Het woord van zondag 20 november 2022

(Spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
De mens wil controle hebben over zijn leven. Hij wil de zekerheid dat alles goed gaat in zijn leven. Van nature denkt de mens deze zekerheid te vinden in zichzelf. Hij denkt: “Pluk de dag. Doe wat je zelf leuk en goed vindt. Dan komt alles goed” ! God echter heeft een boodschap voor de mens. Hij is de Schepper van hemel en aarde. Hij heeft alle macht. Hij heeft alles in Zijn hand. Hij bepaald wat er gaat gebeuren met deze wereld. God zegt: “niet de wil van een mens geschied, maar Mijn wil”. Zo gaat het, helaas, in heel veel landen in deze wereld. Een dictator staat op. Is God een dictator ? Neen, beslist niet. Hij is een God van liefde. Hij weet wat waarachtig goed is voor de mens. Wat is Gods wil voor de mens ? We gaan lezen Romeinen 12:2. “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene”. Hier lezen we duidelijk dat de wil van God voor ons is: het goede, het welgevallige en het volkomene. In de bijbel lezen we over verschillende mensen die Gods almacht hebben ervaren in hun leven. Laten we gaan lezen Romeinen 4:19-21. Hier gaat het natuurlijk over Abraham. Hij krijgt een belofte van God. God zegt tot hem: “Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw nageslacht zijn”. (Genesis 15:5) Het was op dat moment een prachtige nacht met tienduizenden, wel honderdduizenden sterren aan de hemel. Op dat moment gelooft Abraham God in deze belofte. Maar op het moment dat God verderop in Genesis 17:19 zegt: “….maar uw vrouw Sara zal u een zoon baren, en gij zult hem Isaak noemen, en Ik zal mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond, voor zijn nageslacht”, dan veranderd zijn geloof in ongeloof. Sara is 90 jaar ! Zij zwanger ? Dan kan toch niet ? Abraham moest leren om te vertrouwen op God dat wat Hij belooft dat dat zal gebeuren ! Ook wij moeten dat vaak leren. God heeft ons zoveel beloften gegeven in de bijbel. Wij moeten leren vertrouwen op Hem. Zijn beloften zijn: ja en amen. Wij maken ons veel te vaak druk om allerlei situaties die zich in ons leven voordoen, terwijl God zegt: “Werpt al uw bekommernis op Mij, want Ik zorg voor u”. (1 Petrus 5:7) Uiteindelijk baart Sara inderdaad een zoon. Gods belofte aan Abraham wordt vervuld. Abraham is overtuigd. God is almachtig ! God heeft hem gezegend met een zoon ! Maar wat lezen we verderop in Genesis 22:2 ? “Neem toch uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, Isaak, en ga naar het land Moria, en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen, die Ik u noemen zal”. Hoe is Abrahams reactie ? “Toen stond Abraham des morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, en nam twee van zijn knechten met zich, benevens zijn zoon Isaak; hij kloofde hout voor het brandoffer, begaf zich op weg en ging naar de plaats, die God hem genoemd had”. (Genesis 22:3) Dat Abraham God direkt gehoorzaamde, daar blijkt uit dat hij God vertrouwde dat God een hoger plan voor hem en Sara had. Hij handelde in geloof ! In ander persoon waar we in de bijbel over kunnen lezen is Mozes. We weten dat Mozes als baby in een biezen kistje in de Nijl werd gelegd door zijn moeder. (Exodus 2:3) Een van de dienaressen van de dochter van de Farao vond hem en bracht hem naar de dochter van de farao. Mozes werd door haar als zoon aangenomen. Zodoende groeide Mozes op in het paleis van de Farao. In Exodus 3:1-10 lezen we over de roeping van God voor Mozes. Mozes moest het volk van God leiden uit Egypte. Het volk van God was in die tijd nl. als slaven onderworpen aan de Farao. Zij hadden het heel zwaar en God zag het. Uiteindelijk gaf de Farao Mozes toestemming om het volk uit Egypte te leiden. 40 Jaar door de woestijn ! Ondanks vele wonderen en tekenen bleef het volk klagen. Maar Mozes was verzekerd dat God met hem en het volk was. In Exodus 14:9-18 lezen we over de doortocht door de Schelfzee. In Exodus 16:11-16 lezen we dat God het volk voorzag van voedsel. In Numeri 21:4-9 lezen we dat Mozes een koperen slang op een staak plaatste en iedereen die zijn blik op die kopen slang richtte, die werd genezen. Allemaal wonderen en teken van God ! Genade van God voor Zijn volk ! Dit allemaal van wege Zijn belofte aan Mozes: “Ik heb gezegd, dat Ik u uit de ellende van Egypte voeren zal naar het land der Kanaänieten, Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten, naar een land vloeiende van melk en honig”. (Genesis 3:17) God heeft het gedaan. Jammer genoeg hebben velen hun leven verloren in de woestijn. In Marcus 5:25-34 lezen we over een vrouw die al 12 jaar aan bloedvloeiingen leed. Zij was er voor 100% van verzekerd dat op het moment dat zij de kwast van Jezus’ kleed zou aanraken, dat zij genezen zou worden. Hoe zit het met ons ? Hoe goed zijn wij verzekerd wat God betreft ? Lees: Romeinen 8:38-39. “Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here”. Op een verzekeringspolis staan verschillende voorwaarden waaraan de verzekerde moet voldoen. Op Gods verzekeringspolis staat maat één voorwaarde, nl.: “vertrouw op Mij. Jouw leven is in Mijn hand”. Amen.