Het woord van 25 september 2022

(Spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
Het grootste probleem van de mens is zijn eigen wijsheid. Wij zijn geschapen naar Gods beeld. Bij het scheppen van de mens heeft Hij de mens een eigen wil toebedeeld. De mens kan eigen keuzes maken. Zowel goede als slechte keuzes. We zien het meteen al bij het begin van de bijbel: Adam en Eva. Eva kiest er voor om naar de slang te luisteren en niet naar wat God gezegd had. Adam kiest er ook voor om van de vrucht te eten. Slechte keuzes dus ! Spreuken 9:1-18. “zeven pilaren”. Zeven is het getal van de volheid Gods. Als wij Jezus hebben aangenomen, woont de volheid Gods in ons. (Kolossenzen 2:8-10) Laten we terug gaan naar Spreuken 9. Vers 3 t/m 6: “Zij heeft haar dienstmaagden uitgezonden, zij roept boven op de hoogten der stad: Wie onverstandig is, kere zich hierheen; tot de verstandeloze zegt zij: Komt, eet van mijn brood en drinkt van de wijn die ik gemengd heb; laat varen het onverstand, dan zult gij leven, en betreedt de weg van het verstand”. In de bijbel in de gewone taal wordt de onverstandige mens vertaald met de domme mens. Als wij in de stad staan te evangeliseren met de kraam, zou ik de voorbijgaande mensen eigenlijk het liefst eenieder bij de kraag grijpen en hen zeggen: “doe niet zo dom om de wereld te volgen, neem Jezus aan” ! Maar, wat denk je, is dat de wijsheid Gods ? Lees vers 7 en 8. “Wie een spotter terechtwijst, haalt schande over zich, wie een goddeloze tuchtigt, zijn eigen schandvlek. Bestraf de spotter niet, opdat hij u niet hate”. Je kunt een ongelovige wel terechtwijzen op de zonden die hij/zij doet, maar dan wordt je alleen maar voor gek verklaard, door hem/haar. Dus dat is niet de manier. Laten wij een getuige zijn van de liefde van God. Vers 8 en 9. “bestraf de wijze, dan zal hij u liefhebben, geef aan de wijze, en hij zal nog wijzer worden, onderwijs de rechtvaardige, en hij zal aan inzicht winnen”. Bouw elkaar op in de liefde van God. Als je een broeder/zuster ziet zondigen, sta dan niet meteen klaar met je oordeel ! Als je iemand wil aanspreken over zijn/haar zonde, bidt voor de wijsheid Gods, want de vermaning Gods is altijd in liefde. Zie toe op jezelf ! Lees Matteüs 7:1-5. “Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen”. Trap niet in de valkuil van de duivel Hij is een leugenaar ! Lees Spreuken 9:13-18. De duivel probeert de kinderen Gods te verleiden tot zonde. Onderschat zijn macht niet ! Lees Jakobus 4:7. “Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen”.