Het woord van zondag 17 oktober 2021

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil met jullie vanmorgen lezen in Matteüs 7:13-14. Als je tot geloof komt en je je leven aan de Here hebt gegeven, dan denken veel mensen dat ze er zijn. Maar weet je: dat is eigenlijk pas het begin. Want toen je niet geloofde, toen je niet naar Gods woord hoorde, was de satan niet in jou geïnteresseerd. Want jij behoorde hem toe ! Zaken veranderen op het moment dat je geloofde in Jezus Christus. Toen je geloofde dat Hij voor al jouw zonden aan het kruis is gegaan en dat Hij jou een heel nieuw leven heeft gegeven en zo jou heeft vrijgezet ! De satan zal dan alles in het werk stellen om jou voor zijn dienst te behouden. Satan is een leugenaar ! Hij is de vader van de leugen ! (Johannes 8:44) Alles wat uit hem komt is leugen ! In Matteüs 5:17-48 legt Jezus uit waarom Hij gekomen is naar de mens. In vers 17 zegt Jezus dat Hij niet gekomen is om de wet of de profeten te ontbinden. Hij zegt dat Hij niet is gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. De essentie van Jezus is om Gods wil te vervullen. Jezus is gekomen om ons uit te tillen uit deze leugenachtige wereld en ons te brengen tot de volle waarheid in Hem ! Geef je leven aan Jezus ! Weet dat je geen twee heren kunt dienen. (Matteüs 6:24) Reinig en heilig je leven tot eer van God ! Geef niet toe aan de leugens van satan ! Neem niet alles maar klakkeloos aan ! In Matteüs 7:13-14 zegt Jezus: “Gaat inde enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden”. Richt je op de levende God ! Houdt je ver van occulte praktijken ! Er is maar één weg die leidt naar God ! Jezus ! In Johannes 14:6 zegt Jezus van Zichzelf: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader danMij”. Sluit geen compromissen met de satan ! Leef van elk woord dat uit de mond Gods uitgaat. (Matteüs 4:4) Leef in de relatie met God ! Neem tijd voor Hem ! In Matteüs 6:15-8 wordt gesproken over het bidden. Bidt niet om in het aanzien van mensen te staan. Gebruik geen omhaal van woorden !

Lees de volledige preek…