Het woord van zondag 13 november 2022

(Spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion
We gaan vandaag lezen in Romeinen 8:14-17. Wij zijn erfgenamen van God. Dit is een heel groot voorrecht dat we dit mogen weten. We mogen weten geleid te worden door Gods Geest. Wij zijn geen slaven meer van de angst. We hoeven niet meer bang te zijn voor al hetgeen nog staat te gebeuren in deze wereld. Er staat ons een eeuwig leven te wachten. Nogmaals, wij zijn erfgenamen van God ! Is dat niet geweldig ! In Jezus Christus is onze toekomst verzekerd ! Wij hebben ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij mogen roepen: “Abba Vader” ! Als kinderen Gods onder elkaar mogen we elkaar helpen en bemoedigen in moeilijke situaties. Als we ons laten leiden door de Geest, dan is daar overvloed ! God wil ons alles geven wat wij écht nodig hebben. Hij wil ons overvloedig zegenen met Zijn liefde en kracht. In Jezus Christus zijn wij méér dan overwinnaar ! Wij mogen Hem volgen en ons in Zijn armen veilig weten te zijn ! Laat je niet verleiden door de zonden in deze wereld ! Geef niet toe aan de begeerte van je vlees ! Volg het pad van Jezus ! God heeft ons gegeven de Geest van onderscheiding. Die Geest laat ons zien hetgeen van God is en hetgeen van de wereld. Maak de keuze om hetgeen van God is te doen ! Laat de wereld los ! We hebben een machtig God ! Ik wil met jullie gaan naar 1 Petrus 4:13. “Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid”. In Efeziërs 1:13-14 staat: “In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid”. Wat zegt Galaten 3:26-29 hierover ? “Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen”. Broeders en zusters. Laten wij nooit vergeten wie wij zijn in Christus Jezus ! Ik wil afsluiten met Romeinen 8:17. “Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking”. Amen.