Het woord van zondag 10 april 2022

(Spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
Volgende week is het Pasen. Ik wil met jullie stilstaan wat voorafging aan Zijn opstanding. Het waren heel bewogen dagen voor Jezus. Vandaag is het Palmzondag. We gedenken vandaag de intocht in Jeruzalem. Jezus kwam Jeruzalem binnen op een veulen, waarop nog nooit een mens had gereden. Hij werd met zeer groot gejuich ontvangen. (Marcus 11:1-10) Wat gebeurt er vervolgens ? Laten we lezen Matteüs 26:21-25. We zien hier dat, terwijl zij aan het eten waren, Jezus voorzegt dat Hij verraden zou worden door één van Zijn discipelen. Er ontstond verwarring onder Zijn discipelen. De één na de ander zei: “ik ben het toch niet, Here” ? Maar Jezus wist precies wie Hem verraden zou. We gaan verder met Matteüs 26:47-56. We zien hier het verraad van Judas. Na de Judaskus wordt Jezus gevangen genomen. We gaan verder naar Matteüs 26:63-68. Jezus staat terecht voor de Raad. Hij wordt schuldig bevonden aan Godslastering. Hij wordt ter dood veroordeeld. We gaan verder naar Matteüs 27:11-26. Jezus staat voor Pilatus, de stadhouder. Nu was de stadhouder bij elk feest gewoon een gevangene, ter keuze van de schare, los te laten. Zij hadden toen een berucht gevangene, genaamd Barabbas. Pilatus liet de keuze aan het volk en zei: “Wie wilt gij, dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt”. Het volk riep: “Barrabas” ! Jezus’ doodsvonnis was nu officieel uitgesproken. Hij zou worden gekruisigd ! “Toen Pilatus zag, dat niets baatte, maar dat er veeleer oproer ontstond, nam hij water, wies zich de handen ten aanschouwen van de schare en zeide: Ik ben onschuldig aan zijn bloed; gij moet zelf maar zien, wat ervan komt”. Om de schare tevreden te stellen veroordeelde hij Jezus tot de dood door kruisiging ! We gaan verder lezen in Matteüs 27:27-32. Voorafgaande aan Zijn kruisiging wordt Jezus bespot. “En zij trokken Hem zijn klederen uit en deden Hem een scharlaken mantel om; ook vlochten zij van doornen een kroon en zetten die op zijn hoofd en gaven Hem een riet in zijn rechterhand. Toen vielen zij voor Hem op de knieën en spotten, zeggende: Wees gegroet, gij Koning der Joden! En zij spuwden naar Hem en namen het riet en sloegen Hem ermede op het hoofd. En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem de mantel uit en deden Hem zijn klederen aan en zij leidden Hem weg om Hem te kruisigen”. Jezus wist al van te voren al hetgeen Hij moest doormaken. We kunnen het lezen in Matteüs 26:36-46. We zijn in de hof van Getsemane. “En Hij ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt”. Jezus stond doodsangsten uit, Zijn zweet werd als bloeddruppels (Lucas 22:44), maar Hij onderwierp Zich aan de wil van Zijn Hemelse Vader. Weet je, Jezus die zonder zonde was, werd tot zondaar gemaakt. Voor ons ! Opdat wij uiteindelijk waarlijk vrij zouden zijn, op voorwaarde dat wij Hem zouden aannemen als Redder en Verlosser ! Laten wij met een dankbaar hart opgaan naar Pasen ! Hij was dood, maar Hij is opgestaan ! Laten wij Jezus loven en prijzen voor Zijn volmaakte offer ! Wij zijn gekocht en betaald met Zijn dierbaar bloed ! Ik wil afsluiten met Jesaja 50:6-7. Jezus heeft Zijn leven voor ons gegeven uit liefde ! Laten wij ons leven ook toevertrouwen aan Hem uit liefde voor Hem ! Amen.