Het woord van Zondag 24 juli 2022

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Laten we waakzaam zijn. Laten we ons hoofd omhoog heffen, naar Jezus, vanwaar onze redding komt. Laten we niet gefocust zijn op onze omstandigheden. Het is belangrijk om te verstaan wat de Here voor ons heeft. Zeer zeker in het contrast van de huidige tijd, van de huidige wereld waarin we leven Gods woord mag in jou levend zijn. Door het kennen van Gods woord, weet je wat de Here voor je heeft. Het woord van God is krachtig. Ik wil vanmorgen met jullie gaan naar Johannes 10:7-8. Het is belangrijk om te weten wie onze herder is. Als een schaap weet wie de herder is, dan hoort hij naar de stem van de herder. Naar een ander luistert hij niet. We lezen hier dat Jezus zegt dat Hij de Deur der schapen is. In vers 10 lezen we dat Hij zegt: “Ik ben de goede Herder”. In vers 9 zegt Jezus: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden”. Wat wil dat zeggen: ingaan en uitgaan en weide vinden ? Antw.: dat we ons in geen ding bezorgd hoeven te maken. Ons leven is in Zijn hand. Hij zal ons leiden. Het wordt pas gevaarlijk als wij geen acht slaan op Jezus, onze Herder. Als wij dit doen, dan komt satan tussen jou en Jezus. Hij wil jouw zicht op Jezus verblinden en jou verleiden tot zonde. In vers 27 en 28 lezen we dat Jezus zegt: “Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven”. Broeders en zusters, laten we leren te luisteren naar de stem van Jezus en Hem volgen daar naar waar Hij ons wil leiden. Weet dat de Here Jezus over ons waakt. In vers 29 en 30 vervolgt Jezus met: “Wat Mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand Mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één”. Als wij in Jezus zijn, dan zijn wij behouden ! Hij houdt mij vast in alle omstandigheden. Maar dit moet voor ons geen reden zijn om maar achteruit te gaan liggen. De Here heeft ons geroepen bij onze naam. Hij kent ons persoonlijk. Laten we gaan naar 2 Timoteüs 1:3-5.Paulus spreekt hier tot Timoteüs. Het is belangrijk om je broeders en zusters te gedenken en voor hen te blijven bidden, zoals we hier lezen dat Paulus doet. Het is een getuigenis van wat de Here in ons leven doet en kan doen. De Here wil in ons Zijn werk doen ! Als je in de Here bent en je houdt vast aan Hem, dan wordt je opgebouwd. Dan wordt je versterkt ! Of zoals in 2 Korintiërs 4:16 staat: “Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd”. Wij hebben een machtig God ! Het is zó belangrijk dat ons geloof actief wordt ! In 2 Timoteüs 3:6 en 7 zegt Paulus: “Om die reden herinner ik u eraan, de gave Gods aan te wakkeren, die door mijn handoplegging in u is. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid”. Wakker je geloof aan ! Breng je geloof in actie ! Vraag de Here in elke situatie voor Zijn leiding en kracht ! Doe wat Hij tot je spreekt ! Breng je geloof in actie ! Neem de uitdaging aan die de Here jou geeft ! Op de weg die je gaat met de Here, daar is de zalving en de kracht des Heren ! Hij heeft beloofd dat Hij ons nimmer zal verlaten ! (Lees: Hebreeën 13:5) Hij wil door jou heen werken ! Wij hebben een Geest van kracht en overwinning ontvangen ! “Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here of voor mij, zijn gevangene, maar wees mede bereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God”. (2 Timoteüs 1:8) Wees wakker in de Here en laat je niet door matheid van ziel verslappen. (lees: Hebreeën 12:3) Getuig van de liefde van God ! Bemoedig elkaar in de liefde van Christus ! Bidt voor elkaar ! Help daar waar hulp nodig is ! We mogen elkaar aansporen, aanvuren in het vertrouwen in Jezus Christus ! Laten we de Here grootmaken om wie Hij is en om wat Hij doet ! God heeft ons geroepen met een heilige roeping ! Niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons in Jezus Christus gegeven is vóór eeuwige tijden. (2 Timoteüs 1:9) Dus de zalving die de Here ons geeft is voor ééuwig ! Laten we in de Geest en kracht blijven ! Laten we niet roven hetgeen we van de Here ontvangen hebben ! Doe hetgeen waartoe de Here jou geroepen heeft. De Here wil jou gebruiken tot Zijn dienst. “Neem tot voorbeeld de gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in het geloof en de liefde, die in Christus Jezus is. Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede, dat u is toevertrouwd” (2 Timoteüs 1:13-14) “Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn”. (Matteüs 6:19-21) Laten we ons door niets beperken in het doen van Gods wil. Groot en machtig is Hij ! Amen !