Het woord van zondag 24 april 2022

(spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
We mogen heel blij zijn dat wij op dit stukje aarde mogen wonen. De Heer zegent ons. Ook al moeten sommigen van een minimum inkomen leven, het is nog altijd veel meer dan op heel veel andere plekken op deze aarde. Echter, wat is geld hebben ? Ik heb al eens meegemaakt dat er iets gebeurde in mijn leven, wat zoveel indruk op mij maakte dat ik er ’s avonds niet van kon slapen. Je kunt wel een heel mooi bed kopen, maar slaap kun je niet kopen. Je kunt wel met geld een hele dure brand- en inboedelverzekering afsluiten, maar veiligheid kun je niet kopen. Echte rust en veiligheid kun je niet kopen, die vindt je alleen, als je in de Here Jezus Christus bent. Je kunt wel een heel mooi huis kopen, maar een thuis kun je niet kopen. Wat een thuis betreft, ons echte thuis zal zijn straks bij de Here, in de woning die Hij voor ons bereid heeft in de hemel. Je kunt met geld wel een hele dure zorgverzekering afsluiten, maar gezondheid kun je niet kopen. Wat je gezondheid betreft, doe je best om gezond te leven, maar weet onder alle omstandigheden: wij hebben in Jezus Christus eeuwig leven ! Ik wil vanmorgen met jullie gaan naar Johannes 9:1-41. De Heer wil hiermee niet zeggen, dat deze man of zijn ouders nooit gezondigd hadden, maar wel dat zijn blindheid geen zonde tot oorzaak hadden. Het oordeel van mensen kan soms hard zijn. Als iemand ziek is, wordt vaak gerefereerd aan de zonden van de zieke of van zijn voorouders. God kan ziekte toelaten, opdat Hij Zich door een wonderteken kan verheerlijken. Dit is een voorbeeld hiervan. In de oudheid werd speeksel gebruikt als geneesmiddel tegen oogziekten. Was het slijk het geneesmiddel tot genezing ? Neen, hij moest zich eerst wassen in het badwater van Siloam ! Pas daarna werd hij ziende. Waarom genas Jezus nu juist op de sabbatdag mensen ? Omdat Hij wou aantonen dat met Zijn komst een nieuw heilstijdperk was aangebroken, nl. de eeuwige sabbat of rustdag. Wat zegt Hij elders in Gods woord: “het Koninkrijk Gods is over u gekomen”. Jezus verwijst hier naar Jesaja 35:5-6. Nadat hij genezen was gaat de man naar huis. Zijn buren en kennissen herkenden hem in eerste instantie niet. Hij was toch die blinde bedelaar ? De man, echter, getuigt naar hen dat Hij genezen is door Jezus. Waarom vragen zij vragen hem waar Jezus is en waarom brengen hem naar de Farizeeën ? Willen zij Hem eren als de van God gezonden Geneesheer ? Of… willen zij Hem aanklagen bij de Farizeeën uit angst ? Ietsjes verder in het verhaal lezen we nl. dat de Joden onderling overeengekomen waren dat indien iemand mocht belijden dat Jezus de Christus was, uit de synagoge gebannen zou worden. En dat wilden zij niet. Wat zegt deze man tegen de Farizeeën die niet geloofden dat dat hij eerst blind was en daarna ziende geworden was ? lees: vers 25. “Wat jullie van deze Jezus ook vinden, één ding weet ik: Hij heeft mij genezen van mijn blindheid”. We lezen vervolgens dat de man wordt uitgeworpen uit de synagoge. Wat zeggen wij tegen mensen die ons bekritiseren over ons geloof in God ? Als Jezus hoort wat hem overkomen is, stelt Hij hem een vraag: “Gelooft gij in de Zoon des mensen” ? De man antwoordde: “En wie is Hij, Here, dat ik in Hem moge geloven” ? Jezus zegt tot hem: “Gij hebt Hem niet slechts gezien, maar die met u spreekt, die is het” De man zegt dat hij gelooft werpt zich voor Hem neder. Jezus zegt vervolgens tot hem: “Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, opdat wie niet zien, zien mogen, en wie zien, blind worden”. Dit hoorden sommigen uit de Farizeeën, die bij Hem waren, en zij zeiden tot Hem: “Zijn wij soms ook blind” ? Jezus zegt tot hen: “Indien gij blind waart, zoudt gij geen zonde hebben; maar nu zegt gij: Wij zien; daarom blijft uw zonde”. Jezus zegt in feite tot de Farizeeën: “al ziende zijn jullie blind. Jullie zien alleen wat voor ogen is. Jezus is gekomen als een Licht in de wereld. Wie Hem volgt zal nooit in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. (Johannes 8:12) Verder in Johannes 8:31-32 zegt Jezus: “Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken”. Broeders en zusters. Geloof in de Here Jezus. Hij is de Waarheid. Geloof in Gods woord en de Waarheid zal u vrijmaken ! Amen !