Het woord van zondag 27 maart 2022

(Spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
Alle situaties geschied in Gods woord zijn ons tot voorbeeld. Hoe het wel moet en hoe het niet moet. Met alle situaties die wij doormaken heeft God een bedoeling. Ik wil met jullie gaan naar 2 Koningen 2:1-18. Wij zien hier Elia en Elisa. De Here had Elia geboden om naar de Jordaan te gaan, via Betel en Jericho. Elisa vergezelde hem. Onderweg komen tot 3 maal toe de profeten naar Elisa met de boodschap: “Weet gij, dat de Here heden uw heer boven uw hoofd zal wegnemen”. Telkens antwoordde Elisa: “Ook ik weet het, zwijgt stil”. We zien hier de hand van de Heer. Schijnbaar had de Heer dit zowel aan Elisa, alsook aan die profeten geopenbaard. Elia was een geestelijke vader voor Elisa. Elisa keek echt op tegen Elia, want hij wist dat Elia echt een man van God was. De route die zij liepen ging door woestijnland. Elia en Elisa is eigenlijk een beeld van Christus en de bruid van Christus. Zij waren onafscheidelijk. Tot 3 maal toe zegt Elia tegen Elisa op hun weg naar de Jordaan dat Elisa beter kan blijven in de plaats waar zij op dat moment waren. Dat was de eerste keer in Gilgal, daarna in Betel en de laatste keer in Jericho. Telkens antwoordde Elisa: “Zo waar de Here leeft en gijzelf leeft, ik zal u niet verlaten”. Eerder in Gods woord zie je hetzelfde bij Ruth en Noömi. (lees: Ruth 1:1-22) Op heel de weg die Elia en Elisa gingen, achtervolgden hun die profeten. Want naar hetgeen zij geopenbaard hadden gekregen dat er iets met Elia zou gebeuren waren zij heel nieuwsgierig, Hadden zij ooit kunnen bedenken de machtige wijze waarop Elia ten hemel zou voeren ? Toen Elia en Elisa aangekomen waren bij de Jordaan nam Elia zijn mantel, wond hem samen en sloeg op het water en de Jordaan splitste zich zodat zij beiden door het droge de Jordaan konden oversteken. Hier zien wij hetzelfde wat geschied was bij de toch van Gods volk door de Schelfzee. (Exodus 14:21 en 22) Toen Elia en Elisa de Jordaan waren overgestoken zei Elia tegen Elisa: “Doe een wens. Wat zal ik voor u doen, eer ik van u word weggenomen”. Elisa antwoordde: “Zo moge dan een dubbel deel van uw geest op mij zijn”. Elia antwoordde hem: “Gij hebt een moeilijke zaak gewenst. Indien gij mij zult zien, terwijl ik van u word weggenomen, dan zal het u aldus geschieden. Maar indien niet, dan zal het niet geschieden”. Ondertussen waren de profeten op een verre afstand dit allemaal aan het bekijken. En dan gebeurt het “En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden ! en die maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel”. Wat was de reactie van Elisa hierop ? “Mijn vader, mijn vader! Wagens en ruiters van Israël! En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. Daarop raapte hij de mantel van Elia op, die van hem afgevallen was, keerde terug en ging aan de oever van de Jordaan staan. En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, sloeg op het water, en riep: Waar is de Here, de God van Elia, ja Hij? Hij sloeg op het water en dit verdeelde zich herwaarts en derwaarts, zodat Elisa kon oversteken”. Elisa had dit echt niet verwacht dat het zo zou gaan. Maar plots besefte hij dat zijn wens vervuld was. Hij had een dubbel deel van de geest van Elia ontvangen ! Want bij het slaan van de mantel op het water van de Jordaan splitste de Jordaan zich, zodat ook Elisa op het droge de Jordaan over kon steken. Ook de profeten die alles op een verre afstand hadden bekeken erkenden dit. Zij zeiden: “De geest van Elia rust op Elisa” ! In de tegenwoordige tijd kun je die profeten vergelijken met kinderen Gods die de Here Jezus wel willen volgen overal waar Hij gaat. Maar tot een bepaalde grens. Op het beslissende moment staan zij van verre toe te kijken. Zij durven niet verder. Wat zeggen deze profeten tot Elisa: “Zie toch, er zijn onder uw knechten vijftig kloeke mannen; laat hen toch uw heer gaan zoeken, of niet misschien de Geest des Heren hem heeft opgenomen en op een van de bergen of in een van de dalen heeft neergeworpen”. Dit typeert hun ongeloof over hetgeen met Elia is gebeurt. Ze willen Elia gaan zoeken op een van de bergen of in een van de dalen. In eerste instantie roept Elisa hen op om dat zij dit niet hoeven te doen. Want hij wist dat Elia ten hemel was opgevaren. Maar na lang aandringen van die profeten zegt hij: “Zendt ze dan maar”. Maar natuurlijk vinden deze profeten Elia niet. Elia was bij de Heer ! Ik wil tenslotte met jullie gaan naar Filippenzen 3:17-21. Christus is ons als voorbeeld gesteld. Paulus zegt hier dat we zijn wandel in Christus moeten navolgen. Paulus, met al zijn tekortkomingen als mens, volgde Christus met geheel zijn wezen. Paulus was een bruikbaar werktuig in Gods hand ! In welke omstandigheden wij ook in dit leven komen, laten wij op God vertrouwen ! Gods Geest werkt in ons met kracht ! Elisa ervaarde dat toen hij met de mantel van Elia op het water sloeg. God daagt ons uit om in actie te komen voor Hem ! Neem die uitdaging aan en je zult Zijn kracht ervaren ! Amen.