Het woord van zondag 27 november 2022

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Vanmorgen wil ik met jullie lezen in Romeinen 5:1-2. “Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen [in het geloof] tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods”. Dit is waar het om gaat: de genade Gods die wij ontvangen hebben en waarin wij staan. Dit is een machtige belofte van God aan ons ! Wij zijn eigenlijk nog zondaars, want wij zijn afstammelingen van Adam en Eva. Wat Gods woord, hier in deze Romeinenbrief, wil zeggen is hoe geweldig het offer is van Jezus Christus op Golgotha. Hoe krachtig dit offer is ! Wij zijn gerechtvaardigd uit het geloof en hebben vrede met God door Jezus Christus. Wat stuk gemaakt is door de zonde is hersteld ! De zonde is met Adam in de wereld gekomen en heeft vanaf het begin elk mens die daaruit voortkwam aangetast. Stel dat ik een kan witte melk heb en ik doe er een scheut aanlenglimonade bij. Wat denkt je wat er gebeurt als ik iemand een glas melk inschudt ! Is de melk dan wit ? Neen ! Ik kan, nadat ik aanlenglimonade in die kan met witte melk heb bijgevoegd, nooit meer witte melk uit die kan schudden. De melk is nl. verkleurd. Dit is eigenlijk het beeld van de zonde ! Wij maken deel uit van die natuur die aangetast is door de zonde ! Dit is wat nog steeds elke dag gebeurd als er een baby geboren wordt. De zonde wordt doorgegeven. Het is net als dat glas melk. Het is verkleurd door de aanlenglimonade. De zonde in de wereld neemt toe ! De liefdeloosheid neemt toe ! Maar God houdt van de mens ! We lezen verder vanaf vers 6. “…zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven. Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven – maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven – God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn”. Hier kun je zien hoe machtig en hoe liefdevol en vol genade onze God is. Een zonde ontstaat bij het overtreden van de wet. En het gevolg van de zonde is de dood. Onreinheid, onheiligheid brengt afstand van God ! Kan ik van die melk, in dat glas, aangekleurd met aanlenglimonade weer witte melk maken ? Neen, onmogelijk ! God doet dit echter wel met de zonde door het offer van Jezus Christus p Golgotha ! Door het offer van Jezus Christus wordt, eenieder die het aanneemt, gerechtvaardigd voor God ! Het bloed van Jezus reinigt ons van zonde ! God maakt vrij ! De zonde heeft geen autoriteit meer over de kinderen Gods ! Dood heeft geen autoriteit meer over de kinderen Gods ! Door het bloed van Jezus Christus zijn wij vrijgezet van de gevolgen van de zonde ! Hoe geweldig is het dan dat wij mogen vieren dat de Here verlossing tot ons gezonden heeft ! Halleluja ! Hoe geweldig is het dat de Here naar ons heeft omgezien ! Hoe geweldig is het dat wij gewoon tot Hem mogen komen zoals wij zijn, zonder aanziens des persoons ! De mensen in deze wereld missen de genade Gods. En de genade Gods is niet te koop ! De genade Gods komt voor uit de liefde Gods ! De genade Gods wordt de mens vrij gegeven als hij/zij de Here aanneemt als Heiland en Verlosser. Romeinen 5:18 en 19 zegt: “Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden”. Wij zijn gekocht én betaald door het bloed van Jezus ! “Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen”. (Galaten 5:1) De Here nodigt ons uit om in alle vrijheid tot Hem te komen. De Here heeft ons een volkomen verlossing gegeven door Zijn Geest ! Wij mogen uitzien naar Zijn komst op de wolken. Dan zal Hij ons brengen naar de plaats die Hij voor ons bereid heeft. Dan zal, in één oogwenk, dit sterfelijk lichaam veranderen in een onsterfelijk lichaam ! Dan zullen wij ten volle God mogen kennen zoals Hij ons gekend heeft ! In Johannes 10:28-29 lezen we dat Jezus zegt: “en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders”. Niemand kan ons roven uit de hand van onze hemelse Vader ! “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here”. (Romeinen 8:35-39) Broeders en zusters, ga staan in de verlossing van Jezus Christus ! Blijf in de rust en in de kracht en in de zalving van Jezus Christus ! Amen !