldwijd ! Amen.