Het woord van zondag 3 april 2022

Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil met jullie lezen Johannes 11:1-44. Een heel bekend verhaal. Het gaat over Lazarus. Het woord van vanochtend begint heel eenvoudig nl. ”Er was iemand ziek”. Johannes legt hier uit dat het Lazarus van Betanië was. Betanië lag dichtbij Jeruzalem in Judea. Maria en Marta waren zijn zusters. Van Maria lezen we in Johannes 12:3, dat zij Jezus’ voeten gezalfd had met mirre en Zijn voeten afdroogde met haar haren. Lazarus en zijn zusters waren dus bekend met Jezus. Waarschijnlijk was het een rijke, familie, aangezien Maria Jezus’ voeten zalfde met mirre. Mirre was in die tijd heel kostbaar. Het werd gebruikt om iemand die gestorven was te zalven. Lazarus was dus ziek. Maria en Marta zonden Jezus bericht dat Lazarus ziek was. Op de manier waarop dit bericht verzonden was kunnen we zien dat Maria’s verwachting volkomen op Jezus was. Haar bericht aan Jezus was nl.: “Here, zie, die Gij liefhebt, is ziek”. Er was dus een hele intensieve vriendschappelijke relatie tussen Jezus en Lazarus. Het bericht was maar kort, maar Maria dacht dat Jezus dan voldoende wist. Zij was in de veronderstelling dat Jezus meteen zou komen om Zijn vriend Lazarus te genezen, als Hij hoorde dat Lazarus ziek was. Maar… wat gebeurt er ? Toen Jezus hoorde dat Lazarus ziek was, zei Hij: “Deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere Gods, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt worde”. Als we, echter, verder lezen in het verhaal zien we dat, toen Jezus uiteindelijk daar kwam, dat Lazarus reeds gestorven was. Kennelijk maakt Jezus een verschil tussen ‘dood zijn’ en ‘gestorven zijn’. Je kunt als mens sterven. Maar ben je dan dood ? Gods’ belofte voor de kinderen Gods is het eeuwige leven in Jezus Christus ! Amen ! Toch bleef Jezus, na het bericht van Lazarus’ ziekte gehoord te hebben, daarop nog 2 dagen ter plaatse waar Hij op dat moment was. Na die 2 dagen zei Hij tot Zijn discipelen: “Laten wij weder naar Judea gaan”. Zijn discipelen zeiden echter tot Hem: “Rabbi, onlangs trachtten de Joden U te stenigen en gaat Gij weder daarheen” ? De discipelen trachtten Hem dus te weerhouden om naar Judea te gaan, ook omdat zij vreesden voor hun eigen leven. Maar wat zei Jezus: “Gaan er geen twaalf uren in een dag ? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld kan zien; maar wanneer iemand bij nacht loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet in hem is”. Wat bedoelt Jezus eigenlijk ? Zolang het licht is, zolang het dag is, doe het werk voor en van de Heer ! Wees niet bevreesd voor allerlei moeilijke situaties die misschien kunnen komen, maar vertrouw op de Heer in je werk voor Hem ! Gebruik je tijd nuttig voor de Here ! Jezus wist wat Hij moest doen; naar Judea gaan, naar Zijn vriend Lazarus ! Jezus wist ook wel dat de Joden aldaar Hem niet met open armen zouden ontvangen. Maar dat weerhield Hem niet om te gaan. Hij kende Gods plan. Broeders en zusters, nogmaals: zolang het licht is, doe het werk van de Heer. Er zal nl. ook een tijd komen dat er geen licht meer zal zijn ! In Johannes 9:4 zegt Jezus: “Wij moeten werken de werken desgenen, die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan.” Wanneer is die nacht waarin niemand werken kan ? Wanneer is de tijd dat er geen licht meer zal zijn ? De tijd dat er geen licht meer zal zijn, is het moment dat de Heilige Geest uit de wereld genomen zal worden. Het is de tijd dat de antichrist zal heersen. Het is de tijd dat de waarachtige kinderen Gods uit de wereld genomen zijn en gebracht zijn naar de plaats die voor hun bereid is in de hemel. God heeft controle over de tijd ! Maak een keuze om voor de Heer te leven ! Even terug naar het verhaal. Als Jezus uiteindelijk arriveert in Betanië is Lazarus al 4 dagen gestorven. Jezus zegt tegen Marta dat Lazarus zal opstaan. Wat geeft Marta als antwoord ? “Ik weet, dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongsten dage”. Jezus zegt tot haar: “Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat” ? Marta zegt tot Jezus: “Ja, Here, ik heb geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou”. God kijkt niet naar Lazarus, dat hij gestorven is. God, echter, had een ander plan met Lazarus. Lazarus zou opstaan uit de dood ! Dit is echt de boodschap voor Pasen voor ons ! Wordt versterkt in je bewustzijn van de betekenis van het verschil tussen ‘sterven’ en ‘dood’. Het verschil tussen ‘leven in Christus’ en ‘sterven in het vlees’. In Filippenzen 1:21 zegt Paulus: “want het leven is mij Christus en het sterven is gewin”. Paulus was niet bang voor de dood. Hij wist dat hij in Christus eeuwig leven had ! Juist in tijden dat het misschien moeilijk gaat, mag je weten dat je leven in Christus is ! Blijf positief, laat je niet meetrekken in negatieve gedachtes. Blijf alles verwachten van Christus, Hij is met jou ! Hij heeft de controle in al jouw situaties ! Laat je niet leiden door je emoties of door je gevoelens ! Verheug je in de Here ! Weet dat de Here de Heer over jouw leven is ! Wij zijn kinderen Gods, gekocht en betaald door het bloed van Jezus ! Halleluja ! Maak God groot ! Amen !