Het woord van zondag 2 oktober 2022

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Het is geweldig om te zien wat de Here in de afgelopen weken in beweging heeft gebracht. En dit door gewoon voor situaties te bidden en verder te vertrouwen dat Hij het gaat doen ! Gods woord is levend ! Ik wil met jullie gaan naar Johannes 1:1-5. “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen”. Als de Here iets spreekt en het daadwerkelijk doet, dan kun je eigenlijk direct daarna zeggen: “…en de Here zag dat het goed was” ! We lezen het in Genesis 2:7, waar God de mens formeerde uit het stof der aarde. God blies Zijn levensadem in de neus van de mens en zo werd de mens tot een levend wezen. Er gebeurde iets met de mens. En dit is wat bedoelt is met wat we lezen in Johannes 1:4: “….en het leven was het licht der mensen”. Dus elk van God gesproken Schriftwoord, wat Hij naar jou toe spreekt, dan kun je met de Here spreken: “ik zag, met de Here, dat het goed was”. Dus alles wat de Here doet, ook in jouw situaties, dat is goed. We mogen Hem daarop vertrouwen ! Als de Here spreekt, dan gebeurt het ! De Here vervult al Zijn beloftes ! De vraag is: hoe is ons geloof ? Lees Matteüs 17:20 waar Jezus zegt tot Zijn discipelen: “Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn”. Een mosterdzaad is zo klein als een speldenknopje. Ook al heb je een klein geloof, de Here wil toch door je heen werken. Als wij open staan voor hetgeen de Here door ons heen doet en wij passen dat toe in ons leven, dan zal ons geloof in Hem groeien ! “Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd”. (2 Korintiërs 4:16) Dit is het werk van God in ons ! Dit is wat Hij wil doen, indien wij volharden in ons geloof in Hem ! In Johannes 1:5 staat verder: “en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen”. Hier wordt gesproken over de werken van satan. Hij wil de schepping vernielen. Dit is de duisternis die op de aarde ligt. Jezus is het licht dat in de duisternis is gekomen. Hij heeft de duisternis, dat is satan, voor eens en voor altijd overwonnen door Zijn offer op Golgotha. Hij heeft dit gedaan voor ons, opdat allen die Hem aangenomen hebben vrij zouden zijn ! Zijn licht schijnt in ons ! We lezen verder in Johannes 1:9-11. “Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen”. Dit zien wij steeds meer als wij evangeliseren. Veel mensen willen niets van God weten. Zij kunnen het licht niet verdragen. Zij leven in de duisternis. Maar als het licht van de Here komt, dan wordt alles openbaar. Niets is voor Hem verborgen ! Maar wat lezen we verder in vers 12 en 13: “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn”. Halleluja ! Toen wij ons leven aan Christus gaven, toen werden wij wederom geboren in Hem. Het oude is voorbij, prijs de Heer ! Wij mochten ons oude leven afleggen ! Wij worden dan geboren als een schone tempel voor God, opdat de Heilige Geest kan wonen in ons ! Wat zegt Jezus daarover: “Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden”. (Johannes 7:38-39) We gaan naar Jesaja 9:1-6. Hier wordt gesproken over Jezus. Hij is gekomen als een licht in deze duisternis. Uiteindelijk zal de Here alles herstellen naar Zijn wil, naar Zijn woord. We gaan naar Efeziërs 5:6-21. Wat mij opvalt is dat in vers 8 staat dat wij vroeger duisternis waren. Dus niet dat wij in de duisternis waren. Neen, wij waren vroeger duisternis. Dit betekent dat wij volledig in de macht van satan waren. Wij waren in het bezit van de satan ! Maar wat staat er verder: “…maar thans zijt gij licht in de Here”. Zorg dat jouw licht in de Here continu brandend blijft ! Laten wij geen deel hebben aan de duisternis ! Laat Christus jouw licht zijn ! De Here is met jou ! Niemand kan jou roven uit Zijn hand ! Ga de Here loven en prijzen en deel Zijn liefde onder elkander ! Amen.