Het woord van zondag 21 november 2021

(Spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
De Here is bij ons ! Hij laat ons nooit alleen ! Hij laat zich dagelijks merken in ons leven. Zelfs als wij soms met onze eigen dingen bezig zijn. Als we ons volledig aan Hem geven, dan heeft Hij de controle. Het is fijn met Hem te wandelen, met Hem te leven. Het is met het prediken van Gods woord zo dat het de bedoeling is dat Gods woord spreekt. Iemand kan veel spreken, maar soms weinig zeggen. We mogen ons uitstrekken naar de leiding van Gods Geest ! Op verschillende plaatsen in het nieuwe testament staat als iemand Jezus iets vraagt, dat er staat: “Jezus antwoordde en zeide tot hem….”. (Johannes 14:23; Johannes 6:26; Johannes 3:10…enz.) Wat betekent dit ? Als men Jezus iets vraagt, dan zit in dat antwoord de volle wijsheid van God. Jezus beantwoordt elke vraag met het enige juiste antwoord. God is groot ! Hij is almachtig ! God openbaart Zich in uitzichtloze situaties en natuurlijke onmogelijkheden ! Bij God zijn alle dingen mogelijk ! God is de Schepper van alles. Hij staat boven de natuurwetten. In Gods vocabulaire staat niet het woord “onmogelijk” ! In het oude testament lezen we dat God Zijn grootheid en Zijn almacht steeds weer toont aan Zijn volk Israël. Eén van de bekendste voorbeelden vinden we in Exodus. Ik wil met jullie lezen Exodus 14:9-18. Het gaat over de doortochtde Schelfzee. De Israëlieten vreesden voor hun leven. Vóór hen de Schelfzee en achter hen Farao en zijn legermacht. Zij zaten als ratten in de val ! Maar God toont Zijn Almacht aan Zijn volk ! Mozes moet zijn staf opheffen en zijn hand uitstrekken over de zee. Het, voor een mens, onmogelijke gebeurt ! De zee wordt gespleten en het volk trekt verder over het droge. Broeders en zusters, God is dezelfde nu ! Hoe uitzichtloos uw situatie ook lijkt, vertrouw op de Here ! Gods woord zegt dat wij zelfs niet op onze eigen inzicht niet moeten vertrouwen. (Spreuken 3:5-6) Laten wij niet alleen spreken over Gods woord, maar ook handelen naar Gods woord. Laten we verder gaan met Mozes en het volk in de woestijn. Het volk mopperde voortdurend tegen Mozes. Zij verweten Mozes dat hij hen in de woestijn had geleid. Er was geen eten en drinken ! Mozes roept God aan en God voorziet in eten en drinken. (Exodus 15:23-25 en Exodus 16:2-4) Het is Gods genade ! Ik kan het niet genoeg zeggen: vertrouw op de Here en al je nood of strijd ! Hij zal voorzien ! Klaag niet ! God ontfermde Zich over Zijn volk en zo wil Hij Zich ook ontfermen over ons. Tenminste, als wij Hem toelaten ! God heeft Zijn grootheid en almacht ook laten zien in Jezus Christus !

Lees de volledige preek..