Het woord van 29 mei 2022

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Het is zo belangrijk dat de Naam van Jezus bekend wordt. Dat de mensen weten wie Hij werkelijk is ! Ik wil met jullie lezen in Handelingen 13:26-30. Hier een toespraak van Paulus tot de zonen van Abraham. Het evangelie van Jezus Christus, de verlossing en het heil is eerst tot het volk van Israël gekomen, zoals beloofd is ook aan Abraham. Israël is nog steeds het volk van God en dat blijft het ook. Gods plan gaat nog steeds door met Israël. God wil tot Zijn doel komen. God laat Zich niet stoppen ! De mens kan tegen Hem opstaan, maar God is God ! Hij is de Schepper van hemel en aarde. Daar hebben wij niets tegen in te brengen. Hij bepaalt ! We lezen hier dat zij, die te Jeruzalem wonen en hun oversten, Jezus niet erkend hebben. Zij hebben zelfs Pilatus gevraagd Hem ter dood te brengen. Maar God heeft Hem uit de doden opgewekt ! Er zijn mensen die het bestaan van Jezus in twijfel trekken of zelfs zeggen dat Hij niet bestaan heeft. Maar er zijn verschillende archeologische bewijzen dat Hij wélzeker bestaan heeft ! Jezus heeft wel degelijk geleefd ! Zelfs in de Romeinse geschriften wordt over Hem geschreven ! Velen hebben Hem gezien na Zijn opstanding uit de doden ! En daarvan wordt getuigd ! In het Oude Testament wordt al gesproken over Hem en wat met Hem geschieden zou. We gaan lezen Psalm 2:1-12. De mens is technisch tot heel veel in staat, maar niet in staat wat God doet ! Hij is de Heer van het leven ! In deze Psalm wordt gewezen naar Jezus, de komende Koning ! In vers 7 staat: “Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij”. Wat staat er ook weer in Matteüs 3:16-17 ? “Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb”. In meerdere plaatsen in het Oude Testament wordt gesproken over Jezus. Ook dat Hij opgewekt zou worden uit de doden. (lees Psalm 16:10. Dit lijkt in eerste instantie te gaan over David. Hij schreef nl. deze korte Psalm. Maar, we weten dat David gestorven is en zijn lichaam heeft ontbinding gezien. In Handelingen 13:36-37 staat dit: “Want David is, na voor zijn geslacht de raad Gods gediend te hebben, ontslapen en bij zijn vaderen bijgezet, en hij heeft wèl ontbinding gezien; maar Hij, die God heeft opgewekt, heeft geen ontbinding gezien”. Dus hier wordt niet gesproken over David ! Jezus was niet zomaar een mens ! Hij is de Zoon van God ! Hij ís God ! Hij is gekomen om ons leven te geven ! Hij is gekomen om de dood te overwinnen ! Om ons vrij te zetten ! Als wij, kinderen Gods, over Jezus getuigen, dan komt de wereld in opstand ! We zien het in Handelingen 13:44-47. Het is genade voor ons, wij die uit de heidenen zijn, dat de Joden Jezus afgewezen hebben ! Want Jezus is ons een zegen geworden ! Wij moeten God danken dat het zo gelopen is. Dit wil, echter, niet zeggen dat God niet van de Joden houdt. Neen, het blijft Zijn volk en Hij wil dat ook zij behouden worden. Ook heden ten dage vinden in Israël geweldige opwekkingen plaats tot eer van Zijn Naam en tot behoud van zielen in Christus. Trouwens, in heel de wereld zien we dat Gods Geest aan het werk is ! De Geest van Gods brengt het plan van God in vervulling ! Blijf op de Here zien ! Geef het evangelie van God door ! Het is een opdracht Gods ! “Want zo heeft ons de Here geboden: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde”. (vers 47) De mensen in deze wereld hebben God nodig. Deze wereld is in chaos. Getuig van de liefde van Christus ! Wij mogen leven in de Here ! Allen die Jezus Christus hebben aangenomen ontvangen eeuwig leven ! Halleluja, zegt het voort ! Laat onze levenskwaliteit in Jezus zijn ! Laat je niet vasthouden door deze wereld ! Wees wijs met hetgeen wat je hebt ! Weet waar de Here je toe gesteld heeft ! Deel de overvloedige zegen met je naaste ! Wij zijn geroepen tot een licht voor onze naasten ! Laat zien dat je een kind van God bent ! Schaam je het evangelie niet ! Maak de Here groot ! Laat je niet door de wereld in een hoekje duwen ! Het gaat er niet om wat jij hebt. Neen, het gaat er om wie de Here is ! God is bij machte om te zegenen ! God is bij machte om oneindig veel meer te doen dan dat wij bidden of beseffen ! (Efeziërs 3:20) De Here wil jou gebruiken ! Wees vrij in de Here ! Laten we ons blijven aanzetten door de Heilige Geest ! De Here Jezus komt spoedig ! Wees klaar om Hem te ontmoeten ! Amen.