Het woord van vrijdag 25 juli 2021

(Spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
Ik wil met jullie gaan naar Efeziërs 6:14. Hier staat dat we er voor moeten zorgen dat onze lendenen omgord zijn met de waarheid en dat we bekleed zijn met het pantser der gerechtigheid. Gods woord is de waarheid ! Van die waarheid wil de wereld niks weten. God echter heeft ons geroepen om te getuigen van die waarheid. Jezus Christus, Hij is de weg en de waarheid en het leven. (Johannes 14:6) Laten we gaan naar Johannes 1:14. Jezus heeft onder ons gewoond. Hij is Gods eniggeboren Zoon. Hij is vol van genade en waarheid. Wij mogen deze waarheid tot ons nemen. Als wij spreken, is het belangrijk om hetgeen wij spreken met de waarheid, Gods woord, te toetsen. Laten wij waken voor valse profetieën. Laten we gaan naar Matteüs 4:1-11. Hier zien we dat Jezus in de woestijnde satan verzocht wordt. Bij elk van deze 3 pogingen van satan om Jezus te verzoeken, weerstaat Jezus hem met Gods woord. Als satan merkt dat hij Jezus niet kan verleiden om hem te dienen, laat hij Hem met rust. Het is voor ons belangrijk dat we in elke strijd volharden in Gods woord ! Gods woord is ons wapen om te overwinnen in elke verleiding. Sta in de autoriteit van Jezus Christus ! We zijn een nieuwe schepping in Jezus Christus ! Leef in de waarheid van Jezus Christus ! Omgord je lendenen met de waarheid ! We gaan naar Efeziërs 4:22-24. Leg je oude leven af en doet de nieuwe mens aan die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid ! Als je gezondigd hebt, belijdt het aan God. Hij is een vergevend God ! God ziet jouw hart en Hij trekt jou met de koorden van Zijn liefde ! Hij heeft voor jou een woning bereidt in de hemel ! Geef je leven aan Hem ! Vertrouw op Hem met geheel jouw hart en ziel ! Maak je in geen ding bezorgd, Hij zorgt voor jou ! Jouw leven is in Gods hand ! Geef de duivel geen voet ! (Efeziërs 4:27) Volhard in het doen van de wil van God ! Volhard in het verkondigen van Gods woord ! Spreekt de waarheid onder elkander ! In Jezus Christus zijn wij méér dan overwinnaar ! (Romeinen 8:37) Wees standvastig in de waarheid van het woord ! Tot slot gaan we naar Titus 3:3-7. God is goed ! Amen.