Het woord van zondag 28 november 2021

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil met jullie lezen 1 Tessalonicenzen 5:1-18. Er gebeuren van allerlei dingen. Deze wereld is in een beweging. De schepping is in beweging. Deze beweging is ingezetde zonde. Maar, broeders en zusters, wij behoren niet toe aan de schepping. Wij behoren toe aan de Schepper. Wij zullen geen andere macht dienen, dan Hem alleen. Wij zijn onder Zijn heerschappij. Dit is heel belangrijk om te erkennen dat wij onder Zijn heerschappij zijn ! Wij behoren hem toe ! De wereld zal duister worden. Maar wij hebben een machtig God over ons ! Hij zegent ons elke dag ! Wij zijn in Christus Jezus gezegend ! Het is goed om in deze tijd waakzaam en nuchter te zijn. We moeten er van bewust zijn dat ons leven in de hand van God is ! Hij leidt ons ! Weet dat de Here alle macht heeft in de hemel en op aarde ! Hij wil de mens behouden. Hij is niet uit op toorn naar de mens. (vers 9) Laten we ons verblijden in de Here ! (vers 16) Weest de Here dankbaar onder alles ! (vers 18) Laten we niet klagen over de omstandigheden. De bijbel zegt: “Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen”. (Efeziërs 4:20) Wij hebben een vast fundament ontvangen waarop wij kunnen leven: dat is Jezus Christus ! Wij hebben een bron die niet ophoudt te stromen. Ik wil met jullie gaan naar Filippenzen 4:4-9) Laat je niet bezwarende omstandigheden ! Bedenk de dingen van God !

Lees de volledige preek…