Het woord van zondag 30 oktober 2022

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
De Here zet ons vrij door Zijn Heilige Geest ! Ik wil vanmorgen met jullie gaan naar Johannes 3:5-6. “Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest”. Dit is een bekend stukje uit het gesprek van Jezus met Nikodemus. De Here geeft hier een tweedeling aan. In Lucas 11:23 zegt Jezus: “Wie niet vóór Mij is, is tegen Mij”. Dit is eigenlijk een hard woord. Want eigenlijk zegt Jezus hier: “als je niet Mijn vriend bent, dan ben je Mijn vijand” ! De Here wilt hiermee zeggen dat er twee dingen zijn. Dingen die recht tegenover elkaar staan. Zoals het licht tegenover de duisternis. Als je in een donkere kamer komt en je doet het licht aan, dan is de donkerheid weg ! Want de duisternis kan niet samen met het licht ! Zo is het ook met het vlees en Gods Geest ! Het is Gods Geest die door ons heel wil werken ! Gods Geest wil ons leven veranderen. We hebben Gods Geest ontvangen opdat wij kunnen onderscheiden wat uit de wil van God is of uit de wil van ons vlees is. Nogmaals: “Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest”. God nodigt ons uit om bij Hem te komen. We kennen denkelijk allemaal wel de bekende tekst uit Johannes 3:16. “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde ”, De Here zegt: “kom mee met Mij en leer van Mij” ! Hij houdt van jou. Hij is voor jou en mij aan het kruis gegaan. Hij heeft Zijn leven voor jou en mij gegeven. Door Zijn offer heeft Hij voor ons de weg gebaand tot God, opdat wij daar op zouden wandelen. Jezus, Hij is de Weg en de Waarheid en het Leven ! Ga de weg van Jezus ! Ga niet de weg van het vlees ! Getuig van de waarheid in Jezus Christus ! Laat Jezus Christus zien aan de mensen om je heen door je handel en wandel ! In vers 30 van hetzelfde hoofdstuk staat: “Hij moet wassen, ik moet minder worden”. Dus: naarmate ik groei in Christus, wordt ik steeds meer een beeld van Christus. Broeders en zusters, het gaat niet om ons als mens. Neen, het gaat om Jezus Christus in ons ! Hij moet groot worden in mij, ik moet minder worden ! Alleen dan kan de Here zich manifesteren in ons met Zijn zalving. Hij wil in ons werken met wonderen en tekenen. In Psalmen 60:14 staat: “Met God zullen wij kloeke daden doen, want Hij zelf zal onze tegenstanders vertreden”. God is een machtig God ! Laten we gaan verder lezen in Johannes 3:31-36. Als je op het aardse blijft, dus in het vlees blijft, dan kun je niets anders bereiken dan enkel datgene wat uit de aarde voortkomt. De aarde staat voor zaken die slechts tijdelijk zijn, niet eeuwig ! Maar… er is Eén die is eeuwig ! Jezus Christus ! Geef je leven aan Hem ! Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde ! Hij wil jou zegenen ! Leef vanuit de bron des Heren ! Vanuit die bron put je elke dag opnieuw kracht ! We gaan naar Johannes 4:14. Jezus is hier bij de bron in gesprek met een Samaritaanse vrouw. Hij zegt tot haar: “Maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven”. Oftewel een eeuwigdurende bron van leven, van Goddelijke kracht, van Gods zegen, van Gods liefde, van Gods overwinning, van Gods tegenwoordigheid, van Goddelijke genezing. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen ! In Christus leven wij en zegenen wij ! De Here zegt tot ons: “put uit Mijn bron” ! Als je dit doet, dan zul je zien dat er overwinning is ! Door de Here te kennen in je situaties van je leven, dan zul je ervaren Zijn liefde en kracht ! Vertrouw op de Here en Hij zal je zegenen ! Amen.