Het woord van zondag 23 oktober 2022

(Spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
Vanmorgen wil ik het met jullie hebben over de genade van God. De genade van God is aan ons verschenen door Jezus Christus. De genade Gods is ten volle geopenbaard door de liefde van Jezus Christus. Het is goed om te beseffen wie wij zijn in Jezus Christus. Ik wil graag met jullie gaan naar 1 Korintiërs 1:3-5. “genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus. Ik dank God te allen tijde over u, vanwege de genade Gods, die u in Christus Jezus geschonken is; want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem: in alle woord en alle kennis”. Hier staat dat de genade Gods aan ons geschonken is ! Wij leven in de tijd van de genade ! Alles wat wij van de Here ontvangen is genade. Wij zijn rijk in Hem ! De genade Gods is ons bewezen, doordat wij Hem mogen kennen in een persoonlijke relatie en dat Hij ons laat zien door Zijn woord hoe wij behouden kunnen worden. God heeft ons Zijn liefde getoond in Christus Jezus ! De meeste van de brieven in het nieuwe testament zijn geschreven door Paulus. Ik wil met jullie delen hoe Paulus zelf de genade Gods ervoer. Laten we lezen: 1 Korintiërs 15:10. “Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is”. Wat zijn die twee dingen die Paulus dankt aan Gods genade? Het eerste is zijn identiteit. Paulus zegt: dankzij Gods genade ben ik wat ik ben. Wie hij is, zijn identiteit, heeft op geen enkele manier met hemzelf te maken, met zijn prestaties maar puur en alleen met Gods genade. Zijn identiteit is een cadeau dat rust op Gods gevende liefde. Genade is de liefde van God die niet afhangt van hoe goed jij je best doet. Genade is de liefde van God die niet aansluit bij wat wij zijn maar die ons maakt tot wat wij zijn. Dat is wat Paulus hier zegt: alleen dankzij Gods genade ben ik wat ik ben. In Paulus’ geval: een apostel die het goede nieuws van Jezus mag verspreiden. Paulus wist wie hij was als mens voor zijn bekering. Een zondaar ! Maar Paulus wist ook wie hij was als mens na zijn bekering. Lees Romeinen 7:22-25: “..want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods, maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here. ”Het tweede dat Paulus aan Gods genade dankt vind je aan het eind van vers 10. Dat is dat hij harder gewerkt heeft dan alle andere apostelen. In onze oren klinkt dat al gauw opschepperig. Maar zo is Paulus echt niet. Waarom zegt Paulus het dan wel ? Omdat hij het niet kan laten om te wijzen op de kracht van Gods genade. Paulus zegt: Gods genade in mijn leven is niet zonder uitwerking gebleven. Toen ik door kreeg dat ik mijn leven volledig dank aan Gods genade, aan die waanzinnig grote en diepe genade, toen kon ik niet meer met mijn armen over elkaar blijven zitten. Dat lukte me gewoon niet. Ik moest eruit. Ik werd voortgedreven om het evangelie te verkondigen. Dag en nacht. Ik heb harder gewerkt dan alle andere apostelen, niet op eigen kracht maar dankzij Gods genade. In 2 Korintiërs 5:14 zegt hij het als volgt: “Want de liefde van Christus dringt ons…”. Als je nu aan Paulus zou vragen: welke plek heeft Gods genade in jouw leven, dan zou hij antwoorden: het is de basis, het is het fundament, hier rust mijn leven op. Ik ben wat ik ben alleen dankzij Gods genade. Ik wil met jullie lezen Efeziërs 2:8-9: “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme”. God heeft ons in Christus zijn genade geschonken. Wij hadden het eigenlijk niet verdiend. De mens was helemaal vervreemd van God. Maar wat zegt Johannes 3:16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe”. Soms komen we hele moeilijke situaties in ons leven tegen waar van wij zeggen: “waarom laat God dit in ons leven toe” ? Laten we lezen in 1 Petrus 5:10 “Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid” ! God heeft een plan met ons leven. Doordat wij blijven zien op God en volharden in Hem ook tijdens deze hele moeilijke situaties zal Hij ons volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten in Hem. Tot slot wil ik met jullie lezen Romeinen 12:3-8. “Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld. Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander. Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is: profetie, naar gelang van ons geloof; wie dient, in het dienen; wie onderwijst, in het onderwijzen; wie vermaant, in het vermanen; wie mededeelt, in eenvoud; wie leiding geeft, in ijver; wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid”. Amen.