Het woord van zondag 15 mei 2022

(Spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
Vanmorgen wil ik het hebben over emoties. Emoties zijn iets dat wij allemaal hebben. Die hebben wij gekregen van God. Blijdschap, verdriet, boosheid…. enz. God heeft ons Zijn grote liefde getoond. Dat deed Hij door Zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus naar de aarde te zenden. Ook Jezus had emoties. We gaan naar Johannes 11:33-35. Hier zien we dat Jezus verbolgen werd in de geest en diep ontroerd. In vers 35 lezen we dat Hij weende. Weende Hij vanwege de dood van Zijn vriend Lazarus ? Als dat zo is, waarom lezen we dan in vers 23 dat Hij tot Marta zegt: “uw broeder zal opstaan ” ? En als we teruglezen in vers 11, waarom zegt Hij dan tot Zijn discipelen: “Lazarus, onze vriend, is ingeslapen, maar Ik ga daarheen om hem uit de slaap te wekken ” ? Jezus wist dat Hij bij het graf van Lazarus gekomen was om hem uit de dood op te wekken. Zijn verbolgenheid in de geest, Zijn diep ontroerd zijn en Zijn wenen bij het graf van Lazarus kwam voort uit dat Hij zag het intense verdriet van Marta en Maria en allen die met hen meegekomen waren. (vers 33) Een andere emotie is boosheid. Allemaal zijn we weleens boos. Laten we gaan lezen in Lucas 19:45-48. We lezen hier over de tempelreiniging. In Johannes 2:15 lezen we dat Jezus van een touw een zweep maakte. Zo dreef Hij de kooplieden uit de tempel. Hij zei tot hen: “er staat geschreven: en mijn huis zal een bedehuis zijn, maar gij hebt het tot een rovershol gemaakt”. Jezus was boos omdat zij hieromtrent de schriften niet kenden. We gaan naar Lucas 22:41-44. Hier lezen we dat Jezus ook angst kende. Hij werd zelfs dodelijk beangst om hetgeen Hij moest ondergaan. Hij moest Zijn leven geven voor de zonden van de ganse mensheid. Hij bad: “Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede” ! Een engel verscheen uit de hemel om Hem kracht te geven. Hij bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als bloeddruppels, die op de aarde vielen. Een andere emotie is blijdschap. Blijdschap is een hele mooie emotie. In Johannes 15:11 staat dat Jezus zegt tot Zijn discipelen, maar ook tot ons: “Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde”. Wij mensen zijn door God geschapen met emoties. Laten we elkander van harte liefhebben. Laten wij compassie met elkaar hebben. Laten wij meevoelen met het lijden van een ander. Ook dit is een belangrijke emotie door God gegeven. We gaan naar Lucas 10:17-22. Wat waren de tweeënzeventig blij toen zij weer bij Jezus kwamen. Vol vreugde vertelden zij Jezus dat ook de boze geesten zich aan hun onderworpen hadden in Zijn Naam. Wat zegt Jezus tot hen: “Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen”. In vers 21 lezen we dat Jezus Zich verblijdde door de Heilige Geest ! Hij dankt Zijn Hemelse Vader. Verheug je in de Here ! God wil ons gebruiken voor Zijn dienst ! Hij is met ons ! Laat je leiden door de Heilige Geest ! Ik wil afsluiten met Psalm 57:10-12. Amen !