Het woord van zondag 28 maart 2021

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil vanmorgen met jullie lezen Efeziërs 4:17-24. Het is de tijd dat de Here Jezus naar Jeruzalem gaat. Dit gedenken wij vandaag. Het is vandaag Palmzondag. Wie is de Here voor ons en wat betekent het voor ons dat de Here Jezus is opgegaan naar Jeruzalem ? En wat was het voor de Here Jezus ? Het was een tijd wat heel spannend was ! Ik denk dat het ook best moeilijk was voor de Here Jezus als persoon. We gaan lezen in Matteüs 21:1-11. Jezus nadert Jeruzalem. Hij komt zoals het in de schrift geschreven staat. Hij is de Koning die komt ! Maar welk beeld hadden de mensen die van Hem gehoord hadden ? Van die man die wonderen en tekenen deed en die iedereen genas ? Die zelfs mensen uit de dood opwekte ! En juist die man komt naar hen toe !!! Rijdende op een ezel ! Dit was hetgeen de profeet Zacharia voorzegd had. De mensen waren helemaal euforisch. “En het merendeel der schare legden spreidden hun klederen op de weg, anderen sloegen takken van de bomen en spreidden die op de weg. En de scharen, die vóór Hem uit gingen en die volgden, riepen, zeggende: Hosanna de Zoon van David, gezegend Hij, die komt in de Naam des Heren; Hosanna in de hoogste hemelen”. (vers 8 en 9) De gehele stad was in rep en roer. Als een Koning werd Hij ontvangen ! De mensen versierden de weg voor Hem ! Zo kwam Jezus binnen ! Maar hoe was het eigenlijk voor Jezus om Jeruzalem binnen te gaan ? Misschien denken wij daar over helemaal niet na. Voor Jezus was het een overgave aan de wil van Zijn hemelse Vader. Hij zou Zijn leven moeten loslaten ! Hij zou gegeseld en bespot worden ! Hij zou sterven aan het kruis ! Jezus wist dit alles. Wetende dit, en dan moet je eens voorstellen dat Hij dan Jeruzalem binnengaat en al die mensen staan te juichen voor Hem, waarvan Hij eigenlijk weet dat deze mensen ook bij Zijn executie staan te kijken ! Eigenlijk laat Jezus ons zien hoe wij, als mens, mogen zijn in de Here. In het Onze Vader, het gebed dat Hij ons leerde, zegt Hij: “Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde”. (Matteüs 6:10)

Lees de volledige preek..