Het woord van zondag 25 april 2021

(spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
De kracht van het gebed. Jezus heeft gezegd: “Wederom, [voorwaar] Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van Mijn Vader, die in de hemelen is”. (Matteüs 18:19) Terug in Matteüs 7:7 staat: “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden”. Bidt en u zal gegeven zijn ! Zullen wij dan alles ontvangen wat wij bidden ? Voorzeker niet ! Als wij oprecht bidden, dan zal Hij ons gebed beantwoorden. Maar soms is het niet datgene wat wij voor ogen hadden. Weet je, ik heb ergens gelezen: ‘God vervult niet al onze wensen, maar wel al Zijn beloften’. In Jeremia 33:3 staat: “Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet”. Dit is een belofte van God aan ons die in Hem geloven. Hij is getrouw. Hij zal het doen ! Dus nogmaals: wij bidden tot God, wij roepen tot Hem en Hij zal ons antwoorden ! Hij zal ons bidden verhoren naar Zijn wil ! In welke situatie wij ook zijn, Hij zal ons antwoorden ! Hij is met ons ! Hij houdt van ons ! Als je baas op je werk heel tevreden is met je werk wat je doet, dan zal, als je een goede baas hebt, hij jou belonen en krijg je wat je verdient: salarisverhoging of een hogere functie of een vaste aanstelling. Weet je, in het Koninkrijk van God gaat het anders: als je je met hart en ziel inzet voor de Heer, dan zal Hij jou ook belonen. Het eeuwige leven. Maar het is uit genade ! Je hebt het eigenlijk niet verdient. Want je behoudenis ontvang je niet op grond van je werken, maar uit genade,je geloof in Jezus Christus ! We gaan naar Lucas 18:9-14. Weet je, als je voor de Here werkt, klop je nooit op de borst, zeggende aan iedereen: “kijk eens wat ik allemaal doe voor de Here”. Je bent dan net als die Farizeeër. Je hebt je loon dan al reeds van mensen. Doe je werk als voor de Here en niet om in de kijker te willen staan voor mensen. Dan zul je uiteindelijk loon van de Here ontvangen. Beantwoord aan de liefdewerken van God. Deze zijn de vrucht van je bekering. Als je je hart aan de Heer hebt gegeven, dan verlang je iets voor de Here te doen. De Heilige Geest legt deze dingen in je hart om te doen. God is liefde ! Zijn houding tegenover ons is liefde. Maar de vraag is: hoe is onze houding naar God toe ? En hoe is onze houding naar elkaar toe ? Ook dat moet liefde zijn !

Lees de volledige preek..