Het woord van zondag 1 mei 2022

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil vandaag met jullie lezen Johannes 10:1-10. Het gaat om de Herder, de goede Herder, die ons leidt. Het gaat om Jezus. Heden ten dage wordt de Herder vaak aan de kant gezet. Want men heeft allerlei deuren, allerlei ramen. Deuren zou ik eigenlijk niet noemen, want er is maar één Deur. Wat betreft ramen: elk huis heeft ramen. Door ramen kun je naar buiten en naar binnen kijken. Als ik ’s avonds met mijn vrouw door de wijk wandel en in de huizen staan de lichten aan en de gordijnen zijn nog open, dan kan je zien door de raam wat er allemaal in huis is. De Here heeft voor ons ook Zijn ramen geopend, zodat wij kunnen zien wat Hij allemaal heeft voor ons. Maar wij kunnen niet zomaar die ramen binnensluipen om te halen wat de Here voor ons heeft. Neen, dat is wat de misleiders doen. Zij zeggen: “Hier heb je een opstapje, klim maar door het raam naar binnen” ! Zij willen ons leiden op hun weg. Zij komen niet om een zegen te geven. Ze némen alleen ! Maar de Here Jezus zegt dat Hij de Deur is. Hij is de Waarachtige ingang tot de Vader. Jezus, Hij is de Weg en de Waarheid en het Leven. (Johannes 14:6) In de deze tijd is het zo belangrijk dat de kinderen Gods luisteren én horen naar de stem van de Here. Soms is het moeilijk om die stem te onderscheiden. We zitten in een tijd waarin de wereld ons volduwt met allerlei informatie. Onze hersens en onze zintuigen worden volgestopt met allerlei informatie. Die informatie is ruis. Is herrie. Als wij daar moedwillig naar blijven luisteren, dan verstaan wij de stem van de Here niet. De Here roept jou bij jouw naam ! Weet je, wij moeten heel bewust een keuze maken ! Spits je oren op de stem van de Here ! Als je de stem van de Here wil verstaan, dan is het belangrijk om, op dat moment, al die informatie van de wereld uit te schakelen. Zoek de Here in de stilte ! De Here roept ons om uit die drukte te komen ! Kom in de rust met Hem ! Laat je niet meesleuren door die modderstroom van wereldse informatie. Wees wijs als kind van God en ga je richten op de Here ! Wees een licht van de Here in deze wereld ! Naarmate wij zien dat het land verzadigt wordt met de zonde, laten wij ons niet bezighouden met de gang van zaken in deze wereld ! Deze wereld is op weg naar chaos ! Maar laten wij zien op onze Herder, dat is Jezus ! Zijn deur staat wagenwijd open ! En eenieder die het wil kan binnenkomen ! Voor eenieder is er ontkoming voor het naderende onheil in deze wereld ! Je vindt je leven niet in deze wereld ! Het waarachtige leven is in Jezus Christus ! Het waarachtige leven hangt niet af van hoe rijk je bent. Het waarachtige leven hangt af van of je gekocht en betaald bent door het bloed van Jezus ! De Here wil ons Zijn weg wijzen. Zijn weg is de weg naar vrijheid ! Er is maar één weg tot behoudenis, dat is de weg van Jezus. Volg die weg ! Paulus zegt: “Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd”. (1 Korintiërs 2:2) Als ik niet naar de stem van de Herder wil horen, dan moet ik mij afvragen: “is Hij wel mijn Herder” ? In vers 4 staat dat de schapen Hem volgen, omdat zij Zijn stem kennen. Jezus nodigt ons uit om tot Hem te komen. Hij is de goede Herder. “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht”. (Matteüs 11:28-30) Neem tijd voor Jezus ! Richt je op het licht van Jezus ! We gaan naar Openbaring 2:4. Hier wordt de gemeente te Efeze verweten dat zij hun eerste liefde hebben verzaakt. Wat is die eerste liefde ? Wat is het getuigenis van die eerste liefde ? We lezen het in Handelingen 4:32-37. Wat hier beschreven staat, dat zou het beeld van het samenzijn van alle kinderen Gods in de huidige tijd. Hier staat dat zij alles gemeenschappelijk hadden. Dus niet ieder voor zich, maar alles hadden zij gemeenschappelijk. Er staat ook dat er niet één onder hen was die behoeftig was. De liefde van God brengt mensen samen ! Als de liefde van God is onder de kinderen Gods is, dan zal daar gemeenschap des Geestes zijn. Dan zal daar éénheid van hart en ziel zijn. Laten we ons leiden door de goede Herder ! Laten we ons meenemen door Hem ! Laten we naar Zijn stem luisteren ! Laat Zijn liefde jouw doorstromen ! Want alleen met de liefde van God wordt het kwade weggespoeld ! Laat van je afspoelen wat niet van Hem is ! Laat Hem scheiding maken tussen jou en de wereld ! Jezus is voor jou aan het kruis gegaan ! Ik wil gaan naar Johannes 14:1-14. Jezus zegt hier dat als wij in Hem geloven, dan zullen wij ook de werken doen die Hij gedaan heeft. Zelfs nog grotere werken dan dat Hij gedaan heeft ! Weet je, de Geest van God staat klaar om door jou te werken ! Als je Hem toelaat in je leven te werken, dan zal de kracht Gods door jou heen stromen ! Het enige wat wij moeten doen, is alles loslaten ! Jezus alleen !!!! Wordt wederom geboren in Jezus Christus ! Jezus zegt tot jou: “…Blijft in Mij, gelijk Ik in u”. (Johannes 15:3) Halleluja ! Amen.