Het woord van zondag 17 april 2022

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Vandaag is geen dag van paas-eieren en paas-hazen, maar vandaag is een dag van leven ! Natuurlijk kunnen we daar allerlei symbolieken voor gebruiken, maar over welk leven gaat het nu ? Tegenwoordig zegt de wereld: “Ja, dat met die Jezus moeten we maar aannemen dat dat zo is”. Echter wetenschappelijk, historisch bekeken, zijn de bewijzen dat Jezus bestaan en dat Hij hier op aarde geleefd heeft, groter dan dat Julius Ceasar of welke andere grootheid in de geschiedenis geleefd heeft. Zelfs door de Romeinen werd over Hem geschreven. Dus niet alleen in de bijbel. Ook in allerlei Romeinse boeken staat over Hem geschreven. Jezus heeft geleefd ! Hij is gekruisigd ! En Hij is uit de dood opgestaan ! Dit zijn allemaal feiten ! Ik wil met jullie lezen 1 Korintiërs 15:3-11. Dit is het persoonlijke getuigenis van Paulus. Paulus beschrijft hier hetgeen hij zelf ontvangen heeft, nl. dat Christus gestorven is voor onze zonden, dat Hij begraven is en ten derde dage is opgestaan, naar de Schriften ! Verder schrijft hij dat Christus na Zijn opstanding aan heel veel mensen is verschenen, o.a. aan Kefas, de twaalfen, aan nog meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, aan Jakobus, al de apostelen en als allerlaatste ook aan hemzelf. Maar… wat zegt Paulus hier ? Hij somt op wat er gebeurt is en vertelt dat er getuigen waren in die tijd van Christus’ opstanding ! Als er in die tijd mensen waren die niet geloofden in Christus’ opstanding, dan verwees Paulus hun naar die mensen die getuige waren hiervan. Want het merendeel van die getuigen waren in die tijd nog in leven ! Jezus heeft het van te voren, trouwens, al verschillende keren aan Zijn discipelen gezegd dat Hij naar Jeruzalem zou gaan en dat men Hem daar zou veroordelen en dat men Hem daar ter dood zou brengen en dat Hij ten derde dage zou opstaan uit de dood ! Hij had het voorbeeld gegeven van de tempel, dat die zou worden afgebroken, maar na drie dagen zou opgebouwd worden. We zullen gaan lezen Johannes 2:19-22: “Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen. De Joden dan zeiden: Zesenveertig jaren is over deze tempel gebouwd en Gij zult hem binnen drie dagen doen herrijzen? Maar Hij sprak van de tempel Zijns lichaams. Toen Hij dan opgewekt was uit de doden, herinnerden zijn discipelen zich, dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en het woord, dat Jezus gesproken had”. Jezus sprak hier over de waarachtige tempel, de tempel van Jezus. Een tempel niet door mensenhanden gebouwd ! We gaan naar Lucas 23:50-56. Het gaat hier om Jozef van Arimatea. Hij was een Farizeeër en onderdeel van het Sanhedrin. Hij was niet eens met de veroordeling en kruisiging van Jezus. Hij verwachtte het Koninkrijk Gods. Hij was een goed en rechtvaardig man. Hij ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Pilatus stemde toe. Deze Jozef van Arimatea nam het lichaam van Jezus van het kruis en wikkelde het in linnen en legde Hem in een rotsgraf, waarin nog nooit iemand gelegd was. Vrouwen die met Jezus uit Galilea gekomen waren volgden en bezagen het graf en hoe Jezus’ lichaam gelegd werd. Toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed om naderhand, als de sabbat voorbij was, Jezus’ lichaam te verzorgen. Het feit dat deze Jozef van Arimatea Jezus’ lichaam in linnen wikkelde gaf aan dat deze man niet alleen goed en rechtschapen was, maar ook rijk was. We gaan naar Johannes 20:10-18. Maria staat al wenende aan het graf van Jezus. Een man vraagt haar waarom zij huilde. In eerste instantie wist Maria niet dat het Jezus was. Zij dacht dat het de hovenier was. Als Jezus haar naam roept, keert zij zich om en zij herkend Jezus ineens. Maria gaat vervolgens naar de discipelen en vertelt hen dat zij Jezus gezien had. We gaan naar Matteüs 28:1-7. Het moment van de opstanding ! Een engel des Heren spreekt hier Maria van Magdala en de andere Maria toe om niet bevreesd te zijn ! Hij verteld hen dat Jezus is opgewekt uit de dood ! We gaan naar Lucas 24:13-32. Hier lezen we dat Jezus ook aan de Emmaüsgangers na Zijn opstanding verschijnt. Ook zij wisten, in eerste instantie, niet dat het Jezus was. Laterna, toen Jezus bij hen aanlag en Hij het brood brak en de zegen uit sprak herkenden zij Hem. Uit dit woord van vanmorgen lezen we dus de geweldige getuigenissen van mensen die Jezus gezien hebben na Zijn opstanding. Hoe zit het met ons ? Hoe geweldig mooi is het dat wij zelf mogen ervaren dat Jezus niet dood is, maar leeft ! Hoe is het met het getuigenis van Jezus in ons ? Geloof jij dat Jezus ook voor jou is opgestaan ? Het feit dat Hij, als eersteling is opgestaan uit de doden is voor ons ook de belofte, dat wij met Hem zullen opgewekt worden bij Zijn komst ! Laten we ons niet meetrekken door deze wereld ! Laat Jezus je meenemen ! Jezus leeft ! Hij is opgestaan ! Amen.