Het woord van zondag 21 augustus 2022

(Preek br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
God houdt van zondaars, maar Hij haat de zonde. Ik wil met jullie vandaag lezen Genesis 3:1-5. Wat zegt dit Bijbelgedeelte eigenlijk over de huidige tijd ? Deze wereld drijft steeds verder af van God. De verleidingen voor kinderen Gods in deze wereld om te zondigen zijn ontzettend groot. Als je aan die verleidingen toegeeft, dan heeft dat consequenties. Hoe gehoorzaam zijn wij aan God ? Laten we lezen Genesis 2:16-17. “En de Here God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven”. Er waren meerdere bomen in het hof in Eden. Maar 2 bomen worden met naam genoemd; de boom des levens en de boom van kennis van goed en kwaad. Enkel van de boom van kennis van goed en kwaad mocht Adam niet eten, want dat zou hun dood betekenen. De boom des levens heeft betrekking op onze toekomst. De boom van kennis van goed en kwaad heeft betrekking op ons. Het is zó belangrijk om God te gehoorzamen. Eva deed dat niet Zij werd verleid door de slang om van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad te eten. En Eva verleidde Adam om van de vrucht te eten. Deze wereld verlustigd zich in de zonde. Alles wat God verbiedt is tegenwoordig mogelijk ! De mensen in deze wereld hebben nodig om van God te horen. Van Zijn liefde en genade. Na de zonde begaan te hebben verborgen Adam en Eva zich voor God. (Genesis 3:8-9) Maar voor God kun je je niet verbergen. Hij is alwetend ! God roept Adam en Eva ter verantwoording. Adam geeft Eva de schuld van het begaan van de zonde. Eva, op haar beurt, geeft de slang de schuld. Beiden worden zij vetdreven uit het paradijs en op de aarde gezet. Komt dit ons niet bekend voor ? Zeg eens, hoe vaak geven we een ander de schuld van het begaan van een zonde door ons bedreven ? Hoe vaak geven we een ander de schuld, als wij falen om iets te doen ? Durven wij zelf voor God verantwoording af te leggen voor de zonden die wij begaan ? De wereld wil God niet kennen. Zij verklaren ons voor gek als we over Jezus getuigen. Ik wil gaan naar Efeziërs 2:1-10. Wij worden geboren met een zondige natuur. Het loon dat de zonde geeft is de dood, maar in Christus Jezus hebben wij die Hem aangenomen hebben eeuwig leven ontvangen. God heeft ons een plaats bereid in de hemel. Er is maar één weg om op die plaats te komen. In Johannes 14:6 zegt Jezus: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij”. Jezus is dus de enige weg tot God ! Door Jezus mogen wij een persoonlijke relatie met God de vader hebben. Want wat zegt Jezus hier duidelijk: “…..niemand komt tot de Vader dan door Mij”. God is een genadig God. Als wij zondigen en wij belijden onze zonde bij Hem, dan vergeeft Hij ons. Maar val niet de hele tijd terug in dezelfde zonde ! God vraagt ons om elkander van harte lief te hebben met Gods liefde. Als wij Jezus Christus hebben aangenomen, dan woont de liefde Gods in ons door de Heilige Geest. Laat je leiden door de heilige Geest, dan komt de liefde Gods door jou heen naar buiten naar de mensen om jou heen. Laten we elkander ook niet oordelen. In Romeinen 2:1 staat: “Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen”. Dank God voor de woorden die je van Hem ontvangen hebt. Gods woorden toepassen in je leven geven wijsheid om te wandelen naar Zijn wil. God wil wonderbare dingen doen in je leven ! Maak ruimte in je leven voor God ! Ik wil gaan naar Romeinen 5:19-21. De zonden in deze wereld nemen steeds meer toe, maar alleen in Christus Jezus worden wij gerechtvaardigd. We gaan tot slot naar Efeziërs 3:14-21. “Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen”.