Het woord van zondag 4 april 2022

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Het is zo belangrijk om bewust te zijn van de goedheid van God. Om zeker te zijn van de goedheid van God. Het is goed om je leven te hebben in de Here. Om daar concreet mee te zijn. En weet je, dan is het altijd het moeilijkste om in goede tijden gelovig te zijn. Juist op het moment dat alles goed gaat, dan laten veel mensen het geloof los. Op het moment dat alles goed gaat, dan besteden veel mensen hun tijd aan andere dingen dan aan de Here. Maar met de Here wandelen is eigenlijk wat je heel je leven moet doen. Niet alleen op momenten. God is bij je elk moment van de dag. En daarom is het goed om ook ten tijde dat het goed gaat met de Here te wandelen. Heb gemeenschap met de Here ! Hij wil je zegenen ! Ik wil met jullie gaan lezen in 2 Koningen 17:1-3. Wat lezen we ? Hosea deed wat kwaad is in de ogen des Heren. Hij onderwierp zich aan Salmanassar, de koning van Assur, die tegen hem optrok. In het Oude Testament zien we vaker in de geschiedenis van Israël, dat als er een koning komt, dat hij deed wat kwaad is in de ogen des Heren. En als die koning zich dan niet onderwierp aan de wil van God, dan ging het volk de verkeerde kant op. Dan gaat het volk bezig met afgoderij, met toverij. Men wordt hoogmoedig. Dan denkt men dat men alles zelf kan. Men heeft God niet nodig ! Maar op wie kan men vertrouwen als er aanvallen komen ? Op hun afgoden ? Ik wil met jullie gaan naar 2 Koningen 18:1-8. Prijs de Heer, er zijn ook voorbeelden van goede situaties ! Hier lezen we een heel verhaal over Hizkia. Hier staat dat hij 29 jaar regeerde te Jeruzalem. We zien ineens iemand die, tegenover al die andere koningen, de geboden van God wel onderhield. Hij hield vast aan de Here. En dat niet alleen, hij deed ook alles weg wat het volk van de Here afhield. Hij gaat het land schoonmaken van al hun afgoden die ze hadden gemaakt. De gewijde palen hieuw hij om. Hij verwijderde de offerhoogten. Hij verbrijzelde de gewijde stenen. Zelfs de koperen slang, die Mozes gemaakt had, sloeg hij stuk. In opdracht van de Here moest Mozes die koperen slang maken. In beginsel was het Gods bedoeling dat eenieder die gebeten was door de giftige slangen naar die koperen slang moest kijken, opdat men dan op dat moment genezen zou worden. (lees Numeri 21:4-9) Maar hier zien we dat, terugkijkende op de tijd van Mozes, de koperen slang nu werd vereerd als afgod. Men dacht nog steeds dat die koperen slang genas als men daar naar keek. Daarom sloeg Hizkia die koperen slang stuk. Koning Hizkia deed alles wat de Here wilde. Hij reinigde zijn huis. Hij reinigde zijn land. En juist dat hebben wij ook nodig. Onszelf te reinigen van alles wat niet naar de wil van God is. Neem tijd voor de Here ! Maak schoon schip in je leven, juist als het goed gaat. Want als er tijden komen die moeilijk zijn, dan ligt je hele huis vol en dan kun je niets meer. Dan zit je vast ! Geestelijk gesproken is dat ook zo. Zorg dat je vrijkomt. Laat je niet bang maken ! Geef de duivel geen voet in je leven ! (Efeziërs 4:27) Onderwerp je aan God en biedt weerstand aan de duivel en hij zal van je vlieden. (Jakobus 4:7) Laat je niet gek maken door allerlei gedachten ! We gaan verder in 2 Koningen 18:13-14.We zien hier dat Hizkia niet bespaard blijft van verzoekingen. We zien hier dat Sanherib, de koning van Assur optrekt tegen Hizkia, de koning van Juda, en Sanherib bezet Juda. Hij wil Juda in bezit nemen. Op een bepaald moment lezen we dat Sanherib de hofmaarschalk Eljakim, de zoon van Chilkia, met de schrijver Sebna en de kanselier Joach, de zoon van AsafHizkia tot Hizkia zendt om, in zijn naam, Hizkia belachelijk te maken om Hizkia’s geloof en toewijding aan God. (lees vers 19 tot 37) Dit gebeurt ten overstaan van het gehele volk. Maar hoe reageert het volk ? We lezen in vers 36. “Maar het volk bleef zwijgen”. Het volk beantwoordde Sanherib met geen enkel woord. Waarom niet ? Omdat dit het bevel was van hun koning Hizkia. Hizkia vertrouwde op God in tijden van strijd, in tijden van angst, in tijden van aanvallen. Zo moet het ook bij ons zijn. In tijden van strijd, in tijden van angst, in tijden van aanvallen vertrouw dan ook op God ! Hij wil jou door al deze situaties veilig leiden. Met Hem ben je meer dan overwinnaar in elke situatie ! Het enige wat Hizkia zegt tot de maarschalk die door Sanherib tot hem gezonden was “Wellicht hoort de Here, uw God, al de woorden van de maarschalk, waarmee zijn heer, de koning van Assur, hem gezonden heeft om de levende God te honen, en zal Hij straf oefenen om de woorden die de Here, uw God, gehoord heeft; wil dan een gebed opzenden voor het overblijfsel dat nog gevonden wordt”. (2 Koningen 19:4) De Here was met Hizkia. De Here hoorde hoe Sanherib, bij monde van de maarschalk, God hoonde. De Here is ook met jou. Hij hoort waarmee jouw vijanden jou bespotten om jouw geloof in Jezus Christus. Hij ziet waarmee ze jou smaden en jou proberen onderuit te halen. Hij weet nog meer dan jij. Hij hoort zelfs in het verborgene wat men over jou bekokstoofd. Dus waar kan men beter zijn dan bij de Here ! Wees nuchter en blijf in de Here staan, want Hij is jou een Schild en een Beschermer ! De Here zal jou verlossing geven ! In 2 Koningen 19:15-19 lezen we over Hizkia’s gebed tot God voor verlossing uit de macht van Sanherib ! Hizkia diende de levende God ! In 2 Koningen 19:35-37 lezen we het antwoord van God. De Engel des Heren doodde 185.000 man van het leger van Assur. Sanherib gaf de strijd op en trok zich terug uit Juda. We lezen verder dat zijn zonen Adrammelek en Sareser hem met het zwaard doden toen hij zich neerboog in de tempel van zijn god Nisrok. De zonde van deze wereld blijft niet ongestraft ! Blijf in de Here ! Hij houdt van jou ! Blijf op Hem vertrouwen ! Amen.a