Het woord van 7 maart 2021

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil met jullie vanmorgen lezen in Matteüs 6:9-13. Het onze Vader. Een welbekend gebed. Dit gebed zegt op een gegeven moment in vers 13: “…en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze…”. Wat is verzoeking en wat is beproeving ? Wat is het verschil tussen verzoeking en beproeving ? Of is het allebei gelijk ? Ik wil met jullie lezen in Genesis 2:15-17. De Here heeft het paradijs geschapen voor de mens. De mens mag daarin leven en wonen. In vers 16 lezen we dat de Here de mens een gebod oplegt: ”Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage ,dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven”. Hier zegt God tot de mens dat zij alles mogen. Alles is vrij, want Hij heeft dit voor de mens gecreëerd. Hij vindt het geweldig dat de mens hiervan geniet. Hij zegt tot de mens om het te beheren en te gebruiken. Maar zegt Hij: “blijf af van de boom der kennis van goed en kwaad”. Verzoeking is wat gebeurt in het volgende hoofdstuk. Genesis 3:1-6. De geschiedenis van de eerste zonde. De slang verleidt Eva om te eten van de vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad. Satan verzoekt Eva om te eten van de vrucht der kennis van goed en kwaad. Verzoeking is Gods grenzen verleggen. God heeft dingen gegeven wat goed is voor de mens. Als je Gods grenzen verlegt, dan kunnen die dingen die van Godswege goed zijn voor de mens, ineens niet meer goed zijn voor de mens. Maar wat is dan beproeving ? We gaan naar Johannes 21:15-17. Wat ging hieraan vooraf ? Antw.: Petrus verloochende Jezus 3 keer. Hoe ging Jezus hiermee om ? Jezus betoonde liefde naar Petrus. Tegenover de verleiding staat de vraag van Jezus: “hebt gij Mij waarlijk lief” ? Wat wil jij: Gods grenzen verleggen ? Gewoon doen wat jij wil, zonder daarbij rekening houden wat Gods wil is ? Gods woord zegt: “Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig.

Lees de volledige preek..