Het woord van zondag 10 mei 2020

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
aan de gezinnen. De Here heeft jou geweven in de moederschoot. (lees: Psalm 139:13) De Here zegt in Zijn woord: “Eer uw vader en uw moeder – dit is immers het eerste gebod, met een belofte – opdat het u welga en gij lang leeft op aarde.” (Efeziërs 6:2 en 3) We gaan vandaag naar Spreuken 31:10-29. “De lof der degelijke huisvrouw”. De bijbel spreekt met respect over de huisvrouw. We zien hier een lofprijs, een waardering, voor wie de vrouw in het gezin is. De vrouw is een belangrijk middelpunt in het hele gezin. Natuurlijk, in de tegenwoordige tijd zien we ook steeds meer dat vrouwen ook carrière maken buiten het gezin. Een zakenvrouw ! Op zich is dat geen probleem. De bijbel spreekt er over.

Lees de volledige preek