Het woord van zondag 19 juni 2022

(Spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
Ik wil met jullie gaan lezen Jakobus 2:14-26. Hier staan twee dingen centraal: het geloof én de werken. Hoe staan deze 2 tot elkaar ? Hier staat dat de één niet zonder de ander kan. Hier staat heel duidelijk: geloof zonder werken is dood. Het is net als die roeiboot op het water. Geloof is de ene roeispaan en de werken is de andere roeispaan. Alleen als je beide roeispanen samen tegelijkertijd gebruikt, dan kom je vooruit. Als je maar één roeispaan gebruikt dan kom je echt niet vooruit. Dan cirkel je in de rondte. In dit Bijbelgedeelte staan de werken in direct verband met de naastenliefde. Weet je, vanuit de liefde Gods vloeien vanzelf de goede werken voort. Als je door Gods liefde bewogen wordt met een naaste in nood, dan ga je hem/haar natuurlijk helpen. Kun je daar je “àmen” op zeggen ? Waarom ? Omdat God liefde is ! Het grootste geschenk dat je iemand in nood kunt geven is als je hem/haar kunt laten kennis maken met Gods liefde. Dat is Jezus Christus ! Als je die persoon kunt duidelijk maken dat Jezus Christus hét Antwoord is op alle nood ! Als die persoon mag ervaren dat Jezus Christus waarachtig de Weg en de Waarheid en het Leven is ! Jezus Christus is de énige uitweg uit alle nood ! Hoe ervaarde Paulus dit ? Allereerst was het Paulus diepste verlangen dat Jezus Christus door Hem heen verheerlijkt zou worden in zijn werk voor God ! Het was bij Paulus: niet aan hem de eer, maar aan God de eer ! (2 Korintiërs 5:12) In vers 14 lezen we dat Gods liefde hem drong om de mensen te dienen met het evangelie van Jezus Christus ! Paulus ging in geloof ! En dit was écht werken ! Het was echt niet als heden ten dage. Tegenwoordig kun je met de auto, vliegtuig of boot op elke plek in de wereld gemakkelijk komen om de mensen het evangelie van Christus te verkondigen. Toen niet ! Alles moest te voet gaan. Het was echt niet gemakkelijk ! Maar Paulus deed het ! Waarom ? Omdat de liefde Gods hem drong om dit te doen ! (lees: 2 Korintiërs 5:14-21) Gods Geest maakte Paulus nl, duidelijk dat Jezus niet alleen voor hem aan het kruis was gegaan, maar voor eenieder. Het nieuwe leven in Christus was dus niet alleen voor hem bestemd, maar voor eenieder. Daarom lezen we ook in vers 17: “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen”, Bij God is geen aanziens des persoons ! (Jakobus 2:1) Het is Zijn verlangen dat eenieder tot bekering komt ! (2 Petrus 3:9) God daagt ons uit om niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te werken ! Laten we gaan lezen in Handelingen 2:17-21. “…. ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren”. Hier wordt gesproken over deze tijd. Wie zijn die dienstknechten en dienstmaagden ? Antw.: dat zijn wij, de kinderen Gods ! De Heilige Geest wil door ons heen werken. Hoe is het met ons ? Is het zoals in Spreuken 6:10-11 ? “Nog even slapen, nog even sluimeren, nog even liggen met gevouwen handen – daar komt uw armoede over u als een snelle loper en uw gebrek als een gewapend man”. Of is het zoals staat in Romeinen 13:14 ? “Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt”. Wat vraagt de Here uiteindelijk van ons ? Laten we lezen Matteüs 25:23. Wat zegt deze heer tot zijn slaaf: “Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer”. Weet je, de Heer geeft ons in ons leven geen overvolle programma van werken voor Hem ! In dat weinige dat Hij ons geeft om voor Hem te doen, vraagt Hij ons om getrouw daarin te zijn. Wat staat in Openbaring 2:10 ? Daarmee wil ik afsluiten. “Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens ”. Amen.