Het woord van zondag 22 augustus 2021

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil met jullie lezen Filippenzen 1:3-6. Paulus zegt hier dat hij met blijdschap zijn broeders en zusters gedenkt. Want hij ziet dat de Here in hun leven een nieuw werk is begonnen. En dat zij enthousiast zijn met hun nieuw leven in de Heer. En dat zij ervaren dat zij getrokken wordende liefde van God. En dat kun je aan de buitenkant zien ! Een christen is niet iemand die in een stil hoekje zit en alleen maar de bijbel leest. Een christen wordt waargenomende wereld. Een christen is een licht in de duisternis. Het is belangrijk dat hetgeen jij in jouw leven voor God doet vruchten afwerpt. Goddelijke vruchten. Paulus kijkt hier ook uit naar de dag van Christus. Ook wij mogen in de verwachting zijn van de komst van Christus. In vers 6 zegt Paulus: “Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus”. God zal ook het werk hetgeen Hij is begonnen in ons tot het einde toe afmaken ! God zal het plan dat Hij met ons heeft stap voor stap uitwerken tot het einde toe ! Hij laat niet los wat Zijn hand begonnen is ! Hij zegt tegen ons: “En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld”. (Matteüs 28:20) Laten we net als Paulus ons verheugen in elke broeder en zuster die zijn/haar hart aan de Heer gegeven heeft en die zich heeft laten dopen en zijn/haar oude leven heeft afgelegd en een nieuw leven is begonnen in Christus Jezus. We gaan naar Marcus 13:1-4. De Here spreekt hier over de tijd dat deze dingen in de wereld voorbij zullen gaan. Jezus heeft het hier over de grote gebouwen. Hij doelt hiermee op de schoonheid en pracht van de tempel en de perfectie waarmede het was gemaakt. Maar Jezus zei echter tot Zijn discipel: “Ziet gij deze grote gebouwen. Er zal geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken”.

Lees de volledige preek