Het woord van Zondag 12 juni 2022

(Spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
Ik wil met jullie gaan naar Johannes 15:1-8. Jezus zegt hier dat als wij in Hem blijven, dan blijft Hij ook in ons. En als wij in Zijn woord blijven, dan zal het in ons ook vrucht dragen. Maar wat is dat: vrucht dragen ? Wat is de vrucht van de Geest ? Zit dat in ons ? Is dat een karaktereigenschap ? Hoe moet ik dat zien ? Het zit niet van nature in ons. Het zijn Goddelijke karaktereigenschappen, die wij ontvangen als wij Jezus belijden als onze Heer en Heiland en als wij ons leven in Zijn hand toevertrouwen. Laten wij gaan lezen in Galaten 5:22. “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd”. Als wij in deze wereld waarachtig in het licht van Christus wandelen, dan komen bij ons deze Goddelijke karaktereigenschappen tot uiting. De mensen gaan de liefde van Jezus in ons zien ! We mogen leven vanuit een persoonlijk relatie met Jezus. Jezus was hét toonbeeld van liefde. Hij genas mensen. Lees het verhaal over de bloedvloeiende vrouw. Zij geloofde stellig in dat Jezus haar kon genezen. Enkel door het aanraken van Zijn klederen was zij genezen. Jezus zag haar geloof en zei tot haar: “Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal”. (Marcus 5:25-34) In Lucas 19:1-10 lezen we over Zacheüs. Hij was een oppertollenaar, m.a.w. hij was hoofd belastingdienst. Hij stond echt niet in de gunst van het gewone volk. Hij had zich verrijkt doordat hij geld afperste bij de mensen. Toen Jezus aan zijn huis voorbijging, wilde hij Jezus zien. Vanwege de grote massa mensen moest hij in een boom klimmen. Hij was nl. klein van gestalte. Ondanks die grote schare van mensen merkte Jezus hem op en zei tot hem: “Zacheüs, kom vlug naar beneden, want heden moet Ik in uw huis vertoeven”. De mensen zeiden over Jezus: “Hij is bij een zondig man binnengegaan om Zijn intrek te nemen”. Maar Jezus had Zacheüs lief. Uiteindelijk bekeerde Zacheüs zich tot Jezus. Jezus was de verpersoonlijking van alle Goddelijke karaktereigenschappen. Jezus zegt in Johannes 14:9 nl. het volgende tegen Filippus: “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”. Het tegenovergestelde van de vrucht van de Geest zijn de werken van het vlees. “Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven”. (Galaten 5:19-21) Broeders en zusters, blijf in Gods Geest ! Strek je uit naar de vruchten van de Geest ! Laat je niet meeslepen door de begeerten van deze wereld ! Laat je leven diep geworteld zijn in Jezus Christus ! (Kolossenzen 2:6-7) Tot slot Psalm 1:1-3. “Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; al wat hij onderneemt, gelukt”. God houdt van jou ! Amen !