Het woord van zondag 26 juni 2022

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Het is geweldig om te zien wat de Here met ons van plan is. De Here heeft machtige plannen met ons ! Ik wil met jullie lezen in Genesis 1:26-27. Geweldig dat de Here ons geschapen heeft ! Dit is het plan van God: Hij schiep de mens naar Zijn beeld en gelijkenis ! Waarom ? Antw.: opdat Hij zou regeren, opdat Hij zou heersen, opdat Hij zou leiden, opdat Hij daarin Zijn hand zou hebben. Laten we even goed kijken naar vers 26. “En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt”. Hier zien we dat God zegt: “….als onze gelijkenis…”. Hij zegt niet “….naar onze gelijkenis…”. “Als onze gelijkenis” wil zeggen “identiek aan Hem”. “Naar ons gelijkenis” wil zeggen “dat wij een kopie zijn van Hem”. We lezen in Johannes 14:12 dat Jezus zegt: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader”. Er is een autoriteit door God gelegd in Zijn schepping ! Dat is de mens ! God heeft alle dingen geschapen naar Zijn wijsheid ! Naar Zijn grote kracht ! Eigenlijk kun je één ding stellen: ons leven en onze bediening bestaat én is door en van God ! Hij is Heer ! Hij heeft geschapen ! Hij heeft gesproken ! En de mens reageert ! De mens kan op 2 manieren reageren: hij kan zeggen “amen” ! Of hij kan zeggen “ja, maar”. Dat laatste wil zeggen: “leuk, maar ik ben er niet mee eens”. Oftewel: “God, voor Uw woord schuif ik mijn gedachten” ! Hiermee vormen wij een blokkade tussen God en ons. Uit pure genade en liefde van Hem is de mens door Hem geschapen. Hij heeft dit met wijsheid en diepte gedaan. Wij zijn beslist geen selfie van God. Zo van: als je God wil zien, kijk maar naar de mens. Neen, echt niet ! Want als ik naar de mens zie, dan zie ik een hoop ellende ! Dan zou ik zeggen: er is geen God ! Is dat niet de conclusie die de wereld trekt: “De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God”. ? (Psalm 53:2) Waar ligt dat aan ? Ligt dat aan God ! Neen, het is de bedoeling van God dat wij, als mens, ons realiseren wat Gods plan is ! Dat wij verstaan wat Gods uitgangspunt is en hoe Hij de dingen gegeven heeft. Ik wil met jullie gaan naar Deuteronomium 6:4-5: “Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één! Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht”. God doet hier een stap naar Zijn volk. De mens is eigenwijs en heeft steeds de neiging om alleen maar zijn eigen wil te doen en daarbij ook nog te denken dat al wat hij doet goed is. Maar God heeft een ander plan. De Here spreekt hier tot Zijn volk, dat is Israël. Maar omdat wij, in Christus, ook Zijn volk zijn, spreekt Hij ook tot ons: “Hoor, o volk: de Here is onze God; de Here is één! Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht”. Gods liefde is ongeveinsd. Gods liefde is echt, waarachtig en puur. Gods liefde is niet met aanziens des persoons. Gods liefde is Gods plan voor de eeuwigheid ! Laten wij elkander liefhebben met Gods liefde ! De menselijke liefde komt aan zijn einde. Het is zo mooi wat de Here voor ons doet ! God is één ! Wij geloven in de Vader, Zoon en Heilige Geest ! God is onverdeeld één ! Het is Zijn bedoeling dat Zijn volheid onbeperkt kan doorvloeien in Zijn kerk ! Wij mensen hebben, en nog steeds, er een zooitje van gemaakt ! Maar weet je wat zo mooi is: God gaat door met Zijn plan. We gaan naar Johannes 14:1-3. De Here zegt hier ook tegen ons dat wij ons geen zorgen moeten maken. Hij zegt hier: “In het huis mijns Vaders zijn vele woningen..”. Wat wil dat zeggen: “…vele woningen” ? D.w.z.: bij God is geen aanziens des persoons ! Bij God is voor eenieder plaats. Net zoals er zo veel diversiteit is in zielen, net zo veel is er ook diversiteit in de woning van God ! Er is een onbeperkte hoeveelheid van woningen bij God ! Hij houdt van jou met een ongeveinsde, eeuwige liefde ! De dag zal komen dat Jezus terug zal komen om ons te brengen naar die plaats die Hij voor ons bereid heeft en dan zullen wij voor eeuwig bij Hem zijn ! Hoe zal dat zijn ? Laten wij lezen Ezechiël 37:23-24. De Here begint hier dat we ons moeten afkeren van alle afgoden ! Laten we ons reinigen door God ! Zonder die reiniging zijn wij krachteloos ! Vers 24 zegt: “En mijn knecht David zal koning over hen wezen; één herder zal er voor hen allen zijn”. Hier wordt gesproken over de Here Jezus ! In Johannes 17 bidt Jezus tot Zijn hemelse Vader. In vers 22 lezen we dat Hij bidt: “En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn”. Die eenheid onder de kinderen Gods is heel belangrijk ! Waarom ? Dat lezen we in vers 23. “Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt”. De essentie van het woord van God is Zijn liefde en Zijn eenheid. Laten wij ons, als kinderen Gods, uitstrekken naar die eenheid ! Lees: 1 Korintiërs 12:12-27. Wij zijn allen leden van één lichaam ! Dat is het lichaam van Christus ! Laten we leren te zien op het plan van God. Laten wij de wereld zien dat wij één zijn in de liefde van Christus ! Laten wij samen met elkander in die eenheid God loven en prijzen ! Laten wij elkander liefhebben met diezelfde liefde waarmee God ons in Christus heeft liefgehad en nog steeds liefheeft ! Laat diezelfde liefde doorstromen naar de mensen om ons heen in de wereld ! Laten wij tot slot lezen 2 Korintiërs 5:17-19. “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd”. God heeft ons door Christus met Zich verzoend. God heeft ons de bediening van verzoening gegeven. Laten we elkander veelvuldig vergeven, verdragen en van harte liefhebben, gelijk ook Jezus ons veelvuldig vergeeft, verdraagt en ons van harte liefheeft ! God trekt met Zijn liefde aan ons. Kunnen wij die dingen loslaten die ons zo vasthouden ? “Hoor, o volk: de Here is onze God; de Here is één! Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht”. Amen !