Het woord van zondag 14 april 2019

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen lezen in Johannes 17:1-26. We lezen hier over het Hogepriesterlijk gebed. Dit is het moment dat Jezus ten volle bewust werd van wat Hem weldra te wachten stond. Jezus had Zijn Goddelijke heerlijkheid afgelegd bij Zijn komst op aarde. Hij was aan de mens absoluut gelijk geworden. (Hebreeën 4:15) Door Adam was de zonde in de wereld gekomen. De satan had de mensheid in zijn greep. De macht van de satan over de mens moest verbroken worden. Dat kon alleen maar door iemand die absoluut rein en heilig was. Echter, die werd bij de mensen niet gevonden. God zond Jezus om de mens verlossing te brengen. Hij spreekt hier met Zijn hemelse Vader. Hij zegt Hem dat Hij tot dat moment alles, in gehoorzaamheid, had gedaan en dat Hij dit, naar Gods plan, tot het einde toe zou volbrengen. Na deze absolute daad van gehoorzaamheid zou Hij, naar Gods plan, weer hersteld worden in Zijn Goddelijke heerlijkheid. (vers 4 en 5) Dit was Zijn absolute verwachting. Door Zijn offer aan het kruis is er nu verlossing van duistere machten voor eenieder die Jezus aanneemt in zijn/haar leven ! We zijn gekocht en betaald met Zijn dierbaar bloed ! Jezus heeft ons de weg gebaand naar God. God wil ons duidelijk maken dat het niet gaat om wat wij zien en voelen. Hij wil dat wij het eeuwige leven grijpen in Jezus Christus ! Jezus was gekomen om God te openbaren aan de mens. Jezus bidt hier ook voor de mensen die Hem gegeven zijn. Dit zijn de mensen die Zijn woorden niet alleen gehoord hebben, maar ook bewaard hebben. (vers 6) Als je Gods woord bewaard, dan betekent dat, dat Gods woord in jou leeft. Dat jij leeft in gehoorzaamheid naar Zijn woord ! (vers 8) Gods woord is: “ja en amen” !

Lees de volledige preek