Het woord van zondag 29 september 2019

(spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
Hoe groot is God ? We gaan naar Genesis 1:13-18. God heeft heel het heelal geschapen met al de sterren en planeten. Hij spreekt en het is ! De zon heeft Hij geschapen om te heersen over de dag en de maan om te heersen over de nacht. Ontelbare sterren schiep Hij. Dit alles schiep Hij op bijna onmetelijke afstand van ons vandaan. Zou God zover ook van ons zijn ? Hoever is God van ons vandaan ? Weet u, God is veel dichterbij dan wij kunnen beseffen. God is almachtig ! Hij mat de wateren met Zijn holle hand ! (Jesaja 40:12) Wij zijn maar een stofdeeltje op een doek ! Hoe groot is Zijn liefde voor ons ! Hij is vol genade voor ons ! Wij mogen hem dienen, Hem aanbidden, loven en prijzen ! Wij mogen ons hart openstellen voor Hem ! Als wij de deur van ons hart openstellen voor Hem, dan zal Hij binnenkomen. Wij mogen God danken voor Jezus Christus. Hij heeft de kloof die tussen de mens en God was overbrugt. Met Zijn leven heeft Hij aan het kruis geboet voor onze zonden ! Hij heeft de relatie tussen God en de mens herstelt. In Hem zijn wij gerechtvaardigd voor God ! Door Hem mogen wij vrijmoedig tot God komen. In Matteüs 18:20 kunnen we lezen dat Jezus zegt: “Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in hun midden”. Hoe dichtbij willen wij God hebben ? God is een groot en machtig God ! God is een eeuwige God ! In Deuteronomium 33:27 staat: “De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen”. In Jeremia 10:10 staat: “Doch de Here is de waarachtige God. Hij is de levende God en een eeuwig Koning….”. God is een God van vergeving. In Nehemia 9:17 staat: “….Maar Gij zijt een God van vergeving, genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid….”.

Lees de volledige preek