Het woord van zondag 15 augustus 2021

(Spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
We gaan lezen Kolossenzen 2:6-7. “Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging”. Broeders en zusters, hier worden wij aangesproken. Bovenstaande tekst is de hoofdtekst. Ik wil deze tekst in 5 delen behandelen “Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt…..” Hoe staat het met ons leven ? In hoeverre hebben wij Hem aanvaard ? Lees: Ezechiël 47:1-5. Hoever willen wij gaan met Hem ? Hebben wij erkend het verzoenend offer voor onze zondenHem aan het kruis op Golgotha. Is Hij waarachtig de Heer van ons hart ? Hebben wij ons leven in Zijn hand gelegd ? Zingen wij met volle overtuiging het lied: “Ik wandel in het licht met Jezus” ? Weet je wat het mooie is ? We mogen niet alleen wandelen met Hem, we mogen ook wandelen in Hem !
“wandelt in Hem…..” “Wandelt in Hem” gaat veel dieper. Het gaat om het woordje “in”. Jezus is ‘in’. Jezus is in ons ! Lees: Johannes 15:1-8. Het gaat om vers 3 en 4. Jezus zegt hier: “Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u”. Hij vervolgt: “Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft”. God heeft ons geroepen om vrucht te dragen. Laten we lezen Galaten 5:22. Dit zijn de karaktereigenschappen van God.

Lees de volledige preek..