Het woord van zondag 2 december 2018

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We lezen vanmorgen uit Handelingen 2:14-24.We weten dat hiervoor de Heilige Geest op de discipelen was uitgestort. Er was een geluid van een windvlaag die door het huis ging. Er waren tongen van vuur op de discipelen gekomen. De menigte liep te hoop en verbaasden zich over alles wat zij zagen en hoorden. Vervolgens begint Petrus te spreken tot de menigte. Hij spreekt over hetgeen met de discipelen is gebeurt. Hij vertelt hen dat de volheid van Gods Geest over de discipelen was gekomen en dat uitte zich o.a. bij hen in het spreken van tongen. Hij haalt aan de profetie in Joël 2:28-32. Hij doet dit om aan de mensen te laten zien dat hetgeen zij horen en zien naar Gods woord was. De Heilige Geest zou worden uitgestort in de laatste dagen over alle vlees. Dit betekent dat het gevolg zal hebben over eenieder. We lezen dit in de verzen 17 en 18. Bij God is geen aanziens des persoons in de zin van rangen of standen. De Here werkt wel door Zijn Geest in allen. De Here zal daaraan toevoegen in wonderen en tekenen. De wonderen en tekenen zullen de gelovigen volgen.
Lees de volledige preek[:]