Het woord van zondag 1 augustus 2021

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Het is goed om je te realiseren wat het betekent om de Here te loven en te prijzen. Om Hem uit te nodigen in je midden. Om Hem uit te nodigen bij elke situatie waar jeheen gaat. Er zijn nogal wat situaties in de bijbel waar zowel het loven en het prijzen als het omgekeerde plaatsvindt. We hebben klagen en juichen ! De ene keer blij en de andere keer diep in een dal. Maar de Here heeft ons vreugde, kracht en zegen gegeven. Dit is waar we ons naar mogen uitstrekken. We gaan naar 1 Korintiërs 10:1-6 Hier wordt aangehaald over de woestijn waar de Israëlieten doorgingen. In vers 6 staat dat alle dingen die geschied zijn toen ons tot voorbeeld moeten zijn. Hier laat Gods woord zien hoe God reageert als het volk, ondanks Zijn leiding en al de zegeningen die Hij het volk gaf, toch maar blijft klagen. In vers 5 staat dat God in het merendeel geen welgevallen heeft gehad. Zij werden neergeveld in de woestijn. (lees ook: Numeri 11: 1-2) Door het aanhoudend klagen van de mens over elke situatie vormt de mens een blokkade om Gods vreugde en zalving in zich te ervaren. Maar… er is een andere kant om zaken te benaderen. We gaan lezen in Romeinen 8:28. Hier staat dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben. Alle situaties die jij dus meemaakt in jouw leven doet God medewerken ten goede ! Dank de Here ! Wij hebben een levende God ! We mogen ons aan Hem vasthouden in alle tijden en in alle omstandigheden ! We gaan naar Jesaja 61:10. Zó moet het zijn in ons leven ! Verblijd je in de Here ! Lees ook: Efeziërs 4:20. “Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen”. Niet klagen, maar danken ! Vertrouw op de Here ! Hij doet alle dingen medewerken ten goede voor hen die God liefhebben ! Bij God zijn àlle dingen mogelijk ! Wat voor de mens onmogelijk is, is bij God mogelijk ! We kunnen in Lucas 18 vers 27 lezen dat Jezus dit zegt tot Zijn toehoorders. Een mooi voorbeeld in het oude testament staat in Exodus 13:17-14:31. Het gaat over de doortochtde Schelfzee. Mozes en het volk konden geen kant op ! Vóór hen de Schelfzee en achter hen de Farao met zijn legermacht, zeshonderd uitgelezen wagens ! Maar wat doet de Here ? Hij doet datgene wat voor de mens onmogelijk is: Hij splitst de Schelfzee in tweeën, zodat het volk op het droge konden voortgaan.

Lees de volledige preek…