Het woord van zondag 14 augustus 2022

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil met jullie gaan naar Romeinen 11:1-5. We zullen in de komende tijd voorzeker gaan horen over problemen rond Israël. Ik verwacht in de komende jaren dat de druk op Israël gaat toenemen. De wereld zal zich opmaken om op te trekken tegen Israël. Maar in die hele opmaat naar wat gaat gebeuren, is er heel duidelijk een plan van God. Sommige religieuze stromingen zeggen dat de Israëlieten zijn verstoten door God, want zij hebben Jezus aan het kruis geslagen. En dat zij Jezus niet erkend hebben als Messias en dus, zeggen zij, dat wij, uit de heidenen, voor het volk van God in de plaats zijn gekomen. Maar naar Gods woord sprekende is dat niet zo ! Want God heeft Zijn volk niet verstoten en zal dat ook nooit doen ! Wat de Here begonnen is, zal Hij ook voleindigen ! Wat is nu het geval ? Wij horen de aanklachten tegen de Joden dat zij Jezus aan het kruis hebben geslagen en dat zij daardoor eigenlijk het verlossingswerk niet hebben geaccepteerd. Wat was eigenlijk de bedoeling van God met de komst van Jezus ? Als Jezus niet aan het kruis was gegaan, waar was dan onze genade ? Weet je, God heeft de controle in alle zaken die gebeuren. De wereld is op het kop aan het gaan. En dat is ook logisch. Als men de Here God verwerpt, als men niet de vrede Gods aanneemt, wat houdt je dan over ? Antw.: oorlog ! Dit is niet wat God wil. God is een God van vrede. Hij is een God van liefde. God wil niet dat er iemand verloren gaat. Laten wij elkander niet oordelen ! God kijkt met liefde naar ons, want Hij houdt van ons ! Zo houdt God ook van Israël ! Hij zal Zijn volk nooit loslaten ! Het mooie van dit stuk dat we gelezen hebben is dat Paulus dit meteen ook doortrekt naar onze tijd toe. Hij praat eerst over de tijd van Elia, toen Elia vervolgd en met de dood bedreigd werd door Izebel. (lees: 1 Koningen 19:1-18) Vervolgens trok Elia zich helemaal terug in de woestijn en zeide, op een bepaald moment, tot God: “Het is genoeg! Neem nu Here, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen”. (vers 4) Verderop in vers 10 lezen we dat hij zegt : “Ik heb zeer geijverd voor de Here, de God der heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven, en zij trachten mij het leven te benemen”. Elia zat diep in de put ! Soms kunnen wij ook in de put zitten en denken wij dat er helemaal alleen voor staan. Dat wij helemaal niet weten hoe wij uit die put kunnen komen. Maar wat wil God ons in die situatie dan zeggen: “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen”. Maar God zegt tegen Elia dat hij helemaal niet alleen is. In vers 18 lezen we dat God tot Elia zegt: “Doch Ik zal in Israël zevenduizend overlaten, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor de Baäl, en elke mond die hem niet gekust heeft”. Dus Elia is niet alleen, zevenduizend mensen heeft God overgelaten die niet gedood zijn. Zo zie je maar weer: God heeft de controle, Izebel zeker niet ! God heeft altijd de controle ! Wat er ook gebeurt ! God weet wat Hij wil voor jou ! Het goede, het welgevallige en het volkomene ! Daarom mogen we God altijd danken dat Hij altijd het goede met ons voorheeft. Belangrijk is dat wij alle zaken overgeven in de hand van de Heer. Geniet van het leven dat je van de Heer ontvangen hebt ! De Here is met Israël ! Hij waakt over Zijn volk ! Bidt voor Israël ! Hoe zit het dan met ons, uit de heidenen ? Laten we lezen Romeinen 11:4-5: “Ik heb Mij zevenduizend man doen overblijven, die hun knie voor Baäl niet hebben gebogen. Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade”. Dat overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade, dat zij wij ! Door genade worden wij behouden ! De wereld zal zich steeds meer van God afkeren ! Laten we bidden dat de mensen hun geestelijke ogen en oren geopend worden. Dat ze ziende en horende worden. Dat hun hart echt opengaat voor God ! Zegen die jou haten ! Want alleen met het goede kun je het kwade overwinnen ! Laten we de genade die we hebben ontvangen van Godswege vasthouden. Laten we daar ernst mee maken ! God is volmaakt ! Wees tot zegen voor het lichaam van Christus op de manier waarop God jou geroepen heeft. Het lichaam van Christus zijn al de gelovigen bij elkaar die Jezus aanvaard hebben als hun Redder en Heiland ! Tot slot lezen wij Romeinen 11:16-21. Wij mogen begrijpen de liefde en genade van God die ons uit de wereld getrokken heeft. Wij zijn als wilde loot geënt tussen de takken en hebben deel gekregen aan de saprijke wortel van de olijf. God zal Zijn volk nooit loslaten, maar wij, uit de heidenen, mogen, uit genade Gods kinderen worden ! Halleluja ! Amen !