Het woord van 18 augustus 2019

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion
We gaan vanmorgen naar Handelingen 1:8. “….maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult Mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste de aarde”. God heeft de Heilige Geest uitgestort in onze harten ! Gods Geest woont in u ! God is bij machte jou te zegenen. God wil jou de zalving met de Heilige Geest geven. Maar waar het om gaat is: wat is het einde van je wandel ? Zoek het woord van de Here ! Jezus had tegen Zijn discipelen gezegd: “……gij zult Mijn getuigen zijn…”. Bedoelde Jezus dit alleen voor Zijn discipelen ? Neen, voorzeker niet, het is ook bedoeld voor ons ! Want ook wij hebben Zijn Heilige Geest ontvangen. Wij zijn getuigen van de Here Jezus ! Laat het vuur van de Heilige Geest in je branden ! Willen wij vanmorgen getuigen van de machtige daden van de Heer ? Willen wij vanmorgen getuigen van wat Hij heeft gedaan in jouw leven ? Kom gerust naar voren en wees vrijmoedig in jouw getuigenis. Dit is mijn getuigenis: Ik was 20 jaar. Vanaf ongeveer mijn twaalfde jaar was ik niet meer naar de kerk geweest. De kerk vertelde mij niks. De kerk was een uiterlijkheid, maar geen innerlijkheid. Ik kende God niet, maar had wel van Hem gehoord. Toen ik 20 jaar was, was ik onder de macht van demonen. Tijdens mijn diensttijd heb ik God ervaren. Hij kwam als een helder wit licht midden in de nacht, terwijl ik moest wachtlopen. In een deeltijd van een seconde werd ik bevrijd van de duisternis, van elke angst ! Amen ! Een broeder komt naar voren. Hij vertelde over de tijd dat hij God niet kende, of beter gezegd: niet wilde kennen. Tot op een moment dat hij een vrouw leerde kennen die tegen hem zei: “kijk eens in de spiegel, wat zie je” ? Ik zei: “ik zie mijzelf, mijn spiegelbeeld”. Zij antwoordde: “neen, wat je ziet is Gods creatie. God heeft jouw gecreëerd naar Zijn beeld. Vergeet dat nooit” !

Lees de volledige preek