Het woord van zondag 30 januari 2022

(Spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
Laten wij a.u.b. elkaar steeds meer, in de Heer, elkaar bemoedigen of zoals Gods woord zegt “elkaar aanvuren tot goede werken”. “En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen”. (Hebreeën 10:24-25) Welke dag ? Het is de dag van de komst van de Heer ! Broeders en zuster, let op elkaar ! “Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten”. (Kolossenzen 3:16) Laten de levende woorden van God, zoals die beschreven staan in de bijbel in uw hart tot leven komen. Breng Gods woord in toepassing. “Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust”. (2 Timoteüs 3:16-17) De nadruk wil ik leggen op “elk van God ingegeven schriftwoord”. Laten we Gods woord niet te pas en te onpas gebruiken. “Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten”. (Hebreeën 4:12) Gods woord is niet alleen van toepassing op die ander, maar ook op jezelf. “Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen”. (Matteüs 7:1-5) Laten wij, als wij een broeder of zuster zien zondigen, niet oordelen, maar bidt voor hem of haar. Let op je eigen wandel in Christus ! Amen