Het woord van zondag 3 maart 2019

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Hoe zit het met onze zekerheid en standvastigheid in Christus ? Het gaat niet om de standvastigheid van de wereld, maar het gaat om de standvastigheid van de eeuwigheid. Alles in deze wereld is aan tijd onderworpen. Daarom is het belangrijk dat ons leven, ons gehele wezen, gefundeerd is in vastigheid. De mens zoekt zekerheid. Als je een baan hebt op uitzendbasis, dan verlang je naar een vast contract. Met een vaste aanstelling, daar kun je nl. je toekomst op bouwen. In Kolossenzen 3:2 staat: “Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn”. We gaan vanmorgen lezen in Hebreeën 12:1-3. Het gaat hier om dat de Here Jezus alles verdragen heeft en dat Hij de weg gelopen heeft die Zijn hemelse Vader Hem gegeven heeft. Jezus is God. Maar Hij heeft Zijn goddelijkheid afgelegd en is aan de mens gelijk geworden. Hij is net zo geboren als u en ik. Waarom ? Omdat de zonden, die door een mens, Adam, in de wereld was gekomen, zo moest ook de zonden door een mens, Jezus, uit de wereld worden genomen. Voorwaarde was dat die mens rein en heilig moest zijn. Jezus heeft, als rein offerlam, al onze zonden aan het kruis op Zich genomen ! Hij heeft Zijn leven gegeven aan het kruis voor al onze zonden ! Jezus had Zich geheel en al overgegeven aan de wil van Zijn hemelse Vader. In Johannes 3:16 staat: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe”. Jezus heeft Zijn leven gegeven uit liefde voor jou en mij, voor de gehele mensheid.

Lees de volledige preek