Het woord van zondag 10 juli 2022

(Spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
Wat er ook gebeurt in deze wereld, verlies niet de vreugde van de Heer in je hart. Laat je bemoedigen door het woord van God. Ik wil vanmorgen met jullie gaan naar Haggai 1:1-5. Hier zien we dat het woord des Heren kwam door de dienst van de profeet Haggai. Hij roept het volk op om de verwoeste tempel te herbouwen. Aldus sprak de Here door Haggai: “Is het voor ú de tijd om in uw weldoortimmerde huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt” ? Eigenlijk ging de aandacht van het volk eerst naar hun eigen huizen, dan naar het herbouwen van de verwoeste tempel. Want wat staat in vers 2: “Dit volk zegt: de tijd is nog niet gekomen, de tijd, dat des Heren huis herbouwd worde”. Maar wat is eigenlijk het belangrijkste ? Laten we lezen in Matteüs 6:33. In dit vers worden we duidelijk opgeroepen om voordat we iets doen, dat we eerst God raadplegen in gebed. Als je dit daadwerkelijk doet dan zal Hij je antwoorden. En niet dat alleen. Hij zal je bovendien rijkelijk zegenen ! Laten we bovenal niet vergeten dat we kinderen van God zijn ! Wij zijn een tempel van de Heilige Geest ! Wij zijn een huis voor de Here. Laat Zijn licht door je heen schijnen. Verkondig het evangelie door woord én daad ! Dus niet alleen praten over de liefde van Christus, maar laat het ook zien in je handel en wandel ! We gaan terug naar Haggai. We lezen Haggai 1:13-14. Hier zien we dat God een bemoediging geeft aan het volk. De Here zegt tot hen: “Ik ben met u”. De Here zegt dit ook tot ons: “Ik ben met jullie”. God vraagt aan ons om Hem te vertrouwen. Hij zegt tot ons dat we ons een geen ding bezorgd hoeven te maken want Hij is met ons ! We gaan naar Efeziërs 1:4-5. Wij zijn door God nog vóór de grondlegging der wereld uitverkoren om Zijn kinderen te zijn ! Heilig en onberispelijk ! Hoe mooi is het dat we als broeders en zusters Hem daar voor groot mogen maken ! Halleluja ! We gaan verder naar Efeziërs 2:10. “Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen”. Is het niet wonderbaar ? We gaan verder met 1 Korintiërs 3:16-17, “Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig” ! Besef bij het lezen van de teksten dat wij kinderen van de Allerhoogste zijn. Kinderen van de Schepper van hemel en aarde ! Laat God toe dat Hij in je leven kan werken door de Heilige Geest ! Maak tijd voor God ! Laat de wereld voor wat de wereld is ! God wil ons in alles zegenen ! Nogmaals: wij zijn een tempel van de Heilige Geest ! Verzwak niet in het geloof ! Ik wil afsluiten met Genesis 24:1. “Abraham nu was oud en hoogbejaard, en de Here had Abraham in alles gezegend”. God wil eenieder in alles zegenen. Jong en oud ! Laat je wandel in Christus zijn ! Amen !